Tale til konference om elbilen

Af transportminister Henrik Dam Kristensen

31. maj 2012

Tak for invitationen til at komme og være med i dag. Elbilen er et vigtigt element i et grønt transportsystem, og det er vigtigt at sætte fokus på muligheder og udfordringer i den forbindelse.

Jeg vil også takke for de anbefalinger til, hvordan man kan udbrede elbiler, som I har udarbejdet på dagens workshops.

Jeg er helt sikker på, at anbefalingerne ikke bare kan bruges i kommunerne, men også kan tjene til inspiration for andre.

Jeg vil tage anbefalingerne med hjem og se på, hvordan de kan indgå i strategierne for en grøn omstilling på transportområdet.

Det er vigtigt for mig, at anbefalinger som disse ikke bare kommer til at ligge på en hylde, men kommer i brug.

Transportsektoren er stor og spiller en væsentlig rolle i Danmark. Mobilitet er helt, helt afgørende. Det er sagt tit – men det gør det ikke mindre rigtigt.

Vores konkurrenceevne er i høj grad betinget af vores meget høje mobilitet. Det kræver et velfungerende transportsystem med effektive brancher og effektive transportformer.

Men – og det kommer jo nok ikke som en overraskelse for jer her i salen - transportsektoren fylder også meget i klimaregnskabet og en stor del af dette kommer fra vejtransporten.

Selvom vi kan glæde os over, at luftforureningen er faldende, så har vi forsat en opgave med at bringe CO2-udledningen længere ned.

En ting er sikkert. Det er en central målsætning for regeringen, at transportsektoren bidrager markant til CO2-reduktionsmålet i 2020. Senere på året vil vi i regeringen derfor fremlægge en klimaplan, der peger frem mod målet i 2020.

Transportsektoren anvender i dag stort set udelukkende fossile brændstoffer.

Det er helt afgørende for mig her, at vi - i vores iver efter at løse CO2-udfordringen - ikke kommer til at sætte unødige begrænsninger for samfundets udfoldelses- og vækstmuligheder.

Vi skal levere, og det bliver ikke nemt, men det er helt nødvendigt. Derfor skal det også gøres klogt.

Det er helt centralt, at vi bliver mere energieffektive og sikrer et grønnere transportsystem gennem udvikling og brug af nye teknologier.

Elbilen spiller her en vigtig rolle, fordi vi her både kan sikre en bæredygtig transport og samtidig kan opretholde en god mobilitet.

Elbilen er særlig god, fordi den både er meget energieffektiv i forhold til almindelige biler, og den giver mulighed for at udnytte den vedvarende energi fra elsektoren. Det er ikke mindst interessant på længere sigt, når vores mål om et fossiltfrit samfund i 2050 skal indfries.

Jeg er godt klar over, at en transportsektor uden fossile brændstoffer ikke er en nem nød at knække - det kommer ikke til at ske fra den ene dag til den anden. Men derfor er det også afgørende, at vi allerede nu arbejder fokuseret for at sikre, at vi kan komme i mål – både i 2020 og i 2050.

Vi skal fra politisk side være med til at skabe større efterspørgsel efter energieffektive biler, og derfor vil vi blandt andet tage fat på at udarbejde et afgiftssystem, der vil gøre det attraktivt at købe energieffektive køretøjer.

Vi ser gerne, at elbiler bliver mere udbredt, men vi kommer ikke uden om, at det er en barriere for elbilens udbredelse på nuværende tidspunkt, at den er dyr i indkøb.

Derfor har vi helt konkret i  skattereformen peget på, at forlænge afgiftsfritagelsen for elbiler og brintbiler frem til 2015.

Det betyder, at el- og brintbiler også i de kommende tre år vil være fritaget for registrerings- og ejerafgift.

Samtidig har vi forslået øget beskatning af dieselbiler.

Vi skal også have udarbejdet en samlet strategi for fremme af elbiler, plug-in-hybrider med mere og dertil også den tilhørende nødvendige infrastruktur. Det hænger uløseligt sammen.

En omstilling af transportsektoren kræver en lang og sej indsats. Jeg er derfor også glad for, at vi allerede er godt i gang.

Vi har igangsat en bred vifte af initiativer for at opnå en bedre udnyttelse af vognparken.

Det gælder eksempelvis kampagnen ”Kør Grønt”, som også kan ses på TV i disse dage. Sideløbende har vi givet støtte til en række forsøgsprojekter, der skal hjælpe os til mere viden om, hvordan alternativer til det traditionelle brændstof virker.

Det gælder både el, gas og hybridteknologier. Og det gælder nye måder at tænke transport på – eksempelvis ved at køre gods ud uden for myldretiden. Det gavner både miljøet og den øvrige trafik.

Der vil i de kommende år blive sat endnu flere projekter i gang.

Vi har blandt andet støttet forsøget TestEnElbil, hvor ca. 200 elbiler skal gå på omgang til ca. 1500 familier. Bilerne har nu kørt mere end 2 mio. kilometer.

For mig at se, er det et meget vigtig forsøg. En masse familier får nu prøvet teknologien rigtigt af i deres hverdag.

Familierne får besvaret deres spørgsmål og tvivl i forhold til elbilens anvendelse. Kan jeg komme frem og tilbage til mit arbejde på en opladning? Hvor kan jeg lade op? Hvad nu med kørsel i regnvejr og alle mulige andre situationer?

Vi får en masse god praktisk erfaring, som jeg tror, er noget af det vigtigste, når det kommer til at rokke ved danskernes bilvalg. For det handler jo netop om, at vi skal have nogen til købe disse biler.

Det gør vi kun, hvis folk på deres egen krop får oplevet, at elbilerne faktisk kan køre og kan løse vores daglige transportbehov.

Hver dag er der folk, som stiger ombord i en elbus eller en hybridbus på vej til skole eller arbejde. Jeg tror faktisk, at det er et fåtal, som gør sig en tanke over, at det er en grønnere bus.

På samme måde, skal vi arbejde os hen imod en hverdag, hvor bilisten sætter sig ind i sin elbil uden at skænke det en tanke. Det må ikke være et særsyn, at der kommer en elbil.

En anden vigtig forudsætning for elbilens succes, tror jeg, er, at der etableres infrastruktur, der gør brugerne trygge ved, at de kan lade bilen op på længere ture væk fra hjemmet.

Der er i dag et rimeligt net af lademuligheder, der gør det muligt at få opladet sin elbil rundt om i landet eller skiftet batteri på elbilen.

Men det er ikke nok. Vi skal have infrastrukturen løbende udbygget. Det tager vi nu hul på med det seneste energiforlig, hvor udbygningen af infrastruktur til el, brint og gas støttes med 70 mio. kr.

Indenfor mit eget område har Vejdirektoratet udbudt muligheden for batteriskiftestationer langs motorvejsnettet, og har været med til at anbefale det igangværende TEN-T projekt med batteriskiftestationer i Nordeuropa.

Bilindustrien har allerede gjort en stor indsats ved at levere mere energieffektive biler.

Og i Danmark har vi været gode til at tage de biler til os. Det betyder, at vi i dag er det land, der køber de mest energieffektive biler, når vi køber ny bil. Det giver grund til optimisme og anledning til at arbejde hen imod, at stadig flere også vil overveje at købe en elbil næste gang, de skal købe ny bil.

Endelig skal vi ikke glemme, at EU stiller stadigt skrappere krav til køretøjernes energieffektivitet. Det har blandt andet ført til en teknologisk udvikling, hvor også hybrid og el indgår i løsningerne.

Jeg ser ikke kun de nye teknologier og drivmidler som et værktøj til, at vi kan nå vores klimamål. For mig handler det også om, at gribe muligheden for at bruge og understøtte de danske styrkepositioner, der er i erhvervslivet på dette område.

Vi ønsker i regeringen at gøre Danmark til et grønt demonstrationsland, hvor en effektiv transportsektor er medvirkende til at skabe grøn vækst og til at skabe nye danske arbejdspladser.

Vi skal finde og opdyrke de nicher inden for bilindustrien, som vi er rigtig gode til. Særlig indenfor elbilsbranchen har Danmark nogle særlige erhvervsmæssige kompetencer.

Infrastruktur for el og alternative drivmidler skal udvikles og udbygges. Det giver et potentiale for danske innovative virksomheder, der med deres know-how kan være med til at skabe vækst.

Eksempelvis er elbilen, som skabt til smart-phone applikationer, der f.eks. kan fortælle om nærmeste ladestander eller til at skifte mellem elbil og tog.

Her er der allerede et forsøg i gang, hvor man sætter sin elbil til opladning på en station, tager toget til en anden station, og med en smart-phone kode låser den elbil op, man har reserveret dér til sin videre tur.

Sådanne intelligente løsninger er også et område, der kræver danske virksomheders bevågenhed.

Vi vil i regeringen bestræbe os på, at kommuner og andre offentlige organisationer går forrest i efterspørgslen efter ny teknologi. Konferencen i dag er jo et glimrende eksempel på det.

I den forbindelse vil jeg gerne benytte lejligheden i dag til, at opfordre jer til at deltage i Trafikstyrelsens elbilsnetværk.

Jeg ved, at mange kommuner og regioner allerede i dag er samlet i netværket og får udvekslet erfaringer og viden om indkøb, brug og generelle erfaringer med elbilen. Det er rigtigt godt.

På den måde kan vi sammen være medvirkende til, at Danmark bliver et grønt teknologilaboratorium indenfor transportområdet.

Vi står overfor nogle store udfordringer, men jeg føler mig overbevist om, at vi kan klare dem. Vi skal tænke i nye tiltag.

Både regeringen og transportsektoren som helhed. Det er netop det, I har gjort  i dag, og det vil jeg endnu en gang gerne kvittere for. Jeg sætter stor pris på jeres fælles arbejde.

Tak for opmærksomheden.