Debat: Vi skal da have nye veje

Morgenavisen Jyllands-Posten

18. april 2016

Af Hans Christian Schmidt, transport- og bygningsminister

En af de ting, man opdager, så snart man er blevet minister for transportområdet, er, at man er politisk ansvarlig for et produkt, som stort set alle vil have mere af.

Nemlig vejene.

Næsten hver dag bliver jeg mødt med ønsker om nye veje eller udbygninger af eksisterende vejanlæg. Enten i form af avisartikler, på personlige møder eller ved de arrangementer, jeg deltager i rundt omkring i landet.

Og det gør jeg naturligvis, fordi lokalpolitikere, erhvervsliv, interesseorganisationer og folk i al almindelighed ved, at veje virker.

Nye veje bringer vækst, udvikling, investeringer og arbejdspladser til lokalområdet. Det ved folk fra deres praktiske hverdag.

Og derfor bliver der i næsten alle egne af landet løbende udfoldet bestræbelser på at tiltrække nye vejinvesteringer til deres lokalområde.

Det er helt fint. Sådan er vilkårene. Og dem har jeg fuld forståelse for.

Men jeg må tilstå, at det undrede mig såre, da jeg forleden kunne læse, at tænketanken Kraka har skrevet en rapport om, at motorveje ikke har nogen effekt på befolkningstilvæksten i landområderne.

Og rapporten på den baggrund forsøgte at skabe tvivl om, hvorvidt det overhovedet nytter noget at investere i nye veje herhjemme.

Jeg vil ikke her gå nærmere ind i det materiale, som tænketanken lægger til grund for deres rapport.

Det må den selv stå på mål for.

Jeg vil dog gerne bemærke, at rapporten efter min opfattelse har et alt for smalt fokus, når den kun kigger på et enkelt, helt snævert parameter - og ovenikøbet benytter amerikanske erfaringer, der ikke nødvendigvis kan oversættes til danske forhold. Effekten af motorveje skal ses i et meget bredere perspektiv.

Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at motorveje har en stor betydning for, at der kan skabes vækst og udvikling rundt omkring i landet.

Det er naturligvis vigtigt at pointere, at motorveje - og en stærk infrastruktur i det hele taget - ikke kan udvirke mirakler på egen hånd.

Men hvis man fra lokalt hold kobler gode vejforbindelser med en fremsynet erhvervspolitik, har man optimale muligheder for at tiltrække investeringer og arbejdspladser til sit lokalområde.

Vækst og udvikling
Derudover er der en anden og lige så væsentlig pointe, nemlig at investeringer i nye motorveje rundt omkring i landet jo også er udtryk for, at vi fra politisk hold ser det som en kvalitet, at der skabes vækst og udvikling i hele Danmark.

Motorveje er et redskab til at sørge for, at vores land hænger ordentligt sammen, og at der ikke er egne eller landsdele, der bliver hægtet af udviklingen. Det er i hvert fald et spørgsmål, som jeg er meget optaget af. Og jeg ser et godt og stærkt vejnet i hele Danmark som en garanti for, at vi har fremgang i hele landet og ikke kun i de befolkningstætte byområder.

Sandheden er ganske enkel: Veje virker. Og netop derfor er det en høj politisk prioritet for mig, at der afsættes penge til investeringer i nye veje rundt omkring i landet.
Det er i øvrigt en politisk prioritering, der stemmer godt overens med den praktiske virkelighed forstået på den måde, at langt de fleste kilometer, der bliver tilbagelagt i trafikken, sker på vejene.

Et blik på statistikkerne viser, at langt størstedelen - nemlig 78 pct. - af de tilbagelagte personkilometer i trafikken herhjemme bliver foretaget af personbiler, varebiler, motorcykler og knallerter.

Og dertil skal man i øvrigt lægge persontransport med busser og cykler, som fylder omkring 12 pct. Eller sagt på en anden måde: Langt hovedparten af trafikken i Danmark foregår på vejene. Af samme grund skal vi naturligvis også prioritere midler til veje højt.

Og netop derfor har jeg for længst meldt ud, at jeg vil indkalde til politiske forhandlinger om investeringer i nye veje, så snart der igen er luft i budgettet.