Tale til stormøde om elektrificering i Aarhus

Af transportminister Henrik Dam Kristensen

27. august 2012

Elektrificering er en transportpolitisk hovedprioritet!

Ingen, der har fulgt mit første år som transportminister, kan være i tvivl om, at elektrificering af jernbanen er en af mine klare hovedprioriteter.

Derfor er jeg glad for at være inviteret til dette møde, hvor vi skal drøfte elektrificering af den østjyske længdebane.

Elektrificering: bedre, billigere og meres stabil drift samt miljø og klima
I februar indgik vi en bred politisk aftale om elektrificering af strækningen Esbjerg-Lunderskov.

Dermed tog vi et strategisk vigtigt skridt i retning af en videre elektrificering af den danske jernbane.

I 90’erne valgte man at satse på dieseldrift frem for elektrificering. I bagklogskabens lys kan jeg godt konkludere, at det var en klar fejl.

Elektrificering af jernbanen skal på sigt skabe rammerne for en langt mere moderne jernbane med bedre, billigere og mere stabil drift – samtidig med at det gavner klima og miljø.

Elektrificering bidrager til, at vi på sigt kan nå målet om at gøre jernbanen uafhængig af fossile brændstoffer. Dermed kan vi bidrage til det overordnede mål om, at transportsektoren skal medvirke til at nedbringe Danmarks samlede CO2-udslip.

Elektrificering vil både bidrage til at give en mere stabil togdrift i Danmark og give bedre muligheder for at planlægge togdriften. Dermed kan vi give passagererne en langt bedre service end i dag.

Også andre elektrificeringsprojekter i fuld gang
Og Esbjerg-Lunderskov er ikke det eneste elektrificeringsprojekt, der er sat i søen. I skarp kontrast til de foregående årtier er der faktisk sat fuld gang i Elektrificering:

I forbindelse med etableringen af en fast forbindelse ved Femern Bælt elektrificeres der på hele strækningen mellem Ringsted og Rødby, og den nye bane København-Køge-Ringsted vil naturligvis også blive elektrificeret.

Gennemførsel af de igangsatte projekter medfører, at vi går fra at have elektrificeret ca. 25 % af fjernbanen i dag til 30 % omkring 2020.

Derudover er det muligt, at Odderbanen og evt. Grenaa-banen kan blive elektrificeret som en del af Aarhus Letbane. Det vil et kommende udbud gøre os klogere på. 

1,2 mia. afsat til indkøb af el-materiel
Det er ikke nok at hænge ledninger op - der skal også være tog til at køre under dem.

Derfor blev der med aftale om bedre og billigere kollektiv trafik i juni afsat 1,2 mia. kr. til indkøb af 15 nye eltog.

Lære af erfaringen med IC4
Erfaringerne fra indkøbet af IC4 og IC2 dieseltogene har - mildest talt – været dårlige, og det må i dag stå klart for enhver, at den langsigtede togstrategi i Danmark ikke skal baseres på IC4 og IC2.

En meget væsentlig lære fra IC4-projektet er, at det er forbundet med en stor risiko at købe et helt nyudviklet tog, som ikke er i drift andre steder, og som er bygget til at opfylde nogle helt særlige danske ønsker.

Det fremtidige danske el-tog skal være et velafprøvet tog, som allerede er i drift andre steder. Men vi skal også være sikkre på, at toget kan fungere under danske forhold, og at de danske passagerer er tilfredse med toget.

Det er derfor besluttet, at der først skal anskaffes et antal forskellige egnede eltog, som kan prøvekøres i passagerdrift. Hermed får vi et billede af togenes driftsstabilitet og komfort.

Det er de danske togpassagerer der i sidste ende skal bruge toget i de kommende mange år. De danske togpassagerer har derfor en forventning om, at nye eltog er driftssikre og kan løse opgaven.

Vi skal aldrig igen bestille dieseltog til landsdelstrafikken, og vi skal aldrig igen prøve at nyudvikle særlige tog efter særlige danske ønsker.

Elektrificering er langt fra tilendebragt
Som sagt er en del elektrificerings-projekter allerede igangsat.

Jeg mener dog ikke, at der er grund til at læne sig tilbage og vende tilbage til tidligere tiders passivitet. 

Derfor blev der med februars aftale også bestilt anlægsoverslag på elektrificering af en række øvrige strækninger.

Anlægsoverslag: Fredericia-Aarhus Aarhus-Aalborg, Køge Nord Næstved og Roskilde-Kalundborg 
To af strækningerne er Fredericia-Aarhus og Aarhus-Aalborg, de andre er Køge Nord Næstved og Roskilde-Kalundborg.

Det er vigtigt at understrege, at der ikke er tale om en syltekrukke. Med udarbejdelsen af anlægsoverslag sikrer vi et ordentligt grundlag for at træffe de nødvendige beslutninger.

Når anlægsoverslagene foreligger, skal vi i forligskredsen drøfte, hvordan vi får lavet en samlet plan for elektrificering på den samfundsøkonomisk mest optimale måde.

Anlægsoverslagene vil være færdige allerede til vinter og vil derefter danne grundlag for en drøftelse af udrulningsplan, finansiering mv.

Kan ikke elektrificere med det samme
Når det er sagt er der særligt to forhold, som gør, at vi ikke allerede i morgen igangsætter yderligere elektrificering af den danske jernbane.

Det første forhold er, at det af tekniske årsager bedst kan betale økonomisk sig at afvente udrulning af signalprogrammet indtil 2021.

For at elektrificere skal der ske en såkaldt immunisering af de elektriske installationer. Denne immunisering gennemføres under alle omstændigheder som en del af signalprogrammet.

Banedanmark har på den baggrund vurderet, at det vil blive ca. 25 % dyrere at elektrificere før udrulningen af signalprogrammet.

Det mener jeg simpelthen ikke vil være økonomisk ansvarligt.

Det andet forhold er, at elektrificering koster mange penge, som vi ikke har på nuværende tidspunkt.

Udrulningsplan, der følger udrulning af signalprogram
Det gør dog ikke at vi stopper processen. Tværtimod giver det os mulighed for at sikre et velovervejet fundament til at beslutte en  udrulningsplan for elektrificering af jernbanen.

Der er åbenlyse fordele ved at elektrificere Køge Nord-Næstved og Roskilde Kalundborg – bl.a. at det dermed bliver muligt at køre med eltog på hele hovednettet på Sjælland, hvilket giver større fleksibilitet.

Jeg mener, at det er vigtigt med en beslutning om en udrulningsplan for elektrificering mellem Fredericia, Aarhus og Aalborg.

Det er ingen hemmelighed, at der er bedre samfundsøkonomi i elektrificering af strækningen Fredericia-Aarhus end Aarhus-Aalborg. For mig er det dog vigtigt, at der elektrificeres hele vejen til Aalborg.

Eltog mellem Danmarks ti største byer
Jeg mener ikke det er urealistisk, at det når signalprogrammet er udrullet bliver muligt at køre med eltog mellem Danmarks ti største byer.

Det kræver politisk vilje og økonomisk ansvarlighed, og jeg vil gerne gå forrest i det arbejde.