Forebyggelse af ulykker på Storebæltsforbindelsen

12. marts 2005

Af transport- og energiminister Flemming Hansen

Jyllands-Posten har den 8. marts bragt et indlæg fra hr. Hans Erik Andersen, der på baggrund af den nylige ulykke kritiserer sikkerhedssystemet på Storebæltsforbindelsen. Endvidere kommenterer avisen i en ledende artikel samme dag på ulykken, idet der gøres opmærksom på de store følger for landet, som en afbrydelse af Storebæltsforbindelsen vil medføre. Avisen er af den opfattelse, at "der er en usædvanlig stor ulyst til at se realiteterne i øjnene hos de ansvarlige politikere og myndigheder".

Der skal ikke herske tvivl om, at regeringen betragter den stedfundne ulykke med den allerstørste alvor. Når man læser lederen i Jyllands-Posten, kan man få det indtryk, at der ikke er nogen, der har tænkt på, at en sådan ulykke – eller en endnu værre ulykke, der medfører længerevarende afbrydelse af Storebæltsforbindelsen – kan finde sted. Jeg vil gerne slå fast, at der er gennemført meget omfattende analyser af dette, både af Sund & Bælt og af ansvarlige statslige myndigheder. Hovedresultaterne af dette arbejde blev offentliggjort sidste sommer i en redegørelse om national sårbarhedsanalyse.

Der er to aspekter af problemstillingen. Det ene er, hvordan man kan forhindre, at sådanne ulykker indtræffer, og det er vel trods alt det vigtigste indsatsområde. Det andet er, hvad man gør for at sikre trafikken mellem landsdelene, hvis det alligevel sker.

Hvad det første angår, mener jeg, at ulykken gør det nødvendigt, at de myndigheder, der har ansvar for sikkerheden i forbindelse med Storebæltsbroen, fortsætter de løbende overvejelser, om der kan gøres mere for at sikre broen bedst muligt. Det gælder ikke blot sikring mod påsejling af skibe, men også andre risici. Vi vil om kort tid modtage Søfartsstyrelsens rapport om ulykken, og det vil være naturligt først at analysere konklusionerne heri. Samtidig vil jeg gerne understrege, at allerede i dag er sikkerheden på broen på et meget højt niveau.

Også vedrørende det andet spørgsmål, nemlig hvad der gøres for at sikre transporten mellem landsdelene, hvis broen trods alle sikkerhedsforanstaltninger bliver afbrudt, foreligger der i dag en række planer, bl.a. for at øge færge- og flykapaciteten. Her mener jeg, at der er behov for at få analyseret nærmere, om disse planer er tilstrækkelige. Derfor vil jeg tage initiativ til, at der udarbejdes en sådan analyse.

Der skal ikke herske tvivl om, at jeg betragter den nylige ulykke og de problemstillinger, den rejser, med den største alvor. Jeg kan love, at alle involverede parter vil gøre deres yderste for at forhindre, at en sådan ulykke – eller en værre ulykke – indtræffer igen.