Når du rejser med kollektiv transport inkl. færger og indenrigsfly

Der er krav om mundbind eller visir, hvis du rejser med kollektiv transport – såsom bus, tog, metro, taxi og lignende, og hvis du rejser med færge og –indenrigsfly. Kravet er indført fra den 29. november 2021.

Bus, biler og metro ved Flintholm Station
Foto: Ulrik Jantzen

01. december 2021

Hvor gælder kravet?

Kravet gælder i nedenstående former transportmidler på alle tidspunkter af døgnet:

 • Alle busser, herunder lokal- og regionalbusser, skolebusser, X-busser, fjernbusser, turistbusser.
 • Alle busser i øvrigt med bustilladelse, fx lejede busser med chauffør, partybusser mv.
 • Alle tog, herunder privatbaner, letbaner og metro.
 • Alle færger (indenrigs og færger til og fra danske havne), men ikke på udendørs arealer.
 • Alle indenrigsflyvninger.
 • Alle taxier.
 • Al flextrafik, herunder flextur, individuel handicapkørsel og andre befordringsordninger, som udføres af flextrafik.

Kravet gælder også i afgangshaller, ventesale, på perroner og lignende på:

 • Busstationer
 • Togstationer
 • Metrostationer
 • Letbanestationer eller letbanestoppesteder
 • Færgeterminaler, dog ikke på udendørsarealer
 • Lufthavne

Hvem er omfattet af kravet?

Kravet omfatter alle passagerer, der befinder sig i et transportmiddel, der er nævnt under punktet ”Hvor gælder kravet?”, eller ledsagende personer, som befinder sig på stationer el. lignende nævnt under samme punkt. Ledsagende personer kan eksempelvis være forældre, der følger deres barn til toget.

Kravet omfatter alle ansatte, der opholder sig på et af de omfattede steder eller transportmidler.

Dette indebærer fx:

 • Buschauffører (mundbind eller visir må ikke fjernes mellem stoppesteder)
 • Togførere og øvrigt togpersonel
 • Kontrollører
 • Håndværkere, rengøringspersonale og lignende, der befinder sig i transportmidlerne og de omfattede steder, jf. punktet ”Hvor gælder kravet?”

Undtaget er ansatte, som befinder sig i aflukkede rum, hvis der kun er adgang for personalet, og dermed ikke for passagerer eller kunder. Det kan fx være førerhuset i et tog, personalerum på stationer og lignende. Taxichauffører må desuden fjerne mundbindet eller visiret, når der køres uden passagerer. Mundbind eller visir skal påføres, før en passager stiger ind i taxien.

Undtaget er også ansatte i transportmidler eller på stationer, stoppesteder eller færgeterminaler, lufthavne mv., såfremt de kan forevise et gyldigt coronapas. Denne undtagelse udelukker ikke at arbejdsgivere i visse situationer eller brancher selv kan fastsætte retningslinjer om brug af mundbind for de ansatte på arbejdspladsen.

Er der undtagelser for de ansatte?

Ja, ansatte i den kollektive transport mv. kan undtages kravet om anvendelse af mundbind eller visir, såfremt de kan forevise et gyldigt coronapas. Denne undtagelse udelukker ikke at arbejdsgivere i visse situationer eller brancher selv kan fastsætte retningslinjer om brug af mundbind for de ansatte på arbejdspladsen

Arbejdsgiveren er ansvarlig for at kontrollere coronapas for ansatte og chauffører i transportmidler i den kollektive transport, såfremt medarbejderne skal undtages kravet om brug af mundbind eller visir.

Skal de ansatte bære mundbind eller visir bag afskærmning?

Hvis der er opsat afskærmning fx af plexiglas mellem den ansatte og passageren, fx ved chaufførpladsen i en bus eller ved et fysisk billetsalgssted, behøver den ansatte ikke at bære mundbind eller visir bag afskærmningen, hvis passagererne ikke har adgang til området bag afskærmningen.

Denne undtagelse gælder ikke ved taxikørsel eller anden erhvervsmæssig persontransport efter taxiloven. Her skal chaufføren bære mundbind uanset en eventuelt opsat afskærmning, dog kun hvis der er passagerer i køretøjet jf. punkt 3 ”Hvem er omfattet af kravet?”.

Hvem skal sørge for mundbind eller visirer til de ansatte?

Arbejdsgiveren er forpligtet til at sikre værnemidler i form af mundbind eller visir til sine ansatte. Dette indebærer, at en operatør, der udfører kollektiv trafik på vegne af andre, fx en vognmand på vegne af et trafikselskab, er ansvarlig for at sikre sine ansatte mundbind eller visirer.

Arbejdsgiverne kan overveje at stille forskellige typer mundbind og visirer til rådighed for medarbejderne. Der kan være forskellige præferencer og behov hos den enkelte medarbejder, som dermed vil kunne dækkes.

Hvem er undtaget for kravet?

Kravet gælder ikke for børn under 12 år.

Kravet om mundbind eller visir gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir. Sundhedsstyrelsen oplyser, at sådanne fysiske eller mentale svækkelser, som gør, at man ikke kan bære mundbind eller visir, fx kan være:

 • Fysiske deformiteter, ufrivillige rystelser, hududslet, sår eller forbindinger.
 • Angst, klaustrofobi eller vrangforestillinger.
 • Hvis mundbindet eller visiret forhindrer udførelse af vigtige funktioner, såsom mundbetjent kørestol.

Personer, der af ovenstående grunde er undtaget, skal ikke dokumentere dette ved en eventuel kontrol.

Under hvilke omstændigheder, må passagerer fjerne mundbind/visir midlertidigt?

Under visse omstændigheder tillades det, at mundbindet eller visiret fjernes, selvom man befinder sig i et transportmiddel eller på et sted, som er omfattet af ovenstående liste over steder, hvor mundbind eller visir kræves, og som for personalets vedkommende ikke er undtaget, jf. punktet ”Hvem er omfattet af kravet?”.

Disse omstændigheder kan eksempelvis være:

 • Under kortvarig indtagelse af mad og drikke eller medicin.
 • Hvis passageren under færgeoverfart opholder i egen bil eller i egen kahyt.
 • Under samtale med personer, der mundaflæser.
 • Hvis politiet eller billetkontrollen skal foretage identifikation.
 • Hvis pasageren pludseligt får det dårligt ved brug af værnemidler.

Hvilke forpligtelser har transportørerne for overholdelse af kravet?

Alle trafikvirksomheder, operatører og vognmænd, der er ansvarlige for en af de omfattede former for kollektiv transport, er ansvarlige for og forpligtede til, at kravet indskrives i de almindelige rejseregler, ordensregler eller lignende, som gælder i transportmidlet eller på stationen mv.

Alle trafikvirksomheder, operatører og vognmænd, der er ansvarlige for en af de omfattede former for kollektiv transport, er ansvarlige for og forpligtede til at håndhæve kravet over for passagererne. Håndhævelse af kravet skal ske på linje med håndhævelsen af de øvrige rejseregler og ordensregler mv. Det kan fx ske som et led i den almindelige billetkontrol, af stoppestedsværter, togførere, metrostewarder mv.

Luftfartsselskaber og lufthavne er ligeledes forpligtede til at sikre, at kravet om mundbind eller visir efterleves på henholdsvis indenrigsflyvninger og i lufthavnene.

Hvis en rejsende nægter at følge anvisningen om mundbind eller visir, og nægter at forlade den kollektive trafik m.v., kan politiet blive tilkaldt for at fjerne vedkommende. Hvis den rejsende ikke følger anvisningen om at forlade transportmidlet, kan politiet endvidere give denne en bøde.

Alle trafikvirksomheder, operatører og vognmænd, der er ansvarlige for en af de omfattede former for kollektiv trafik, er ansvarlige for og forpligtede til at informere om kravet til i transportmidlet og på stationer mv. Det skal ske ved at opsætte skilte eller andet informationsmateriale. Lufthavne og luftfartsselskaber er ligeledes forpligtede til at opsætte informationsmateriale om mundbindskravet i lufthavnene.

Chauffører skal ikke håndhæve kravet løbende under kørslen af hensyn til trafiksikkerheden.

Hvis fx en kommune er ansvarlig for egen skolebuskørsel (dvs. at denne ikke udføres at et trafikselskab), da er kommunen ansvarlig for og forpligtet til at sikre, at kravet om brug af mundbind eller visir håndhæves i skolebussen.

Vognmænd, der driver buskørsel, der kræver godkendelse efter buskørselsloven, og som ikke er nævnt i ovenstående, er ansvarlig for, at passagererne anvender mundbind eller visir. Det gælder fx for partybusser, fjernbusser og turistbusser.

Hvis en institution eller virksomhed, fx et plejehjem eller en skole, har sin egen bus, som fx føres af en ansat på institutionen, er kørsel heri privat kørsel, og dermed ikke omfattet af kravet om brug af mundbind eller visir.

Den transporttør, der er ansvarlig for og forpligtet til at indskrive kravet om brug af mundbind eller visir i rejsereglerne eller lignende, og som er ansvarlig for at kravet håndhæves, kan pålægges bødestraf, hvis kravet ikke håndhæves på linje med de andre ordensregler.

Gælder kravet for turistbusser, der kører med lukkede grupper?

Al erhvervsbuskørsel er omfattet af kravet, herunder også turistbusser, der kører med lukkede grupper.

Gælder kravet i busser, der er ejet af institutioner, fx plejehjem eller skoler?

Kravet om brug af mundbind gælder kun i busser, hvis kørsel kræver bustilladelse i henhold til lov om buskørsel.
Hvis en institution, fx et plejehjem eller en skole ejer en bus til befordring af beboere eller elever, som fx føres af en af de ansatte, kræver dette ikke tilladelse, og vil derfor ikke være omfattet af kravet om mundbind eller visir.

Gælder kravet i turist- eller fjernbusser, der kører til udlandet?

Kravet er gældende så længe bussen befinder sig i Danmark. Når grænsen til et landet krydses, gælder reglerne i det pågældende land, eller de regler, som er fastlagt af busselskabet.

Gælder kravet for udenlandske turist- eller fjernbusser i Danmark?

Udenlandske turist- eller fjernbusser, der kører ind i Danmark, skal overholde dansk lovgivning, herunder kravet om brug af mundbind eller visir for passagerer.

Gælder kravet i færger, der sejler til og fra udlandet?

Kravet gælder så længe færgen befinder sig i dansk farvand. I udenlandsk farvand gælder det pågældende lands regler.

Gælder kravet også udendørsarealer på færger, fx et soldæk?

Kravet gælder ikke udendørsarealer på færgen. Passagerer skal anvende mundbind eller visir alle steder på færgen, undtagen hvis de befinder sig i eget køretøj, på færger hvor dette er tilladt, fx i deres egen aflukkede kahyt, eller hvis de opholder sig på udendørs arealer på færgen.