Et fælleseuropæisk signalsystem på skinner

Af transportminister Henrik Dam Kristensen

13. april 2012

Et velfungerende og effektivt europæisk jernbanesystem er af stor betydning for os alle som borgere og for vores økonomier. Der er imidlertid fortsat hindringer i vejen for et mere fuldt integreret europæisk jernbanesystem, der sikrer, at vi udnytter fordelene ved jernbanen til fulde.

En af hovedudfordringerne for de europæiske jernbaner er de mange forskellige signalsystemer der anvendes i medlemslandene.

I Danmark har vi arbejdet målrettet på at modernisere vores jernbaner. Vi er det første medlemsland i EU, der implementerer det nye fælles signalsystem, ERTMS, på hele vores banenet. I fremtiden vil ERTMS blive indført på de centrale jernbanekorridorer i EU og forbedre mulighederne for grænseoverskridende transport via jernbanen.

Det danske EU-formandskab har sat ERTMS højt på dagsordenen. Sammen med Kommissionen er vi værter for en høj-niveau-konference om ERTMS d. 16.-17. april 2012 i København, der fokuserer på, hvordan vi bedst muligt implementerer det fælleseuropæiske signalsystem i Europa.

Fra nationale netværk til et europæisk jernbanesystem
De europæiske jernbaner var engang at karakterisere som nationale netværk, hvorpå personer og varer primært blev transporteret indenfor de enkelte lande. Tog-materiel var udstyret i forhold til nationale standarder og kørsel på tværs af grænser ofte problematisk.

Heldigvis er situationen markant forbedret i dag. Over de sidste tyve år har EU arbejdet for at skabe et integreret jernbanesystem i Europa. Store investeringer er blevet anvendt i at målrette den europæiske jernbaneinfrastruktur og for at skabe bedre grænseoverskridende forbindelser. Et mere konkurrencedygtigt marked for jernbaneydelser såvel som fælles regler og teknisk standarder har hjulpet med til at skabe et europæisk jernbanenet, der både er moderne og godt forbundet.

Fraværet af et fælles signalsystem på tværs af Europa er dog fortsat en stor hindring i vejen mod et fælles jernbanesystem på tværs af grænser.

I dag eksisterer der mere end 20 forskellige signalsystemer i EU. Hver især sikrer de, at transporten foregår på en sikker og effektiv måde på de enkelte dele af det europæiske jernbanenetværk. De forskellige standarder modarbejder imidlertid en mere fuld integration af det europæiske jernbanesystem.

Et konkret eksempel på de udfordringer, som de mange forskellige signalsystemer medfører, er Thalys-togene, der leverer internationale forbindelser mellem Køln, Amsterdam, Bruxelles og Paris. Seks forskellige signalsystemer koordinerer trafikken på de strækninger som Thalys-togene kører på. Det medfører, at togene skal udstyres med bekosteligt teknologi for at køre uhindret på strækningerne. Andre steder er det nødvendigt at udskifte lokomotiver for at levere internationale jernbaneydelser på tværs af grænser.

De forskellige nationale standarder er et problem for vores jernbaners konkurrenceevne og modvirker ambitionerne om at promovere dem som et værdifuldt alternativ til vejtransporten. Jeg mener, at det er på tide at vi tager et reelt skridt fremad og udnytter fordelene ved ERTMS.

Et fælles signalsystem for hele EU
ERTMS vil tilbyde en fælles standard for koordination af togtrafik for hele det europæiske jernbanesystem. ERTMS er det mest moderne signalsystem, der eksisterer, og vil medføre en mere præcis og effektiv anvendelse af kapaciteten på jernbanen.

En afvikling af nationale forskelle til fordel for en fælleseuropæisk standard vil understøtte nem og ukompliceret jernbanetrafik på tværs af grænser og medvirke til at markant forbedre jernbanens konkurrencedygtighed som en international transportform i EU.

Eurostar-linjerne mellem London-Paris og London-Bruxelles har allerede vist os, at der er et reelt potentiale for international passagertransport på jernbanen.

I forhold til godstransporten håndteres omkring 75 pct. af den internationale godstransport i Europa i dag af vejtransporten. Hvis vi skal gøre alvor af ambitionerne om at transportere mere gods på banen, er det afgørende at de europæiske jernbanernes konkurrenceevne forbedres. ERTMS vil forhåbentligt blive en milepæl i forhold til at promovere internationalt godstransport på banen.

På rådsmødet for EU’s transportministre d. 22. marts 2012 blev vi enige om et nyt sæt retningslinjer for det Transeuropæiske Transportnet (TEN-T), der fastlægger rammerne for EU’s støtte til transportinfrastruktur. Det indgår i disse retningslinjer, at medlemsstaterne skal implementere ERTMS på hovednettet i EU i 2030. Dette er en vigtig beslutning, der vil understøtte implementeringen af ERTMS på tværs af Europa.

Som det første land i Europa, der har påbegynd en fuld implementering af ERTMS har Danmark konkrete og positive erfaringer at dele ud af. ERTMS-konferencen d. 16.-17. april, der arrangeres af det danske EU-formandskab og EU-Kommisisonen, er en vigtig anledning til  at diskutere vores erfaringer og fremtidige udfordringer i implementeringen af ERTMS. Jeg ser frem til nogle interessante diskussioner, som forhåbentligt kan medvirke til at give ERTMS et yderligere skub fremad.