Regeringen er opmærksom på Limfjordsforbindelsen

09. november 2004

af trafikminister Flemming Hansen

I forbindelse med regeringens fremlæggelse af planerne om at bidrage til en række større infrastrukturprojekter i Århus og København er ønsket om en forbedring af vejforbindelsen over Limfjorden blevet gentaget fra nordjysk side, senest i Børsen.

Lad mig i den forbindelse understrege, at staten vedkender sig det statslige vejbestyrelsesansvar for motorvej E 45, herunder den eksisterende tunnelforbindelse under Limfjorden. Det er således staten, der har forpligtelsen til at sørge for, at der er en passende kapacitet i tunnelen. Udbygning af tunnelforbindelsen, fx i form af et ekstra tunnelrør, vil dermed også naturligt være en statslig opgave.

Regeringen indgik sidste år en omfattende og langsigtet aftale med Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om de kommende ti års investeringer på vej- og baneområdet. I aftalen er det, for så vidt angår Limfjordsforbindelsen, tilkendegivet, at man vil følge trafikudviklingen med henblik på at overveje en senere udbygning af vejnettet.

Baggrunden for denne udmelding er, at vi – bl.a. i kraft af det meget grundige VVM-arbejde, som er gennemført i et godt samarbejde mellem Nordjyllands Amt, Aalborg Kommune og Vejdirektoratet – ved, at der ikke vil opstå kapacitetsproblemer på den nuværende tunnelforbindelse inden for den tidshorisont, som aftalen dækker, dvs. frem mod 2012. Dette står i modsætning til en række andre vejstrækninger landet over, hvor der er mere akutte kapacitetsproblemer.

Jeg har noteret mig, at man fra de lokale parters side i forbindelse med offentliggørelsen af VVM-rapporten har peget på en løsningsmodel for limfjordsforbindelsen, der indebærer anlæg af en ny motor-vejsforbindelse over øen Egholm. Baggrunden er bl.a., at dette vurderes at kunne bidrage til at løse en række lokale trafikale problemer, herunder aflaste Limfjordsbroen.

Regeringen ønsker ikke at stå i vejen for, at man lokalt diskuterer løsningsmodeller, der også kan dække de lokale behov. Betingelsen for at realisere sådanne løsninger må dog være, at man lokalt påtager sig finansieringen af de ekstra ønsker.

I mellemtiden kan vi både fra regeringens side og lokalt glæde os over, at der her er tale om en problemstilling, som vi har fået rejst og belyst i god tid. Det lover godt for, at vi også – når den tid kommer – får truffet de rigtige beslutninger.