Regeringen vil styrke energiforskningen og øge eksporten

01. september 2006

Af transport- og energiminister Flemming Hansen (K)

Danmark er et af de mest energieffektive lande i verden. Vores energiforbrug i dag er nogenlunde det samme som i 1980, selvom vi har oplevet en økonomisk vækst på mere end 50 pct. Vedvarende energi i form af især vindmøller og halm- og flisanlæg yder også et rekordhøjt bidrag til energi­forsyningen sammenlignet med andre lande. Det er derfor ikke overraskende, at der er stor interesse i udlandet for danske energiløsninger og -teknologi.

Eksporten af energiteknologi som f.eks.  vindmøller, fjernvarmeudstyr, styrings- og måleudstyr til energibesparelser mv. er i dag blandt vores stærkeste vækstområder og udgjorde sidste år omkring 39 mia. kr.  Hertil kommer vores eksport af miljøteknologi på omkring 6 mia. kr. Det er denne eksport på i alt 45 mia. kr., som regeringen i sin miljøteknologiske redegørelse ønsker at styrke yderligere.

Det internationale Energiagentur - IEA - vurderer, at det globale energiforbrug vil kunne stige med mere end 50 pct. frem til 2030. Det vil belaste vores økonomiske vækst, øge de vestlige landes afhængighed af energi fra ustabile regioner og forværre miljøet. Europa forventes om bare 25 år at skulle dække 94 pct. af sit oliebehov og 81 pct. af sit gasforbrug gennem import. Et skræmmende scenario, som Europa ikke står alene med. Sammen med energiprisernes himmelflugt forklarer det, hvorfor efterspørgslen efter nye forsyningssikre og miljøvenlige energiteknologier stiger stærkt i EU, USA, Japan og Kina.

Der er tale om et næsten umætteligt marked. IEA forventer, at der på globalt plan skal investeres 17.000 milliarder dollars frem til 2030 eller næsten 4.000 milliarder kr. årligt i energisektoren. Hvis danske virksomheder fortsat kan udvikle konkurrencedygtige avancerede energiløsninger, så er der gode muligheder for, at eksporten af energiteknologi kan vokse yderligere.  En sådan udvikling har potentialet til at spille en betydelig rolle for langsigtet dansk vækst og beskæftigelse i den globaliserede økonomi, og for vores mål om at blive verdens mest konkurrencedygtige samfund.

Regeringen arbejder for at styrke energiforskningen yderligere. Generelt ønsker vi at øge de samlede bevillinger til forskning, så Danmark i 2010 opfylder Barcelona målsætningen og samlet anvender 3 pct. af BNP til offentlig og privat forskning. Der er tale om en kæmpe opprioritering af forskningsområdet.

På energiområdet arbejder vi på en markant satsning, som skal sætte ekstra fart i udviklingen af nye og mere effektive energiteknologier. De senere år har tydeliggjort, at vi i dag har for lille fokus på den vanskelige og kostbare fase, hvor forskningen slipper, og den nye teknologi skal udvikles, demonstreres og afprøves i større skala med henblik på tekniske forbedringer og den efterfølgende markedsmodning.

Demonstration af energiteknologi er meget bekostelig og kræver finansiering på et tidspunkt, hvor det kan være vanskeligt at tiltrække risikovillig kapital til den videre udvikling. Risikoen for tab er simpelthen for stor, når den nye teknologi ikke har været afprøvet i fuld skala. Her vil regeringen sætte ind, så vi opnår en større erhvervsmæssig udnyttelse af forskernes resultater.

Et demonstrationsanlæg kan nemt koste mange hundrede millioner. Det er derfor helt afgørende, at støtten er målrettet og vi prioriterer hårdt. Offentlige støtte-kroner skal bruges med omtanke. Det er langt fra alle de nye teknologier vi hører om, som har potentialet til at blive nye vindmølle-eventyr. Regeringen lægger derfor vægt på et styrket offentligt-privat samarbejde, så teknologiudviklingen sikres den tilstrækkelige erhvervsmæssige relevans.

I EU vil vi arbejde for, at EU's rammeprogrammer også udnyttes til at fremme udviklingen af effektive energiteknologier, der kan øge forsyningssikkerheden i EU og bidrage til at opfylde vores miljømål. Samtidig ønsker vi, at danske virksomheder og forskere får optimale muligheder for at deltage i EU’s forsknings- og udviklingsprogrammer, så indsatsen i EU kan understøtte den hjemlige udvikling. Det var meget positivt, at danske projekter i den seneste runde i EU’s 6. rammeprogram satte sig på over 10 pct. af støttebeløbet. Det viser, at dansk forskning og udvikling holder et højt niveau, som også internationalt betragtes som støtteværdigt.

Jeg har i øjeblikket drøftelser med de politiske partier om opfølgning på energistrategien. Det er mit ønske, at vi her bliver enige om at styrke den samlede indsats for udvikling af nye og mere effektive energiteknologier.