Tale til konference om fremtidens transportsystem

Af transport- og energiminister Flemming Hansen

30. september 2006

Velkommen her til Transport- og Energiministeriets konference om fremtidens transportsystem. Jeg har set meget frem til denne dag.

Det er en stor opgave infrastrukturkommissionen står over for og lad mig derfor starte med at takke kommissionens medlemmer for, at de har sagt ja til det vigtige arbejde, som skydes i gang med denne konference. Jeg ser konferencen her som et meget væsentligt bidrag til infrastrukturkommissionens arbejde, og jeg vil derfor ligeledes takke for den store interesse og det store engagement, vi har oplevet i forbindelse med denne konference. Ikke mindst i forbindelse med de bidrag, vi har modtaget forud for konferencen.

Her viser det sig tydeligt, at der fra alle sider er stor interesse for at drøfte de problemstillinger, vi står over for, når vi skuer 25 år ud i fremtiden og ser på den trafikale situation.

Samtidig viser der sig mange fælles interesser på tværs af sektoren og en lyst til at tænke langsigtet og til at bidrage med nye og anderledes ideer, der kan komme alle til gode.

Det har netop været hensigten med at invitere til denne konference. At give infrastrukturkommissionen et bidrag, der inddrager den viden og unikke praktiske erfaring I som aktører og interessenter på transportområdet har.

Og vi skal netop tænke langt:

Hvem kunne for 15 år side have forudset, at der i dag ville køre 25.000 biler over Storebælt hver dag?

Hvem kunne have forudset, at 20.000 svenskere arbejder i København?

Og hvem kunne have forudset at vi ville indføre nye lastbiler, hvor 2 biler erstatter 3 traditionelle biler?

Vi har i Danmark en velfungerende infrastruktur. Ja, vi kan faktisk godt være lidt stolte af, at den danske infrastruktur befinder sig helt oppe i den internationale topklasse. Og det skal den gerne blive ved med.

Den fremtid, vi går i møde, kræver på alle områder en effektiv infrastruktur. Den økonomiske vækst, den stigende globalisering, den øgede internationale samhandel, den demografiske udvikling, udviklingen på boligmarkedet og nye transportmuligheder - er alle udviklingstendenser, der stiller store krav til infrastrukturen.

En velfungerende Infrastruktur er derfor en afgørende faktor for at bevare og udvikle Danmarks konkurrenceevne og økonomiske vækst i en stadigt mere globaliseret verden.

Transportsektoren er med andre ord en af globaliseringens vigtige drivkræfter. Jeg plejer at sige, at der slet ikke ville være nogen globalisering uden transport.

Det betyder jo så også, at vores transportsystem hele tiden skal udvikles, så vi kan klare os i den internationale konkurrence. Og konkurrencen bliver ikke mindre fremover, tværtimod må vi forvente en fortsat skærpelse af konkurrencen.

Det er derfor af stor vigtighed, at have infrastruktur højt på dagsordenen. Ikke blot for at sikre borgerne og erhvervslivet pålidelige transportmuligheder af høj kvalitet nu og her. Men i mindst ligeså høj grad som et led i bestræbelserne på at forberede os på de udfordringer, vi står over for i fremtiden.

Og lige netop når det handler om infrastruktur, er det vigtigt at tænke langsigtet og se ud over det umiddelbare, nære perspektiv. Det tager tid at planlægge god infrastruktur, og når den først ligger der, kan man som bekendt ikke lige lave det om. Beslutninger, der træffes nu, skal derfor også holde om 50 år.

En effektiv infrastruktur forudsætter, at store beløb investeres på de rigtige tidspunkter, de rigtige steder og på den rigtige måde. Derfor er det afgørende, at de overvejelser, der går forud for sådanne investeringer er grundige og medtænker de mange forskellige interesser, der berøres af beslutninger omkring infrastruktur.

Men mindst ligeså vigtigt er det, at beslutningsprocessen ikke trækker i langdrag. Derfor har infrastrukturkommissionen fået en tidsfrist til sit arbejde, så dens resultater hurtigst muligt kan hjælpe med at styrke regeringens beslutningsgrundlag.

Med nedsættelsen af Infrastrukturkommissionen er dette netop, hvad regeringen vil have hjælp til at gøre. Og det er samtidig derfor, at vi har inviteret Jer til denne konference.

Kommissionens primære opgave bliver at analysere Danmarks infrastrukturbehov og udviklingsmuligheder i de næste 20-30 år. Opgaven bliver for kommissionen altså at se på, hvordan man kan imødekomme de transportbehov og transportmønstre, der forventeligt kommer til at ændre sig betydeligt.

Vi forudser ændringer i befolkningens sammensætning, i måden vi bor og lever på, i erhvervsudviklingen, i pendlingsmønstre, i samhandelen og meget mere. Alt sammen noget der vil skærpe kravene og stille nye krav til den infrastruktur, vi kender i dag.

Kommissionens opgave bliver på denne måde at komme med forslag, der styrker grundlaget for de statslige investeringsbeslutninger på transportområdet. Det bidrag og de drøftelser, der kommer ud af Jeres arbejde på denne konference i dag, er et vigtigt element i dette arbejde.

Det er af stor betydning, at sådanne langsigtede overvejelser, der berører et stort antal mennesker, bliver gjort på en måde, som går på tværs af traditionelle opdelinger af områder og sektorer.

Det har derfor været af stor vigtighed for regeringen at få bredde i sammensætningen af kommissionen. Den består derfor - ligesom denne forsamling i dag - af både repræsentanter og interessenter fra transportbranchen, erhvervsfolk og forskere.

Når regeringen nedsætter en infrastrukturkommission og afholder denne konference her i dag, er det for at leve op til en overordnet målsætning om at fastholde og videreudvikle mobiliteten i samfundet og reducere trængsels- og fremkommelighedsproblemerne. Det er nødvendigt, hvis Danmark skal fastholde og udvikle sin position som et af de lande i verden, der, som jeg nævnte før, har det bedste transportsystem.

Et godt transportsystem er et system, der lever op til både virksomheders og borgeres behov. Det indebærer, at vi fortsat har gode trafikforbindelser til udlandet, gode trafikforbindelser mellem landsdele og gode forhold for pendlere.

Samtidig skal det tage hensyn til stigende miljø- og sikkerhedskrav. Her går det faktisk rigtig godt på langt de fleste områder, og det bliver derfor udfordringen at fastholde den gode udvikling også fremover.

Vi bliver som samfund mere og mere velstående. Men velstanden kommer og så en øget forventning om god service og pålidelighed i transportsystemet. Transportsystemet skal således også være forberedt på den moderne borgers krav om højere kvalitet i både privat og offentlig transport.

Hvis Danmark i fremtiden skal ligge i toppen, når det angår konkurrenceevne og et velfungerende effektivt transportsystem, kræves det at der bliver tænkt langsigtet og handlet rettidig. På fremtidens arbejdsmarked vil der både fra virksomheders og borgeres side være krav om større mobilitet.

Virksomhederne vil have mulighed for at rekruttere medarbejdere fra et større opland, og borgere vil have større muligheder for at tage det arbejde de ønsker, uden at være urimeligt begrænset af transporttid.

Et stærkt og konkurrencedygtigt erhvervsliv er det vores samfund bygger på, og det som skaber grundlaget for vores velstand og velfærd. Meget generelt kan man opsummere den forventede udvikling på transportområdet med et nøgleord nemlig ”stigninger”. Behovet for transport vil stige i takt med, at kravene om at mindske udledningen af miljøskadelige stoffer ligeledes vil blive højnet. Samtidig vil kravene til kvalitet af både offentlig og privat transport stige.

Med denne fremtidsudsigt er det klart at Danmark står overfor større udfordringer end nogensinde på transportområdet. Dermed er det også vigtigere end nogensinde, at disse udfordringer bliver imødekommet med effektive og langsigtede strategier.

Konferencen i dag er en mulighed for at give infrastrukturkommissionen et vigtigt og brugbart bidrag. Samtidig er der mulighed for at dele vigtige erfaringer, og drøfte hvordan vi i fællesskab kan bidrage til at løfte fremtidens udfordringer.

Det tror jeg bliver både spændende og inspirerende – og det vil jeg stærkt opfordre jer til at gøre brug af.

Lad mig derfor slutte med endnu engang at takke for, at I er mødt op i dag, og for det arbejde i allerede nu har gjort for at få en vellykket og udbytterig dag. Jeg glæder mig personligt meget til at høre om dagens drøftelser og de konklusioner, der kommer ud af det.

Rigtig god arbejdslyst.