Retningslinjer for godstransport i Nordjylland

Som følge af at der i en række nordjyske kommuner er identificeret en muteret form for Covid-19 virus meddelte myndighederne den 5. november, at en række restriktioner vil blive indført i de pågældende kommuner fra mandag den 9. november til og med den 3. december. Restriktionerne gælder for følgende kommuner Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommuner.

Lastbil i landskab
Foto: Ulrik Jantzen

16. november 2020

Formålet med restriktionerne er at forhindre den muterede covid-19 virus i at sprede sig til resten af Danmark og verden.

På den baggrund opfordrer Transport- og Boligministeriet transport- og logistiskvirksomheder samt chauffører, der transporterer gods til, fra, i og igennem de 7 kommuner til at organisere kørslen ud fra en række retningslinjer, der balancerer hensynet til folkesundheden og til opretholdelse af forsyningskæderne.

Grundlæggende retningslinjer:

Godskørsel til, fra og igennem Nordjylland

  • Alt gods kan og bør transporteres uhindret ind, ud, i og gennem de 7 kommuner. I den forbindelse opfordres chauffører dog i særligt grad til at overholde sundhedsmyndighedernes retningslinjer og transportbranchens anbefalinger og generelt minimere deres ophold inden for de 7 kommuner.

Særligt for chauffører og transportarbejdere bosiddende i de 7 kommuner

  • Generelt gælder, at alle beboere i de berørte kommuner kraftigt opfordres til alene at krydse kommunegrænser, hvis væsentlige og uopsættelige hensyn tilsiger det, herunder varetagelse af kritiske funktioner.
  • For transportarbejdere og chauffører bosiddende i de 7 kommuner bør transportarbejde udelukkende finde sted internt i de 7 kommuner, med undtagelse af de transportarbejdere, der udfører godskørsel af kritisk karakter, herunder transport af fødevarer, forsyninger til dagligvaremarkedet, E-handelsvarer, affald, renovation, levende dyr, foder til produktionsdyr, medicin og værnemidler samt redningskørsel og kritisk vejhjælp
  • Virksomheder opfordres generelt til at udtømme mulighederne for at benytte chauffører fra andre kommuner til transport af gods af kritisk karakter, således chauffører bosiddende i de 7 kommuner udfører mindst muligt transportarbejde uden for de 7 kommuner.
  • Såfremt transportarbejdere bosiddende i de 7 kommuner kører ud af de 7 kommuner, opfordres de til at opholde sig så kort tid som muligt uden for de 7 kommuner, ligesom det gælder den anden vej. I den forbindelse opfordres de i skærpet grad til at overholde alle sundhedsmyndighedernes retningslinjer og transportbranchens anbefalinger.

Særligt for virksomheder beliggende i de 7 kommuner

  • Det er fortsat muligt at få leveret gods til og fra virksomheder beliggende i de 7 kommuner. Virksomhederne opfordres til at benytte chauffører, der er bosat uden for de respektive 7 kommuner til at køre gods ind og ud af det geografiske område bestående af de 7 kommuner for at begrænse smittespredning, med mindre godset læsses og losses inden for de 7 kommuner.

Spørgsmål og svar:

Spørgsmål 1: Er der begrænsning på typen af gods, der må transporteres ind og ud af de 7 kommuner?

Svar: Nej. Der er ikke nogen restriktionerne for så vidt angår typen af gods. Opfordringerne er rettet mod chaufførerne, der transporterer godset, og hvor disse er bosiddende. Der gælder således en kraftig opfordring til, at transport af gods til og fra og igennem disse kommuner, i videst muligt omfang udføres af chauffører bosat uden for de 7 kommuner.

Hvis chaufføren er bosat i en af de 7 kommuner, går opfordringen på, at der i videst muligt omfang kun transporteres gods internt i de 7 kommuner.

Spørgsmål 2: En virksomhed beliggende uden for de 7 kommuner benytter chauffører bosiddende i de 7 kommuner, hvordan skal virksomheden kunne følge retningslinjerne?

Svar: Virksomhederne opfordres til at finde alternative løsninger i peri-oden frem til og med den 3. december. Dette kan f.eks. indebære brug af vikarer, som er bosiddende i andre end de 7 kommuner.

Hvis der er tale om chauffører med kritisk funktion, kan virksomheden benytte chauffører bosiddende i de syv kommuner. Der er dog stadig en klar opfordring til, at virksomheden i videst muligt omfang benytter sig af vikarer bosiddende i andre kommuner og vurderer, om den pågældende godstransport kan karakteriseres som kritisk, hvis ikke det er muligt at finde en vikar.

Spørgsmål 3: Hvilke personer anses for at have en kritiske funktion?

Svar: Med kritiske funktioner sigtes der blandt andet til personale ansat i sundheds- og plejesektoren, ældreplejen, børne- og undervisningssektoren, politiet, kriminalforsorgen, forsvarets myndigheder, beredskabet, kødkontrollen, på området for socialt udsatte, til pelsning og aflivning af mink og til opretholdelse af den nødvendige forsyningsvirksomhed, herunder f.eks. fødevareforsyningen, dagligvaremarkedet, apotekervæsen, energi, vand, affaldshåndtering, tele- og IT-infrastruktur, finansielle infrastruktur. Endeligt bemærkes det, at der er tale om anbefalinger og at det derfor er op til transportørerne i den konkrete situation at vurdere om transporten er kritisk (hvis ikke det er muligt at finde chauffører uden for de 7 kommuner eller flytte tidspunktet for transporten).

Spørgsmål 4: Kan jeg som virksomhed få lønkompensation til mine chauffører, hvis jeg følger opfordringerne og ikke benytter chauffører bosat i en af de 7 kommuner til godskørsel uden for de 7 kommuner?

Svar: Du kan som udgangspunkt få lønkompensation til de chauffører som du ikke at benytter på baggrund af ovenstående opfordringer. De konkrete krav til at opnå lønkompensation er beskrevet i den trepartsaftale om lønkompensation i Nordjylland som arbejdsmarkedets parter har indgået. Du kan læse mere om det konkrete indhold i aftalen på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside:

https://bm.dk/nyheder-presse/nyheder/2020/11/ny-trepartsaftale-om-loenkompensation-i-nordjylland/

Se anbefalinger

pdf

Covid-19: Anbefalinger ved modtagelse og afsendelse af gods

0,16 MB Download