Unik tilgang til investeringer

Af Henrik Dam Kristensen transportminister ( S), Frederiksholms Kanal 27 F, 1220 København K

29. maj 2012

TRANSPORT: Den økonomiske situation gør for øjeblikket, at der er stort pres på de europæiske landes budgetter.

Regeringer i hele Europa oplever, at deres økonomiske manøvrerum er begrænset, og situationen udfordrer vores muligheder for at finansiere fremtidens investeringer i infrastruktur i Europa.

Der er mange grunde til, at vi også fremadrettet skal fortsætte med at investere i vores transportinfrastruktur.

Trafikmængderne vurderes at stige i fremtiden, hvilket i sig selv vil gøre behovet for investeringer mere udtalt.

Velfungerende infrastruktur og et moderne, effektivt transportsystem er en afgørende forudsætning for, at vores økonomier og virksomheder er konkurrencedygtige.

Det er med til at sikre, at virksomheder kan transportere deres varer og tjenester til der, hvor deres kunder er.

Derudover muliggør det, at vi alle kan færdes nemt på tværs af de europæiske landegrænser.

Infrastrukturen er ganske enkelt med til at skabe grobund for fremtidens beskæftigelse og vækst.

Store infrastrukturprojekter, der ofte repræsenterer en markant post på de nationale budgetter, kan få hårde vilkår i det nuværende økonomiske klima.

I Danmark er vi med i fronten i Europa, når det kommer til at investere i vores transportsystem. Vi gennemfører et massivt investeringsprogram frem mod 2021, der samlet set vil opgradere dansk infrastruktur for 160 mia. kroner. Investeringerne omfatter blandt andet udrulningen af det nye fælleseuropæiske signalsystem, ERTMS, på hele det danske jernbanenetværk, etablering af 60 km ny dobbeltsporet jernbane mellem København og Ringsted samt ikke mindst etableringen af Femern Bælt-forbindelsen.

Investeringsprogrammet vil gennemgribende modernisere vores allerede velfungerende transportsystem og det vil komme såvel borgere som godstransporten til gode.

Når vi investerer så mange penge i infrastruktur og jernbane er det for at sikre, at borgerne kommer frem til tiden. Samtidig understreger det Danmarks rolle i det europæiske transportsystem, som et afgørende bindeled mellem Skandinavien og det øvrige Europa.

Det, at vi kan gennemføre så ambitiøst et investeringsprogram, er hverken et resultat af, at vi har flere penge til rådighed end andre lande og ej heller fordi vi mangler øvrige projekter at anvende vores midler til.

Det er derimod en konsekvens af, at vi i Danmark vedvarende har prioriteret målsætningen om at skabe et moderne og effektivt transportsystem, der binder os tæt sammen som land, og som sikrer, at forbindelserne til vores europæiske naboer ligeledes er i topklasse.

En central brik i puslespillet i Danmark er den måde, vi organiserer vores investeringer i større infrastrukturprojekter på. I 2009 etablerede vi infrastrukturfonden, der har til formål at finansiere investeringer i infrastruktur frem mod 2020, og derudover anvender vi med den såkaldte statsgarantimodel en helt unik fremgangsmåde til at finansiere vores store anlægsprojekter.

Infrastrukturfonden udgør den overordnede ramme for for de danske infrastrukturinvesteringer.

Fonden, der var et nybrud i dansk transportpolitik da den blev etableret, sikrer, at investeringerne i infrastruktur foregår via en fælles platform og med den langsigtede udvikling af det danske transportsystem for øje. Et centralt aspekt i fondens virke er, at hvis et projekt, der er finansieret med midler fra fonden, viser sig at blive billigere end beregnet, så går de overskydende midler tilbage til fonden. På denne måde har vi et klart incitament til at skabe så effektiv en projektstyring af vores anlægsprojekter som muligt samtidig med, at midler afsat til transportinfrastruktur med sikkerhed anvendes til dette formål.

Det andet element i den danske tilgang - statsgarantimodellen - er en unik fremgangsmåde, som vi med fordel har anvendt ved Storebælt-og Øresunds-forbindelserne.

Statsgarantimodellen kombinerer den danske stats store troværdighed på internationale lånemarkeder med fordelene ved brugerbetaling af større infrastrukturprojekter. Under statsgarantimodellen er et statsejet selskab ansvarligt for planlægning, etablering, drift og finansiering af anlægsprojektet. Selskabet låner midlerne til finansiering af det pågældende projekt på de internationale lånemarkeder.

Den danske stat stiller samtidig en statsgaranti for lånet, hvilket sikrer, at beløbet kan lånes på favorable vilkår som følge af den danske stats høje kreditværdighed.

Indtægter fra brugerne af infrastrukturen - vejafgifter og jernbaneafgifter - anvendes dernæst til at betale af på lånet.

Samlet set sikrer statsgarantimodellen, at staten har fuld kontrol over processen samtidig med, at udgifterne til etablering af store anlægsprojekter i vidt omfang kan holdes adskilt fra statsbudgettet.