Urimelige påstande

18. februar 2005

Af transport- og energiminister Flemming Hansen

Vejchef i Københavns Amt, Jørn Jerow, udtrykker i et indlæg i avisen den 11. februar undren over den fordeling af amtsvejene i Københavnsområdet, der er lagt op til i forbindelse med regeringens forslag til udmøntning af kommunalreformen. Jørn Jerow beskylder mig bl.a. for dødssyge forklaringer, beder mig om at kigge på et landkort for at orientere mig samt kritiserer mine embedsmænd for markant dårlig rådgivning.

Hvis Jørn Jerow ikke er orienteret om det, vil jeg tillade mig at oplyse, at den fordeling af amtsvejene, der er lagt op til i det lovforslag, der er udsendt i høring, er udtryk for en samlet vurdering på baggrund af en række forskellige objektive kriterier. Målet er at sikre den rette balance mellem staten og kommunerne. Vi har naturligvis overvejet høringssvarene før fremsættelsen af lovforslaget. Kunne man have hr. Jerow mistænkt for, at hans mission går på, at staten skal overtage næsten alle veje i Københavns Amt. Det skal jeg ikke kunne svare på.

Kommunerne skal som udgangspunkt varetage lokalt orienterede vejstrækninger med en lokal trafikal funktion. Det vil sætte kommunerne i stand til at foretage en samlet kommunal planlægning blandt andet i forhold til vejrelaterede spørgsmål. Samtidig kan vi på den måde bidrage til at sikre, at lokale hensyn inddrages og prioriteres i tilfælde, hvor vejspørgsmål bør ses i sammenhæng med andre problemstillinger i et lokalområde, herunder f.eks. miljøspørgsmål.

Staten skal derimod have ansvaret for hovedforbindelserne mellem de store byer og til og fra andre væsentlige transportknudepunkter. Der er herved skabt en sund balance mellem den statslige og de kommunale vejbestyrelser. De aktuelle trafikmængder er naturligvis i den forbindelse indgået i overvejelserne, men har ikke været det eneste kriterium. Staten har allerede i dag ansvaret for de mest overordnede veje i Københavns Amt, herunder de to ringvejsforbindelser – Motorring 3 og Ring 4 – samt de store motorvejsindfaldsveje fra nord, syd og vest. På landsplan er der i regeringens forslag lagt op til en fordeling af amtsvejene med 80 pct. til kommunerne og 20 pct. til staten.

Der er således tale om det amt i hele landet, der har den største koncentration af statsveje set i forhold til arealet. Og sådan vil det med regeringens forslag også være efter kommunalreformen.