Effektiv og grøn godstransport kræver fokuseret indsats

21. april 2009

Af transportminister Lars Barfoed (K)

I alle døgnets timer arbejder det danske godserhverv på højtryk som bindeled mellem forbrugerne og virksomhedernes produkter. I dagligdagen tænker vi sjældent over, hvordan varerne kommer ud i butikkerne. Vi tænker kun over det, hvis de en dag ikke er der. Men uden en effektiv godstransport ville samfundet ganske enkelt ikke fungere.

Der er derfor god grund til at sikre godstransporterhvervet muligheder for at stå distancen i den internationale konkurrence. Det kræver en aktiv indsats fra både erhvervet og samfundet. Først og fremmest skal vi skabe gode og fleksible rammer for godstransportens fortsatte udvikling. Og samtidig skal udviklingen gå hånd i hånd med hensynet til et bedre klima og renere miljø, hvor godstransporten som storforbruger af energi må løfte sin del af udfordringen med at få reduceret udledningen af CO2 og skadelige partikler.

Jeg har netop sendt en redegørelse om fremtidens godstransport til Folketinget, der indeholder en samlet vision og en række målsætninger for fremtidens godstransporterhverv. Redegørelsen følges op af konkrete tiltag, som regeringen allerede har påbegyndt eller snarest vil sætte i værk. Der er tale om en bred vifte af initiativer, der bygger videre på den politiske aftale om en grøn transportpolitik fra januar.

Mange af initiativerne – eksempelvis etablering af ny infrastruktur – påhviler primært samfundet. Men for en stor dels vedkommende forudsætter gennemførelsen af initiativerne et meget tæt og konkret samarbejde med såvel godstransporterhvervet som erhvervslivet i bredere forstand.

På godstransportområdet har vi opbygget et tæt og frugtbart samarbejde med erhvervets organisationer. Dette er ikke mindst sket i kraft af Godstransportens Tænketank, der er et dialog- og samarbejdsforum, hvor jeg sammen med erhvervets repræsentanter har mulighed for at udveksle synspunkter og sætte fokus på konkrete problemstillinger.

Det er eksempelvis i regi af Godstransportens Tænketank, at det store arbejde med regelforenkling er sat i værk. Der er nedsat en arbejdsgruppe under ledelse af Færdselsstyrelsen, som analyserer forskellige forslag til administrative forenklinger, der kan medvirke til at gøre hverdagen lettere for den enkelte transportvirksomhed. Der er mere end 30 initiativer på arbejdsgruppens aktuelle handlingsplan.

Jeg vil gøre mit til, at det gode samarbejde med erhvervet udvikles i forbindelse med udmøntningen af redegørelsens forskellige initiativer. På den måde kan vi i fællesskab sikre en effektiv og bæredygtig godstransport, og et grønt transporterhverv i verdensklasse.