Tale til DI's Transportens årsdag

Af transportminister Henrik Dam Kristensen

31. maj 2012

Jeg vil gerne starte med at sige tak for invitationen til at deltage i Jeres årsdag, hvor temaet er ”Bedst i Europa”. Det synes jeg er et spændende og meget relevant tema.

For vi skal huske på, at vi til trods for den aktuelle økonomiske krise faktisk har et ganske velfungerende transportsystem - og et dygtigt transporterhverv med mange højt specialiserede virksomheder og engagerede medarbejdere.

Hele det danske erhvervsliv har krav på at vi har et velfungerende transportsystem.

Det er et vigtigt udgangspunkt, når vi skal forsøge at kortlægge hvilke tiltag, der kræves for at kunne fastholde Danmarks position blandt de bedste i Europa.

For jeg vil gerne så fast – selvom jeg nok ikke skal overbevise nogen her i lokalet – at transport er og bliver en afgørende faktor i vores samfund.

Dertil kommer, at selve transporterhvervet er meget vigtigt – som erhverv i sig selv og som brobygger og værdiskaber for mange andre erhverv.

Varer skal ud til butikkerne, og varer skal til og fra virksomheder ud i verden. Mennesker skal frem og tilbage på arbejde, til uddannelse på indkøb og meget, meget mere. Kort sagt – transporten er en forudsætning for at erhvervslivet og samfundet som helhed kan hænge sammen, og der kan skabes vækst og udvikling.

Og der er brug for alle transportformer. Vejtransporten fylder meget. På godsområdet er lastbilen på korte distancer ofte det eneste mulige valg, og på de lange distancer er lastbilen tit både det første eller sidste led i transporten. Når personer skal transporteres, bruges bilen også i en stor del af turene. Det er nemt, og det er fleksibelt.

Vi skal derfor have fokus på udvikling  lastbiltransporten.

Når vi ser fremad mod de udfordringer, vi står overfor, betyder det derfor, at sammenhængen mellem transportformerne er yderst betydningsfuld. Sø, luft og jernbane spiller allerede i dag en vigtig rolle i det samlede billede. Det er en rolle, jeg lægger stor vægt på styrkes endnu mere i de kommende år. Det er ganske enkelt nødvendigt, når vi skal løse både trængselsproblemer som miljøudfordringer.

Udfordringen
Der er ingen tvivl om, at den aktuelle økonomiske situation gør det nødvendigt at have ekstra fokus på, hvordan vi sikrer øget produktivitet og vækst.

Det er et faktum, at varer og mennesker bevæger sig frit på tværs af landegrænser. Og det er som udgangspunkt en god ting. Men det betyder også, at konkurrencen er hård, og det skærper kravet til danske virksomheders konkurrenceevne. Det bliver vi nødt til at forholde os til.

Den overordnede målsætning må således være at skabe et bæredygtigt transportsystem og et bæredygtigt transporterhverv. Med det mener jeg økonomisk bæredygtigt i forhold til de danske virksomheder. Men også bæredygtigt i forhold til faktorer som  løn og arbejdsvilkår, miljø og trafiksikkerhed.

Og hvordan gør man så det, vil man herefter naturligt spørge.

Her tror jeg, det er vigtigt at gøre sig klart, at der ikke er nogen universalløsning – desværre kunne man fristes til at sige.

Men jeg tror, vi bliver nødt til at se meget bredt på udfordringerne og sætte ind på flere forskellige fronter.

Produktivitet
En af de ting, der skal sættes fokus på er, hvordan produktiviteten i samfundet kan forbedres. Her er den samlede indsats på transportområdet afgørende – det vender jeg tilbage til.

Men kravet om øget produktivitet gælder også specifikt for transporterhvervet.

Som et helt konkret tiltag vil jeg bede Vejtransportrådet om at igangsætte en bredere undersøgelse af årsagerne til produktivitetsudviklingen i særligt vejtransporterhvervet.

Rådet er med den seneste ændring af godskørselsloven blevet omdannet til  et rådgivende organ, der  fremover skal komme med anbefalinger til regulering og rammevilkår for erhvervet.

På baggrund af undersøgelsen vil rådet udarbejde et katalog over mulige fremtidige initiativer, der kan øge produktiviteten og dermed forbedre den danske konkurrenceevne.

Regelforenkling
Det siger sig selv, at et erhverv ikke kan fungere uden gode rammebetingelser.

Derfor lægger regeringen også stor vægt på at skabe de bedste vilkår for vores   erhvervsliv, herunder transport- og logistikvirksomhederne.

Det skal være let at være transportvirksomhed i Danmark, og reguleringen skal ikke være mere omfattende end nødvendigt.

I Trafikstyrelsen er der igennem flere år i tæt samarbejde med erhvervet været arbejdet målrettet med regelforenkling.

Arbejdet har resulteret i en række konkrete regelforenklingsinitiativer, der har medvirket til at gøre den praktiske hverdag for virksomhederne lidt lettere.

Jeg ser dette arbejde som et mønstereksempel på, hvordan et tæt samarbejde mellem myndigheder og erhvervet kan skabe konkrete resultater til gavn for virksomhederne. Det er et samarbejde jeg ser frem til at fortsætte og udbygge i den kommende tid.

Social dumping
Men gode regler gør det ikke alene. Det er mindst lige så vigtigt at sikre en effektiv håndhævelse af reglerne. For at kalde en spade for en spade: det skal ikke kunne betale sig at snyde!

Vi har i Danmark et velfungerende arbejdsmarkedssystem, der sikrer gode forhold for lønmodtagere og høj fleksibilitet.

Det system skal vi værne om!

Regeringen har derfor i forbindelse med aftalen om finansloven for 2012 nedsat udvalget mod af social dumping.

Baggrunden for udvalget er de udenlandske virksomheder og arbejdstagere, som kommer til Danmark - og som i øvrigt er meget velkomne.

Men det er altså en forudsætning for den danske arbejdsmarkedsmodel, at de, som arbejder i Danmark, arbejder på danske vilkår.

Selv om mange kommer hertil for at yde et positivt bidrag, er social dumping desværre stadig et problem i Danmark. Der er virksomheder, som bruger ”sort” arbejde og unddrager sig fra at betale skat og moms, ligesom sikkerhedskrav og hensyn til arbejdsmiljø ignoreres.

På transportområdet drejer det sig om at sikre, at udenlandsk registrerede vognmænd kører gods i Danmark efter reglerne. Udenlandske vognmænd skal bl.a. følge cabotagereglerne.

Transportsystemets betydning for produktivitet og vækst
Lad mig løfte blikket fra transporterhvervet selv og se lidt på transportens betydning for de bredere vilkår for produktivitet og vækst i samfundet. Transporten er som antydet før en helt central forudsætning for vækst.

Jeg vil gerne give et par eksempler. Uden gode muligheder for pendling kan vi ikke have et fleksibelt arbejdsmarked,  hvor den rette arbejdskraft kan matches med de rette arbejdspladser. Uden en smidig og rettidig distribution af varer og input til produktionen i de danske virksomheder kan vi ikke have et effektivt erhvervsliv. Uden gode forbindelser til udlandet kan vi ikke tage del i den internationale arbejdsdeling med nabolandene og klare os i en stadig skarpere global konkurrencesituation.

Denne betydning for arbejdsmarkedet og produktmarkederne er afgørende for for en bæredygtig fremgang i produktiviteten i samfundet. 

Trængsel
Når vores konkurrencekraft er afhængig af en effektiv mobilitet, bliver det stigende trængselsproblem udfordring nummer ét. Det kan ikke nytte noget, at tid og ressourcer spildes i unødige køer på vejene eller med ventetid og forsinkelser i den kollektive trafik.

Danske erhvervsliv har i sagens natur ikke kun krav på effektive godstransporter, men også på at medarbejderne kan komme til og fra arbejde. Det handler i sidste ende om mobiliteten på arbejdsmarkedet.

Jeg er derfor utrolig glad for, at vi nu har en nedsat en bredt sammensat trængselskommission, der skal bidrage med løsninger til, hvordan vi får reduceret trængslen og forureningen i hovedstadsområdet.

Kommissionen vil til januar 2013 aflevere et katalog med fordele og ulemper ved forskellige forslag, der kan afhjælpe trængsel, støj og luftforurening i hovedstadsområdet.

I august 2013 vil kommissionen aflevere et forslag til en samlet strategi. Det ser jeg meget frem til, og jeg håber, vi på den baggrund kan få en bred drøftelse af løsninger og muligheder i hovedstaden.

Finansiering af infrastruktur
Men nu er det jo ikke kun i hovedstaden, at trængsel og fremkommelighed er presserende spørgsmål, og der er peget på en lang række gode projekter, der kan være med til at afhjælpe problemerne.

Det er imidlertid heller ikke nogen hemmelighed, at der i de kommende år forestår en betydelig udfordring i forhold til finansiering af fremtidens infrastruktur. Det er nødvendigt at tænke i alternativer til den traditionelle skattefinansierede infrastruktur.

Jeg mener, det er vigtigt, at vi tager en åben og fordomsfri drøftelse af mulige finansieringskilder. De aktuelle drøftelser med Frederikssund Kommune om finansieringen af en ny fast forbindelse over Roskilde Fjord er et glimrende eksempel på en sådan fordomsfri drøftelse. Jeg tror, vi skal tænke mere i den retning.

Jeg er sikker på, at der også her i dag er en række kompetente folk, der har viden og meninger om dette tema, som det vil være relevant at drage ind i debatten.

Klimaudfordringen
En bæredygtig transport handler ikke kun om økonomi. Det handler også om at sikre, at transporten udføres under hensyntagen til miljø og klima.

Derfor ligger det også regeringen stærkt på sinde at få skabt en stærk klimadagsorden, hvor transportpolitikken fortsat spiller en stor rolle.

I regeringen ønsker vi derfor at støtte initiativer, der skaber en grønnere transportsektor. Vores transportpolitiske beslutninger skal være langsigtede, så vi kan medvirke til at nå regeringens mål om, at Danmark skal være fossilfrit i 2050.

Jeg ved, at mange virksomheder allerede i dag arbejder meget målrettet i forhold til transportens miljø- og klimabelastning.

Det drejer sig om alt fra transportplanlægning i bred forstand til indkøb af energieffektive køretøjer og andre brændstofbesparende køreteknik.

Jeg synes, det er glædeligt, at virksomhederne har fået øjnene op for, at grønne investeringer ikke blot er til gavn for klima og miljø – men at det også medfører konkrete besparelser og samtidig kan være en konkurrenceparameter i mange sammenhænge.

Regeringen vil i 2012 fremlægge en klimaplan, der peger frem mod et CO2-reduktionsmål på 40 pct. i 2020 sammenlignet med niveauet i 1990.

At nå dette mål vil kræve samarbejde mellem mange parter og på tværs af sektorer – offentlige som private. Jeg vil derfor gerne benytte lejligheden til, at opfordre erhvervslivet til også at gå aktivt ind i dette arbejde.

Afslutningsvist vil jeg gerne igen vende tilbage til budskabet om, at der ikke er nogle nemme løsninger på de fremtidige udfordringer.  Og jeg har da også noteret mig, at der i debatten er mange forskellige opfattelser af, hvordan vi kommer videre.

Jeg har imidlertid en klippefast tro på, at udfordringerne kan løses gennem et bredt samarbejde og dialog. Både på tværs af det politiske spektrum og på tværs af sektorer.

Vi skal sammen skabe de bedste rammer for fremtiden, og her spiller I  - med jeres kendskab til hvor ”skoen trykker” - en temmelig betydningsfuld rolle.

Jeg ser frem til en god og fortsat dialog - Tak for ordet!