Det er for nemt at sige »både og«

Af PIA OLSEN DYHR TRANSPORTMINISTER (SF)

14. december 2013

Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen er igen ude og kritisere regeringen. Hvor det før var togfonden, der stod for skud, er det nu den netop offentliggjorte strategiske analyse af en midtjysk motorvejskorridor, han er utilfreds med.

De strategiske analyser i Jylland handler bl. a. om, hvordan vi fremadrettet kan sikre tilstrækkelig kapacitet i det jyske vejnet. Den nye analyse af en midtjysk motorvej er udarbejdet på baggrund af den samlede delrapportering for de strategiske analyser fra 2011, hvor der blev peget på, at der i det videre arbejde skulle foretages en » kvalificering af linjeføringer for en midtjysk motorvej, herunder miljømæssige, økonomiske og samfundsøkonomiske aspekter « . Det har været et hovedformål med analysen at belyse, i hvilken udstrækning - og under hvilke forudsætninger - en evt. ny midtjysk motorvej kan aflaste E45, så udbygning af E45 kan overflødiggøres eller udskydes.

Her viser den nye analyse, at en midtjysk motorvej ikke på lang sigt vil kunne løse de trafikale problemer på E45, men vil kunne udskyde udbygningsbehovet i en årrække på op til 10 år. Rapporten viser desuden, at en fuld udbygning af korridoren vil koste 15-20 mia. kr. og at korridoren vil skulle stå fuldt færdig, før aflastningen opnås.

KRISTIAN PIHL LORENTZEN finder, at fordelene for erhvervslivet ved en ny midtjysk motorvej ikke indgår i rapporten.
Det er ikke korrekt. De gevinster i form af tidsbesparelser, som erhvervsliv og arbejdskraft vil få ved en kortere rejsetid, indgår i de trafikale analyser, herunder trafikmodelberegningerne og beregningerne af de samfundsøkonomiske gevinster. Så når rapporten peger på, at samfundsøkonomien er positiv, skyldes det netop de gevinster.

Den nye landstrafikmodel, som er under udvikling, vil kunne give et mere præcist billede af gevinsterne for bl. a. erhvervstrafikken.

Jeg bad tidligere i efteråret forligskredsen om nogle ekstra måneder til arbejdet, bl. a. så vi fik mulighed for at bruge den aktuelle version af landstrafikmodellen i de strategiske analyser. Det ønskede Venstre ikke at vente på.

Jeg noterer mig, at Kristian Pihl Lorentzens svar på, at en midtjysk motorvej ikke kan løse udbygningsbehovet på E45 er, at så skal vi gøre begge dele - altså både bygge den midtjyske motorvej og udvide E45. Det er der ikke meget strategisk prioritering over. Og det betyder ifølge analyserne, at man udskriver en regning til samfundet på over 20 mia. kr.