Trafikinvesteringer har stor effekt

21. oktober 2008

Af transportminister Lars Barfoed (K) 

Infrastruktur er et grundvilkår, som landets konkurrenceevne og arbejdsmarkedets fleksibilitet hviler på. I den rivende globalisering, hvor varernes og arbejdskraftens mobilitet er hastigt stigende, er dette særligt gældende. Derfor var det med nogen forundring jeg læste budskabet fra Cepos i Børsen den 21. oktober, hvor man kunne få det indtryk, at den liberale forening på baggrund af en simpel konvolutberegning mener, at investeringer i veje og jernbaner er uden effekt på arbejdsudbuddet.

Budskabet er lodret forkert. At lade en simpel omregning af en investering til genopretning af jernbaneskinnerne om til ekstra arbejdsår føre til den konklusion, at en velfungerende infrastruktur ingen effekt har på arbejdsudbuddet, er ganske enkelt en fejlagtig forsimpling af tingenes sammenhæng.

Man kan naturligvis anvende andre finanspolitiske instrumenter til at øge arbejdsudbuddet på kort sigt og formentlig med større effekt end trafikinvesteringer, men man kommer ikke uden om, at en fleksibel og smidig infrastruktur har en positiv betydning for størrelsen af arbejdsudbuddet, mobiliteten i samfundet og fleksibiliteten på arbejdsmarkedet. Det er jo ikke ligegyldigt for arbejdsudbuddet, om arbejdstagerne er villige til at bevæge sig 500 meter eller 50 kilometer til jobbet. Og den vilje til mobilitet afhænger af infrastrukturen.

Desværre er situationen i dag, at kapaciteten på skinnerne på flere centrale banestrækninger er brugt op. Og at vi har kapacitetsproblemer på vejnettet er jo klart for de fleste – forhåbentligt også Cepos. Middelhastigheden på Køge Bugt Motorvejen er faldet fra ca. 85 til ca. 30 km/t på kun otte år, hvilket siger en del om udviklingen i fremkommeligheden. Og bilisterne i Hovedstadsområdet holdt i 2002 i kø på vejene i 100.000 timer dagligt. Dette svarer til et årligt samfundsmæssigt bruttotab på op mod 6 milliarder kroner. 

Infrastrukturkommissionen analyserede Danmarks behov for infrastrukturforbedringer i sammenhæng med efterspørgslen efter trafik i fremtiden, og billedet var meget klart. Allerede nu er der massive fremkommelighedsproblemer. Og gør vi ikke noget, bliver de kun værre, for efterspørgslen efter trafik vil stige med ca. 70 pct. frem mod år 2030. Derfor er regeringen i fuld gang med et oplæg til en ny investeringsplan på transportområdet. For at være på forkant med situationen.

Investeringer i infrastruktur har enorm effekt og giver store samfundsøkonomiske gevinster, højere mobilitet og et mere fleksibelt arbejdsudbud. Det giver også gevinster som øget konkurrenceevne og mere livskvalitet i form af tid til familie og fritid – tid, der ikke spildes på vejene og i togene. Gevinster i den størrelsesorden – udover den positive effekt på arbejdsudbuddet – må ikke overses af Cepos i ren iver for at få marginalskatten sænket, efterlønnen fjernet og dagpengeperioden forkortet.