En vej over Kattegat går ikke ud over andre infrastrukturprojekter

Det er vigtigt at huske, at et nej til jernbanen over Kattegat ikke er et nej til grøn kollektiv trafik.

JP Aarhus

03. februar 2019

Af Ole Birk Olesen, transport-, bygnings- og boligminister, Kristian Pihl Lorentzen, folketingsmedlem (V), Kim Christiansen, folketingsmedlem (DF), Leif Mikkelsen, folketingsmedlem (LA), Brigitte Klintskov Jerkel, folketingsmedlem (K) 

Stine Helles og Jonathan Ries fra Alternativet oplister i denne avis forleden fem gode grunde til kun at satse på en togforbindelse over Kattegat, men de ignorerer de mange realiteter, der taler for det modsatte.

Resultaterne af screeningen af en fast forbindelse over Kattegat viser, at en vejforbindelse potentielt kan realiseres uden økonomisk bidrag fra staten ved hjælp af brugerbetaling.

En fast forbindelse over Kattegat vil dermed ikke medføre, at andre vigtige infrastrukturprojekter i Danmark bliver nedprioriteret.

Vejdirektoratet har ikke regnet på en ren togforbindelse, men der er intet fra beregningerne af den kombinerede forbindelse til vej og jernbane, der tyder på, at en forbindelse uden biler kan realiseres uden statstilskud.

Det er generelt dyrere at bygge jernbane end vej, og vi kan se på eksempelvis Storebæltsforbindelsen, at brugerbetalingen er betydelig mindre for den enkelte togpassager end for den enkelte bilist.

Sagt på en anden måde betaler bilisterne altså også for, at togpassagererne kan krydse Storebælt.

Vi ved fra beregningerne af Kattegatforbindelsen, at en kombineret vej-og jernbaneforbindelse til persontog vil kræve op til 50 mia. kr. fra statskassen - penge, som skatteyderne må betale. Uden bilisterne, der vil bidrage med langt hovedparten af indtægterne til Kattegatforbindelsens økonomi, må vi forvente et stort behov for tilskud fra staten. Disse penge må gå fra andre nødvendige investeringer i forbedringer af vores transportinfrastruktur.

Derfor har idéen om en ren togforbindelse over Kattegat altså ingen gang på jorden. Og af samme årsag har Vejdirektoratet heller ikke regnet på anlægsomkostningerne for en ren togforbindelse, selv om de to politikere fra Alternativet skulle have hørt det modsatte.

Stine Helles og Jonathan Ries foreslår også at flytte godstransport fra vejene til en jernbane over Kattegat. Hvis vi skal have godstog over Kattegat, vil det betyde, at prisen for forbindelsen vil blive endnu højere, da en jernbane til godstog skal kunne klare meget tungere tog. I Danmark fragtes meget lidt af vores gods på tog.

Det skyldes blandt andet, at det er dyrere at fragte gods på tog end i lastbiler, og fordi det kræver, at virksomhederne, der skal have fragtet gods, ligger tæt på skinnerne, for ellers skal godset alligevel flyttes til en lastbil og fragtes videre.

Det er en ulempe, som i øvrigt også gælder for togpassagerer, fordi passagererne oftest skal fragte sig til og fra stationerne i hver ende af togforbindelsen. Flere mennesker, der skal til og fra stationen samtidig med, at flere lastbiler skal hente gods fra toget, vil betyde mere trængsel i Aarhus og København.

Derudover vil en ren togforbindelse over Kattegat samtidig afskære os mulighederne for de mange forskellige transportformer, som vi vil se i fremtiden. I 2035, når en Kattegatforbindelse forventes at kunne åbne for trafik, vil vi med stor sandsynlighed transportere os rundt på helt andre måder end i dag. Det har vi haft konsulentfirmaet Rambøll til at se på. Bilerne bliver automatiserede, busserne kører uden chauffører, og højklasset kollektiv trafik kan køre uden skinner. Desuden vil al transport formentlig være markant grønnere end i dag.

Derfor vil der være mange private aktører, som kan tilbyde en bred vifte af nye kollektive transportformer.

Vi er dog enige med de to politikere fra Alternativet om, at det er en indlysende god idé at lave en fast Kattegatforbindelse.

Derfor har vi sat gang i to forundersøgelser af en fast forbindelse over Kattegat - en ren vejløsning og en kombineret løsning med vej og bane. På den måde sikrer vi et sammenligneligt og aktuelt grundlag, når der skal tages stilling til, om en eventuel VVM-undersøgelse - vurdering af virkninger for miljøet - skal sættes i gang.

Når vi undersøger begge dele, får vi overblik over, hvad vi siger ja til, og hvad vi siger nej til, når den endelige beslutning skal tages.

Og her er det vigtigt at huske, at et nej til jernbanen over Kattegat ikke er et nej til grøn kollektiv trafik.