Tale ved åbning af ny vejforbindelse til Esbjerg Havn

Af transportminister Henrik Dam Kristensen

21. juni 2012

Tak til anlægsdirektør Jens Holmboe fra Vejdirektoratet. Og mange tak fordi jeg måtte komme her i dag.

Med dagens åbning når vi en vigtig milepæl i udviklingen i Esbjerg Kommune.

Vi når en vigtig milepæl for borgerne i Esbjerg by og for byens og regionens erhvervsliv.

Og vi når samtidig en vigtig milepæl i forhold til at binde Danmark bedre sammen med omverdenen. Denne vej til Esbjerg Havn er jo netop ikke kun 3 km ny asfalt, det er også det sidste led i en kæde der forbinder hele det danske motorvejsnet med Esbjerg Havn og derigennem Europas og verdens havnebyer.

Inden jeg når til vejens store betydning for samfundet, vil jeg lige sige, at det glæder mig meget, at beboerne på Gammelby Ringvej og bytrafikken i Esbjerg fra i dag ikke længere bliver generet af de store vindmølletransporter.

Den nye vej flytter ganske enkelt de store transporter - og der er mange hver eneste dag - herned på havnearealet. Her vil generne fra transporterne påvirke langt færre mennesker.  Det er i sig selv meget glædeligt.

Ved første øjekast kan vejen måske synes mindre imponerende end de mange, store motorvejsanlæg, der er i gang med at blive anlagt rundt omkring i landet.

Men den nye havnevej er en vej med stor betydning.

Vejen er nemlig også meget vigtig for erhvervslivets muligheder for gode adgange ud i verden via Esbjerg Havn.

Helt konkret betyder den nye havnevej, at Esbjerg Havns store og spændende udvidelse ikke støder på begrænsninger i form af en trafikmæssig flaskehals.

Det er vigtigt, at samfundet støtter op om projekter som havneudvidelsen, der skaber arbejdspladser og udvikling lokalt og regionalt.

Jeg er glad for, at den sidste del af vejen åbner et halvt år før tid, og at vi kan få gavn af vejens positive konsekvenser tidligere, end vi regnede med. Og jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til alle de involverede parter. 

Esbjerg Kommune har satset stort og rigtig på at blive en vigtig medspiller i udviklingen af grøn energi i Danmark.
Satsningen understøtter fint vores nationale vision på energiområdet, hvor grøn energi jo fremover skal spille en stadig væsentligere rolle.

Det er meget glædeligt, at Esbjerg Kommune på den måde positivt bidrager til en udvikling, der båder energipolitisk og vækstmæssigt flytter Danmark i den rigtige retning.

Den nye vej og havnens udbygning skal også ses i et større perspektiv.

Sammen med havnens udbygning er den nye vej en del af et fælles-europæisk projekt, der skal effektivisere og fremme transporten af gods ad søvejen mellem Danmark og resten af Europa.

EU-kommissionen har støttet vejprojektet med omkring 25 millioner kroner. Og det vil jeg gerne kvittere for i dag.

Det internationale perspektiv understreges også af, at vejen nu er en del af den internationale Europavej 20, der strækker sig fra byen Shannon i Irland i vest til Skt. Petersborg i Rusland i øst.

Så de tre nye kilometer asfalt her i Esbjerg er også med til at binde Europa bedre sammen og knytter endnu stærkere bånd mellem Danmark, Europa og resten af verden.

Til slut vil jeg ønske borgerne i Esbjerg og de kommende brugere af vejen et stort tillykke med den nye vej.

Mange tak for ordet.