12 minutter hurtigere fra Slagelse til København

Af Pia Olsen Dyhr, MF, (SF), Transportminister

12. oktober 2013

I 2008 skrev Lars Løkke Rasmussen i en kronik i Jyllands Posten, at " Flagskibet i den kollektive trafik bliver den såkaldte timemodel, der vil gøre det muligt at køre med tog mellem de største danske byer på en time eller mindre."

Venstres trafikordfører Kristian Pihl Lorentzen mener nu, at togpassagererne har fået fordele nok, når der er etableret en ny bane mellem Ringsted og København, som kun er etape 1 i Timemodellen.

Regeringen vil gå videre og ønsker med Togfonden DK at gøre det muligt at indføre hele Timemodellen, som sikrer hurtigere rejsetider i hele landet og elektrificering af hele hovedjernbanenettet, så vi fremover kan køre med moderne, klimavenlige el-tog.

Kristian Pihl Lorentzen mener herudover, at Timemodellen ikke er til gavn for de rejsende i hele Danmark, at finansieringen af Togfonden DK er usikker og vil være til skade for arbejdspladser i Nordsøen, og at regeringen bør afvente yderligere trafikale analyser af alternative projekter som Kattegatforbindelsen. Lad mig tilbagevise hvert af disse argumenter.

Gevinster på Sjælland
Den fulde Timemodel vil betyde store rejsetidsgevinster til togpassager i hele landet og gøre det muligt at rejse med moderne højhastighedstog.

Også togpassagerene på Sjælland vil kunne mærke de store rejsetidsgevinster, som Timemodellen sammen med opgraderingen i tilknytning til Femern-forbindelsen medfører.

I fremtiden vil man kunne skære 12 minutter af rejsetiden mellem Slagelse og København og 17 minutter af rejsetiden mellem Køge og København, og både Nykøbing Falster og Kalundborg kan nås på cirka en time fra hovedstaden. Det betyder mere tid til familie, arbejde og fritidsaktiviteter.

Finansiering
Regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti har indgået aftale om en harmonisering af beskatningen i Nordsøen og er enige om, at merprovenuet på ca. 28 ½ mia. kr. skal gå til etableringen af Togfonden DK. Finansieringen af Togfonden DK er altså på plads.

Der vil med aftalen stadig være et betydeligt afkast ved investeringer i Nordsøen, og man kan også se, at der investeres i de tilladelser, der allerede er omfattet af de nye regler. De forbedrede investeringsincitamenter, som overgangen til de nye regler giver, betyder isoleret set en bedre udnyttelse af ressourcerne.

Det vurderes isoleret set at få beskedne, men samlet set positive effekter på beskæftigelsen i indvindingsindustrien og hos deres leverandører. Det skyldes, at harmoniseringen vil øge den samfundsøkonomiske værdi af Nordsøproduktionen fra felter, som hidtil har været på gamle regler.
Der skabes desuden arbejdspladser i og med Togfonden DK indebærer nogle markante investeringer i infrastrukturen, og udbuddet af arbejdskraft forøges, fordi det bliver hurtigere at pendle fra by til by.

Kattegat
De igangværende såkaldte strategiske analyser, herunder af Kattegat-forbindelsen, vil selvfølgelig blive fuldført som aftalt og blive præsenteret i foråret 2014 uanset forslaget om Togfonden DK.

Timemodellen og Kattegat-forbindelsen er projekter, der kan supplere hinanden. Ikke modsætninger.
Hvor Kattegatforbindelsen har fokus på øst-vest forbindelsen og på landsdelstrafikken, har Timemodellen fokus på de nord-sydgående forbindelser i Jylland og på både landsdels-og regionaltra-fikken.
Det er ikke et enten-eller.

Regeringen satser dog i første omgang på den langt billigere og velanalyserede Timemodel, som vi kan gå i gang med her og nu til gavn for danskerne.

Kristian Pihl Lorentzens kritik af Timemodellen er skudt helt ved siden af.