Tale ved konferencen "Job og bolig - Perspektiver for Femern Bælt Regionen - Grænseoverskridende samarbejde og udvikling"

Af transportminister Carina Christensen (det talte ord gælder)

10. marts 2008

Kære minister Dietrich Austerman, kære Reinhard Sager, kære Svend Erik Hovmand, kære konferencedeltagere!

Jeg vil gerne starte med at sige tak for invitationen til at deltage i denne konference om Femern Bælt-forbindelsen og de positive effekter, som en fast forbindelse vil få for hele Femern Bælt Regionen.

Den faste forbindelse over Femern Bælt er en af mine og regeringens vigtigste sager. Forbindelsen indgår i regeringsgrundlaget, og jeg vil lægge alle kræfter i for at realisere dette projekt.

En fast forbindelse over Femern Bælt vil ikke kun have stor betydning for Lolland-Falster og Slesvig-Holsten, men også for resten af Danmark og Nordeuropa.

Også EU er en varm tilhænger af projektet. Frem til 2013 har kommissionen allerede givet tilsagn om at dække rundt regnet 25 pct. af de forventede udgifter – og mere vil komme efterfølgende.

Det siger noget om projektets kvaliteter, at der også fra lokal side er klar og tydelig støtte til det.

Det er vigtigt, at der ude i landet er fortalere for en fast forbindelse. Jeg vil derfor gerne kvittere for den fantastiske opbakning, som I har vist projektet!

Jeres fortsatte opbakning og støtte til projektet er meget vigtig i det arbejde, der stadig ligger foran os i forhold til at få realiseret projektet.

Men hvorfor skal vi bygge en fast forbindelse vil nogle spørge?

Det skal vi fordi:

  • Forbindelsen knytter Danmark tættere sammen med sin største nabo og vigtigste samhandelspartner.
  • Femern Bælt-forbindelsen vil styrke det indre marked ved at forbedre arbejdskraftens og varernes frie bevægelighed.
  • Det giver adgang til et større marked til gavn for virksomhederne og mere konkurrence til glæde for forbrugerne.
  • Jernbanetransporten vil blive styrket. Blandt andet ved at turen mellem København og Hamburg bliver ca. 160 km kortere.
  • Forbindelsen indebærer også miljøgevinster i form af færre emissioner.
  • Og endelig – hvilket også er temaet for dagens konference – vil en fast forbindelse medvirke til for alvor at skabe en egentlig Femern Bælt-region. En region, hvor der med en central europæisk transportkorridor, vil være helt unikke muligheder for at skabe flere arbejdspladser, dynamik og udvikling til gavn for borgerne og erhvervslivet.

Jeg vil i lyset af dagens tema gerne adressere sidstnævnte punkt, nemlig de mange fordele som en fast forbindelse vil og kan få for Femern Bælt-regionen.

For det første åbnes der med forbindelsen en meget betydningsfuld transportkorridor i Europa. En korridor, der ikke kun binder Danmark og Tyskland bedre sammen, men også bringer Nordeuropa og Skandinavien tættere på hinanden.

Det giver erhvervslivet på begge sider af Femern Bælt store fordele. Adgangen til store eksport­markeder i nord og syd forbedres markant. Bilisterne vil spare i alt ca. 3 mio. timer om året allerede det første år efter broens åbning.

Den forkortede rejsetid, samt den forbedrede fleksibilitet ved ikke at være afhængig af færgerne, vil få stor betydning for især de virksomheder, der ligger i Femern Bælt Regionen.
Kombinationen af bedre infrastruktur og reducerede transportomkostninger vil forbedre produktiviteten og styrke den lokale og regionale konkurrenceevne, hvilket vil føre til øget beskæftigelse.
Et andet vigtigt element er muligheden for at øge integrationen og fleksibiliteten på de lokale og regionale arbejdsmarkeder.

Forbindelsen vil forbedre arbejdskraftens mobilitet og dermed gøre det meget nemmere at rekruttere arbejdskraft. Det gælder såvel mellem Lolland-Falster og resten af Sjælland som mellem Lolland-Falster og Nordtyskland.

Det styrker beskæftigelsen og forbedrer mulighederne for at sikre, at der er hænder nok. Dermed vil forbindelsen kunne bidrage til at forebygge flaskehalse på arbejdsmarkedet, sådan som vi oplever dem i Danmark i dag.

Jeg vil i den forbindelse pege på den meget positive effekt, som Øresundsforbindelsen har haft på arbejdsmarkedet i Øresundsregionen.

Et tredje element er muligheden for at styrke turismen. På begge sider af Femern Bælt er turismen og den afledte detailhandel blevet vigtige erhverv. Og det er erhverv, der er vokset i betydning igennem de seneste år.

Her vil forbindelsen kunne bidrage til en fortsat positiv udvikling. Turisterne vil hurtigere og nemmere kunne besøge lokaliteter og attraktioner på begge sider af Femern Bælt, når de holder ferie i området.

Femern Bælt Regionen vil derfor kunne stå som en samlet og mere attraktiv turismedestination efter åbningen af den faste forbindelse.

Et potentiale der bl.a. kan indfris ved at forene de kræfter, der arbejder for turismeudvikling på henholdsvis den danske og tyske side af Femern Bælt.

Ligesom forbindelsen forbedrer adgangen til eksportmarkederne, vil forbindelsen også medføre en skærpet konkurrence.

I første omgang kan det måske virke lidt skræmmende, at f.eks. danske virksomheder i endnu højere grad skal konkurrere med udenlandske virksomheder.

Men vi ved, at øget konkurrence på længere sigt fører til øget vækst, skaber arbejdspladser og ikke mindst medfører lavere priser for forbrugerne.

Også før forbindelsen åbner, vil man lokalt og regionalt opleve en markant og meget direkte effekt på arbejdsmarkedet.

Jeg tænker her på de arbejdspladser, som vil blive skabt i anlægsperioden.

Beregninger viser, at i de 6–7 år, hvor anlægsarbejdet står på, forventes 6 .000–9.000 personer om året at være direkte eller indirekte beskæftiget som følge af Femern Bælt-forbindelsen.
Det vil ikke mindst kunne mærkes i denne region.

Selvom det endnu er for tidligt at spå om, hvem der vinder EU-licitationer på anlægsarbejdet, så er der for mig at se ingen tvivl om, at der i høj grad vil blive brug for at hente arbejdskraft lokalt og regionalt på begge sider af Femern Bælt.

Udover den direkte beskæftigelse relateret til selve byggeriet vil der blive skabt en lang række arbejdspladser som følge af den afledte efterspørgsel efter serviceopgaver, leverancer fra underleverandører osv.

Jeg vil derfor opfordre alle til at forberede sig på de fremtidige byggeaktiviteter, så I står godt rustet til at tage fat på de mange store opgaver.

Den politiske aftale af den 29. juni 2007 indebærer desuden, at infrastrukturen i både Slesvig-Holsten og Lolland-Falster, samt Sydsjælland får et markant løft.

I Danmark betyder det først og fremmet, at jernbanen mellem Ringsted og Rødby elektrificeres og udbygges til dobbeltspor.

Tilsvarende skal jernbanen i Tyskland udbygges til en elektrificeret og dobbeltsporet strækning mellem Lübeck og Puttgarden. Det er en forudsætning for hele projektet.

Derudover udbygges vejforbindelsen mellem Heiligenhafen og Puttgarden til en firesporet motortrafikvej.

Der er således tale om betydelige infrastrukturforbedringer både på tysk og dansk side.

Den forbedrede infrastruktur vil selvfølgelig være en gevinst for både lokalbefolkningen og det lokale erhvervsliv. Også selvom turen ikke sker med henblik på at krydse Femern Bælt.

Den samlede samfundsøkonomiske gevinst af forbindelsen, der opstår som konsekvens af en øget fleksibilitet og sparet rejsetid, er opgjort til 15 mia. kr.

Hertil kommer de mere langsigtede økonomiske gevinster, som opstår som følge af forbedret konkurrenceevne, øget produktivitet og lavere omkostninger.

Potentialet vidner om, at I står over for en helt unik mulighed for at skabe dynamik og vækst i jeres region. Men også at I står over for en vigtig og stor opgave med at indfri potentialet.

Mange virksomheder inden for bl.a. transport- og logistikbranchen vil selvfølgelig se de fordele, der kan være ved at placere sig i nærheden af en så vigtig trafikkorridor.

Men de positive effekter kommer ikke kun af sig selv.

Udfordringen for de mange lokale og regionale aktører er selvfølgelig at gribe de muligheder, som den faste forbindelse skaber.

Jeg er derfor glad for at konstatere, at arbejdet er godt i gang. Det er dagens konference et bevis på.

Jeg håber samtidig, at dagens konference vil bidrage til, at de lokale og regionale kræfter på begge sider af Femern Bælt bliver forenet og styrket.

Der har i den seneste tid været rejst nogle kritiske spørgsmål om projektet, herunder af de trafikprognoser og anlægsskøn, der er lagt til grund for bl.a. økonomien i projektet.

Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at slå fast, at kritikken ikke har noget som helst på sig.

Både trafikprognoser og anlægsskøn er udarbejdet af uafhængige internationale eksperter på områderne.

Anlægsskønne er bl.a. baseret på de mange erfaringer, der blev gjort ved etableringen af Storebælts- og Øresundsforbindelsen.

Der er i anlægsskønnene desuden indarbejdet reserver til uforudsete udgifter.

Trafikprognoserne er tilsvarende solide. Trafikudviklingen på færgeoverfarterne mellem Rødby - Puttgarden viser, at trafikprognosen er meget forsigtig. Faktisk er antallet af køretøjer på ruten godt 6 år foran prognoserne!

Også i vores forudsætninger om renter og EU-tilskud er vi forsigtige.

Jeg er derfor overbevist om, at grundlaget for en fast forbindelse over Femern Bælt hviler på et solidt økonomisk fundament.

Samtidig kan man jo så ærgre sig lidt over, at kritikkerne ikke ser på de positive perspektiver for bl.a. beskæftigelsen, regional udvikling og miljøet.

Men det afhænger selvfølgelig af øjnene der ser, og ikke mindst hvad de gerne vil se…

Jeg vil afslutningsvist gentage min taknemmelighed for det gode samarbejde, vi har haft med jer i regionen om projektet. Det bliver ikke mindre vigtigt i de kommende år.

Jeg vil derfor gerne opfordre til en fortsat konstruktiv og tæt dialog mellem Transportministeriet og regionen her. Vi stiller os gerne til rådighed for at informere om projektet, og hvad der videre skal ske.

Jeg vil samtidigt også benytte lejligheden til at opfordre jer til et styrket samarbejde på tværs af bæltet allerede nu. Der skal hurtigst muligt etableres en mental bro over Bæltet, så vi kan få det størst mulige udbytte af den faste forbindelse, når den åbner.

Jeg ved, I er i gang, men skabelsen af en Femern Bælt-region vil tage tid.

Jeg vil ønske jer god arbejdslyst og held og lykke med det videre arbejde.

Jeg håber, at I har haft en udbytterig konference!