Tale ved åbningen af motorvejen Ris-Ølholm

af trafikminister Flemming Hansen

12. august 2004

Det er rart at se, at der er så megen opmærksomhed omkring åbningen af motortrafikvejen fra Ris til Ølholm og videre til Uldum. Jeg tager denne opmærksomhed som et udtryk for, at vi i dag skal indvie et længe ventet og savnet vejanlæg.

Vejanlægget har længe været på planlæggernes skrivebord. Men med projekteringsloven i 1996 faldt den overordnede vejstruktur for udbygningen af rute 18 mellem Herning og Vejle, som strækningen Ris-Ølholm er en del af, endeligt på plads. Denne strækning er sammenfaldende med Diagonalvejen, som Vejle Amt åbner et stykke af i dag. Det betyder, at vi kan opnå flere markante forbedringer af trafikforholdene i området.

I den forbindelse vil jeg særligt fremhæve, at vejen bidrager til at lede trafikken uden om Vejle by. Endvidere vil vejen forbedre forbindelserne til Billund Lufthavn – ikke mindst når de tilstødende vejanlæg de kommende år gøres færdige. Billund lufthavn er Danmarks internationale lufthavn nr. 2 og dermed en meget vigtig lufthavn. Det er derfor også vigtigt, at vi gennem forbedring af vejforbindelserne kan sikre lufthavnens fortsatte udvikling, så den fremover kan levere stadig bedre service både i forhold til passagerne og i forhold til godsoperatørerne.

Åbningen af vejanlægget vil desuden betyde en aflastning af den tunge trafik gennem de mindre bysamfund i Vonge og Kollemorten. I forbindelse med anlægget af motortrafikvejen er der samtidig udført trafikdæmpende foranstaltninger med byporte omkring Ris.

Trafikulykker i byerne involverer ofte cyklister og fodgængere – de såkaldt bløde trafikanter. Det er disse trafikulykker, byportene omkring Ris skal medvirke til at forhindre. Det glæder mig derfor, at vi med dette projekt også kan sige, at vi forbedrer trafiksikkerheden i området, for jeg lægger stor vægt på, at vi tænker trafiksikkerhed ind i alle projekter og initiativer på trafikområdet.

Samtidig betyder de nye trafikanlæg også en lille tidsbesparelse for bilister og den tunge trafik. Det er bestemt også værd at tage med, når fordelene ved den nye vej skal nævnes.

Med anlægget af den nye vej har vi også lyttet til de lokale ønsker i forhold til de lokale veje. Det er således lykkedes at opretholde langt de fleste lokale veje – for Agerholmvej –Menstrupvej, endda i et tæt samarbejde mellem borgerne, de berørte kommuner og Vejdirektoratet.

Jeg vil gerne sige tak til amtet og kommunerne for et godt samarbejde på tværs af de tre vejbestyrelser gennem hele planlægningen og gennemførelsen af dette fælles projekt. Jeg synes også, I fortjener tak, fordi der med dette vejanlæg er taget vidtstrakte hensyn til dyrelivet med etableringen af en række faunapassager.

Endelig vil jeg sige tak for, at I sammen har håndteret udbud og anlæg så fornuftigt – og endelig, fordi resultatet er et smukt vejanlæg, der er gennemført til tiden.

Fortsæt det gode samarbejde. Der er nok at tage fat på. Vejdirektoratet er allerede i gang med miljøundersøgelserne på rute 18 syd for den strækning, vi åbner i dag, med henblik på en udbygning af rute 18 til motorvej ned til Vejle. Samtidig undersøges en udbygning af Ris-Ølholm til motorvej. Målet er, at borgerne og erhvervslivet i Midtjylland i de kommende år kan få langt bedre vejforbindelser mod syd.

I den anden ende af den strækning, vi åbner i dag, mellem Ris og Brande, er Vejdirektoratet i fuld gang med gennemførelsen af besigtigelse og projektering, så 1. etape kan åbnes i 2008. Vi kan således se frem til væsentlige forbedringer af de midtjyske veje i de kommende år.

Hermed vil jeg slutte med at sige tillykke til alle i lokalområdet, der får glæde af det nye trafikanlæg.

Tillykke til bilisterne.

Og tillykke til Vejle Amt med åbningen af strækningen fra Ølholm til Uldum.