Åbningstale til ”E&H”-messen 2012

Af transportminister Henrik Dam Kristensen

10. maj 2012

Transportsektoren spiller en stor rolle i økonomien. Infrastrukturen er det, der får vores hverdag til at hænge samen. Gode transportmuligheder er en forudsætning for øget vækst og velfærd og for virksomhedernes konkurrencekraft.

Der er rigtigt mange arbejdspladser og ordrer til virksomhederne i de store anlægsprojekter på infrastrukturen. Det er ikke mindst vigtigt i en økonomisk krisetid.

Regeringen besluttede derfor også, da vi tiltrådte at fremrykke anlægs- og vedligeholdelsesarbejder for 1,6 mia. kr. i 2012 og 2013. En kick-start af økonomien.

Jeg lægger vægt på, at vi har en innovativ anlægssektor i Danmark, som bidrager til en god og effektiv løsning af infrastrukturopgaverne, og som tør tage konkurrencen op i Europa og i verden.

Effektivt anlægsarbejde – tidligere færdiggørelse af projekter
Der bliver lige nu arbejdet rigtigt hårdt i statens styrelser og selskaber og i anlægssektoren med de store anlægsarbejder i Danmark. Ikke mindst her i det jyske. 

Faktisk ser det ud til, at en del projekter vil kunne åbne tidligere end planlagt.

Det har vi allerede set flere gode eksempler på: Brande-Give motorvejen og Kliplev-Sønderborg motorvejen åbnede begge mere end 1 år før planlagt.

Tilsvarende forventes udvidelsen af E45 omkring Vejle fjord at stå færdig i 2013 frem for i 2015 som oprindeligt planlagt.

Nye motorveje til Herning og forbindelser til Gødstrup
Vi er på disse kanter i fuld gang med at anlægge nye motorveje fra Herning til Vejle og Aarhus, som vil åbne etapevis frem mod 2016. 

Og som bekendt er vi godt i gang med en VVM-undersøgelse af motorvejen mellem Herning og Holstebro.

Politisk aftale den 7. februar: Elektrificering
Med aftalen fra 7. februar bliver der endeligt taget fat på elektrificering af jernbanenettet – på strækningen mellem Esbjerg og Lunderskov.

Det er et vigtigt skridt mod den langsigtede målsætning om at gøre transporten uafhængig af fossile brændstoffer.

På kort sigt hjælper beslutningen også til at frigive togmateriel til regionaltogstrafikken i andre dele af landet.

Med aftalen fra 7. februar blev det også aftalt at bygge en ny station i forbindelse med det nye sygehus i Gødstrup, her ved Herning.

EU-formandskabet
Udfordringerne og mulighederne i transportsektoren rækker ud over Danmarks grænser. Konkurrencen foregår – også i anlægsbranchen – i stigende grad på verdensplan.

Det danske EU-formandskab fokuserer på grøn vækst som Europas vej ud af krisen. Transportsektoren er en hjørnesten i den europæiske økonomi både i forhold til vækst og beskæftigelse.

TEN-T og ERTMS
På rådsmødet den 22. marts 2012 opnåede vi vigtige resultater mod en mere sammenhængende og effektiv transportsektor i EU.

Ministrene vedtog en samlet holdning om de nye retningslinjer for det transeuropæiske transportnet, TEN-T. EU-midlerne skal styrke grænseoverskridende infrastruktur i EU og på den måde give reel merværdi for hele Europa.

I Danmark er vi i fuld gang med at etablere store infrastruktur- projekter, der gør et indtryk på europæisk plan:

  1. Den kommende Femern Bælt-forbindelse vil binde EU bedre sammen og vil derfor også modtage EU-støtte via TEN-T.
  2. Danmark går foran i implementeringen af ERTMS-jernbanesignalsystemet ved at være det første land i Europa, der indfører systemet på hele det nationale jernbanenet.

Den 16.-17. april afholdt vi sammen med EU-Kommissionen en succesfuld konference om ERTMS i København, hvor både medlemslandene, Kommissionen, Europa-Parlamentet og branchen var enige om, at der bør være en fælles europæisk standard for jernbanesignalsystemer.

Finansiering af fremtidens infrastruktur
Den 24.-25. maj afholder vi en EU-konference om finansiering af infrastruktur. Behovet for nye investeringer i infrastruktur i de kommende år er betydeligt, mens midlerne på de statslige budgetter er pressede. Konferencen drøfter løsninger af denne problemstilling.

Spørgsmålet om nye måder til at finde finansiering på, er højaktuelt i den nuværende økonomiske situation.

Der ligger pt. beslutningsgrundlag for en række vigtige vej- og baneprojekter med høje samfundsøkonomiske afkast. Men Infrastrukturfonden er disponeret, og der kan derfor for nærværende ikke findes finansiering til projekterne.

Med aftalen den 7. februar 2012 besluttede partene, at fordele og ulemper ved forskellige finansierings- og organiseringsmodeller for vejbyggerier, herunder i lyset af danske og udenlandske erfaringer, skal undersøges nærmere. Vi skal drøfte tilrettelæggelsen af en sådan analyse her i 2012.

Afslutning og åbning af messen
Jeg vil slutte af med at opfordre til, at der bliver lavet nogle gode aftaler her på messen.

Til gengæld vil vi jeg også på statens vegne forvente at få et afslag i prisen – så vi kan få endnu mere infrastruktur for vores skattekroner.