Offentlig høring af implementeringsredegørelse for Femern Bælt-projektet

Et udkast til implementeringsredegørelse offentliggøres herved med henblik på at give offentligheden mulighed for at afgive bemærkninger.

06. februar 2015

Udkast til forslag til lov om anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark var i offentlig høring til og med den 5. januar 2015. Det fremgår af udkastet til lovforslag at der udarbejdes en implementeringsredegørelse for projektet. 

Et udkast til implementeringsredegørelse offentliggøres herved med henblik på at give offentligheden mulighed for at afgive bemærkninger. 

Implementeringsredegørelsen indeholder en uddybende anvisning på, hvordan anlægsprojektet vil blive udmøntet i praksis efter lovens vedtagelse. Implementeringsredegørelsen indeholder en projektbeskrivelse af det samlede anlægsprojekt på dansk side. Projektbeskrivelsen indeholder således en samlet stillingtagen til de væsentlige alternative løsninger, som VVM-redegørelserne mv. har præsenteret. Implementeringsredegørelsen indeholder derudover en beskrivelse af, hvorledes varetagelsen af naturhensyn, herunder gennemførelse af afværgeforanstaltninger, vil blive foretaget samt en beskrivelse af, hvordan hensynene efter råstofloven, skovloven og museumsloven iagttages ved anlægsprojektets gennemførelse. Endelig indeholder implementeringsredegørelsen en sammenfattende konklusion vedrørende kumulative effekter på basis af det samlede anlægsprojekts VVM-redegørelser mv. 

Bemærkninger skal sendes til Transportministeriets departement, att: Dorthe Gravgaard, Frederiksholms Kanal 27F, 1220 København K eller på e-mail til dog@trm.dk med kopi til trm@trm.dk senest den 23. februar 2015.

Filer

pdf

Implementeringsredegørelse

21,19 MB Download
pdf

Høringsbrev

0,08 MB Download
pdf

Høringsliste

0,13 MB Download