Tale til konference i Dansk Erhverv: Visioner for fremtidens arbejde med trængsel

Af transportminister Henrik Dam Kristensen

23. maj 2012

Trængsel er en stor udfordring for vores samfund. En udfordring som regeringen tager ganske alvorligt.

Som det fremgår af regeringsgrundlaget, er regeringen meget optaget af at skabe konkurrencedygtige rammebetingelser, så Danmark fortsat kan tiltrække interessante og udviklende arbejdspladser. Så vi både kan fastholde et højt løn- og velstandsniveau og et konkurrencedygtigt erhvervsliv.

Det gælder ikke mindst på transportområdet, hvor vi skal sikre høj mobilitet i samfundet.

Danskerne spilder tusindvis af timer hver dag på grund af trængsel på vejene og på grund af forsinkede tog. Det mindsker mobiliteten og er dermed en forhindring for vækst.

Hvis der er trængsel på vejene, eller togene ikke går til tiden, så koster det travle familier dyrebar tid. Derfor skal den kollektive trafik og infrastrukturen fungere godt.

Jeg er grundlæggende meget optaget af at se på de ideer og løsninger, som vil kunne bidrage til at forvandle spildtid i trafikken til større livskvalitet, en bedre konkurrenceevne og mere vækst i samfundet.

Jeg overbevist om, at en målrettet indsats mod trængsel rummer et stort potentiale. Indsatsen vil kunne skabe mere værdi for samfundet som helhed og gøre hverdagen nemmere for den enkelte.

Trafik og vækst hænger sammen. Med vækst i samfundet vil der naturligt følge mere trafik, når flere varer skal transporteres, og når flere pendlere skal til og fra deres arbejdspladser.

Det er en udfordring, som vi bør være klar til at imødekomme, så vores transportsystem vil være i stand til at understøtte fremtidens vækst.

En god infrastruktur muliggør høj mobilitet af mennesker, maskiner og information. Det er en forudsætning for varig jobskabelse og konkurrenceevne.

Med regeringens 2020-plan sikrer vi, at der gennemføres en række initiativer, som vil styrke infrastrukturen  i de kommende år. 

På baneområdet er der igangsat forbedringer af infrastrukturen for knap 38 mia. kr., som forventes færdiggjort i perioden fra 2015 til 2023.

På vejområdet er igangsat projekter for knap 22 mia. kr.

Derudover anlægges Femern Bælt-forbindelsen og Metrocityringen til i alt knap 72 mia. kr.

Men det er vigtigt, at vi ser på en bredere vifte af mulige tiltag for at forbedre fremkommeligheden. Og det er nødvendigt, at vi også forholder os til trængselsudfordringerne på længere sigt.

Trængselskommission
Trængsel er en særlig udfordring for hovedstadsområdet.

Regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti er derfor blevet enige om at nedsætte en kommission, som skal komme med forslag til, hvordan trængsel og forurening kan reduceres i hovedstadsområdet.

Det er regeringens hensigt, at kommissionen skal tænke bredt. Det vil sige, at den netop skal pege på en bred vifte af virkemidler og ikke udelukkende på behovet for ny infrastruktur.

Kommissionen skal:

  • analysere de grundlæggende udfordringer for hovedstadens transportsystem på både kort og lang sigt;
  • analysere fordele og ulemper ved forskellige tiltag til løsning af udfordringerne samt
  • udarbejde et forslag til en samlet strategi og ikke mindst forslag til, hvordan vi så kan finansiere en efterfølgende realisering af strategien

Kommissionen skal således se på alle de tiltag, som kan bidrage til at skabe mindre trængsel og bedre fremkommelighed i hovedstadsområdet på både kort og lang sigt.

Kommissionen skal til januar 2013 præsentere regeringen for et katalog med fordele og ulemper ved forskellige forslag til reduktion af trængsel, støj og luftforurening

Senere til næste år i august 2013 fremlægger kommissionen så sin endelige strategi.

Leo Larsen vil fortælle mere
Jeg ser derfor meget frem til resultaterne af kommissionens arbejde.

Og jeg ved, at Trængselskommissionens formand, direktør i Sund & Bælt Leo Larsen, senere i dagens program vil fortælle mere om det kommende arbejde i kommissionen.

Strategiske analyser
Trængsel handler ikke kun om hovedstadsområdet. Parallelt med Trængselskommissionens arbejde gennemfører vi også i disse år en række strategiske analyser af mulighederne for at udbygge bane- og vejnettet efter 2020.

Analyserne ser på, hvor de trafikale behov vil være på længere sigt, og hvor der derfor vil være behov for at sætte ind for at styrke mobiliteten.

De strategiske analyser ser på hele landet og dermed på det samlede trafikale billede for Danmark.

De strategiske analyser tager udgangspunkt i tre centrale temaer:

  • Det overordnede vej- og banesystem i Jylland
  • Forbindelserne mellem landsdelene samt
  • Den kollektive trafik og ringforbindelserne i hovedstadsområdet

Inden for hvert tema vurderes en række forskellige strategier for at håndtere fremtidens trafikale udfordringer.

Det handler om at stille skarpt på spørgsmål som:

  • Hvor vil trafikken stige i de kommende år? Og hvor vil fremtidens flaskehalse opstå?
  • Hvor i landet vil den kollektive trafik i særlig grad kunne løfte en større del af trafikvæksten?

Det drejer sig om at styrke det ”store H”, hvor vi jo ved, at der allerede i dag er store udfordringer.

Og det drejer sig om, hvordan vi kan knytte Danmark bedre sammen.

Finansiering af fremtidens infrastruktur
I morgen indleder vi en 2-dages EU-konference om finansiering af infrastruktur.

Behovet for nye investeringer i infrastruktur i de kommende år er betydeligt, mens midlerne på de statslige budgetter er pressede. Konferencen drøfter løsninger af denne problemstilling.

Spørgsmålet om nye måder til at finde finansiering på, er højaktuelt i den nuværende økonomiske situation.

Der ligger pt. beslutningsgrundlag for en række vigtige vej- og baneprojekter med høje samfundsøkonomiske afkast. Men Infrastrukturfonden er disponeret, og der kan derfor for nærværende ikke findes finansiering til projekterne.

Med den politiske aftale fra 7. februar 2012 blev det besluttet, at fordele og ulemper ved forskellige finansierings- og organiseringsmodeller for vejbyggerier, herunder i lyset af danske og udenlandske erfaringer, skal undersøges nærmere. Vi skal drøfte tilrettelæggelsen af en sådan analyse her i 2012.

Grøn omstilling
Et andet tema i regeringens transportpolitik er den grønne omstilling på transportområdet. Det er en central målsætning for regeringen, at transportsektoren bidrager markant til CO2-reduktionsmålet i 2020.

Vi planlægger en omlægning af bilafgifterne til fordel for energirigtige køretøjer, strategi for energieffektive køretøjer som eksempelvis hybrid plug-in og elbiler, og  en klimaplan, der peger frem mod CO2-reduktionsmålet i 2020.

Vi har sideløbende givet støtte til en række forsøgsprojekter, der skal hjælpe os til mere viden om, hvordan alternativer til det traditionelle brændstof virker. Det gælder både el, gas og biobrændstoffer. Og det gælder nye måder at tænke transport på – eksempelvis ved at køre gods ud uden for myldretiden. Det gavner både miljøet og den øvrige trafik.

Der vil i de kommende år blive sat endnu flere projekter i gang. Medarrangør af dagens arrangement FORMEL M er bl.a. støttet af denne forsøgspulje.

Det er jo ikke kun interessant, fordi det er godt for miljøet, men fordi det også bidrager til løsningen på vores trafikale udfordringer.

Afslutning
Som nævnt er der en klar sammenhæng mellem vækst i samfundet og trafikudviklingen. Trafikken ser ud til at fortsætte med at stige. Der er derfor også behov for at gå nye, innovative veje, hvis vi vil komme trængslen til livs.

Udviklingen af nye intelligente løsninger til for eksempel trafikstyring kan også bidrage til væksten i det omfang, det skaber nye arbejdspladser og eksport.

De projekter, som vi allerede har besluttet, vil skabe ny mobilitet og bedre rejsetider for mange samt ikke mindst afhjælpe konkrete trængselsproblemer på bestemte vejstrækninger. Samtidig bidrager projekterne til at sætte gang i væksten.

Men der er også behov for at vi ser længere frem.

Jeg er derfor glad for, at der er taget initiativ til denne konference.

For jeg er overbevist om, at de gode ideer og innovative løsninger, som vil blive præsenteret i dag, vil kunne tjene som inspiration for alle os som arbejder på at sikre fortsat høj mobilitet i Danmark.