Transportminister: GALILEO har topprioritet under det danske EU-formandskab

Af Kronikør Henrik Dam Kristensen

14. december 2011

I løbet af det seneste årti er satellitnavigation blevet en stadig mere integreret og naturlig del af de europæiske samfund. Teknologien anvendes i dag af en bred vifte af brugere - fra privatpersonen, der planlægger en rejse, til den internationale transportvirksomhed, der ønsker at optimere sin godsfragt ned igennem Europa. Dertil kommer skibs- og luftfarten, for hvem satellitnavigation er uundværlig som redskab. Satellitnavigation spiller allerede en stor rolle for de europæiske samfund og EU-Kommissionen har anslået, at omkring 6-7 % af det europæiske BNP (ca. 800 mia. €) er afhængig af teknologien.

I erkendelse af hvor central teknologien er for Europa, tog EU i 2003 initiativ til at udvikle det europæiske satellitnavigationssystem GALILEO. Når det er fuldt operationelt i 2020 vil GALILEO tilbyde en markant større nøjagtighed i stedbestemmelsen og væsentlig bedre dækning end de systemer, der eksisterer i dag. GALILEO vil således kunne bestemme en position med få meters nøjagtighed de fleste steder på kloden og levere stabile tjenester selv i tætte byområder med høj bebyggelse.

Det betyder blandt andet, at GALILEO-systemet kan anvendes til formål, hvor nøjagtighed og stabilitet er afgørende. Eksempelvis vil avancerede tjenester kunne udvikles inden for eftersøgnings- og redningstjenester, med nøjagtig stedbestemmelse af nødkald og optimering af ambulance-kørsler.

Til forskel fra såvel det amerikanske GPS-system og det russiske GLONASS er GALILEO alene udviklet til civile formål. For Europa er det helt centralt, at man med GALILEO-systemet får etableret en kritisk teknologiinfrastruktur under europæisk kontrol og sikrer selvbestemmelse i udvikling og anvendelse af teknologien samt gøre sig uafhængig af systemer, der i sidste ende er underlagt andres kontrol.

På trods af, at GALILEO udvikles som et selvstændigt satellitnavigationssystem, er det fuldt kompatibelt med GPS-systemet. De to systemer supplerer hinanden og vil i fællesskab bidrage til en generel forbedring af tilgængelige satellittjenester. Brugere af satellitnavigation vil ikke opleve driftsforstyrrelser med tilkomsten af GALILEO, men vil umiddelbart få del i de forbedringer som teknologien introducerer.

Selve implementeringen af projektet er undervejs og de to første GALILEO-satellitter blev sendt op i oktober 2011. Frem mod 2020, hvor GALILEO er fuldt operationelt vil der løbende blive opsendt satellitter og det er planlagt, at yderligere to satellitter sendes op i 2012. I 2020 vil GALILEOinfrastrukturen bestå af 30 satellitter samt et antal jordstationer rundt om i verden, der tilsammen udgør det til dato mest avancerede satellitnavigationssystem.

På trods af, at implementeringen af GALILEO er i gang, er der fortsat et behov for at få fastlagt de administrative og økonomiske rammer for projektet såvel som den efterfølgende drift af systemet. Kommissionen vil i slutningen af 2011 fremlægge et forslag om administration og finansiering af GALILEO frem mod 2020, der skal sikre rammerne for færdiggørelsen af projektet.

Jeg forventer, at dette forslag bliver en af de vigtigste transportsager som vi skal arbejde med under det danske EU-formandskab, der starter første januar 2012. Jeg vil i min egenskab af formand for Rådet af transportministre prioritere forhandlingerne af forslaget højt med henblik på at skabe grundlaget for at fuldføre GALILEO-projektet.

Af transportminister Henrik Dam Kristensen