Investering i Sjælland

Frederiksborg Amts Avis

22. marts 2019

Af transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) 

I Jullerup Færgeby kan man få meget for en krone. Det kan man ikke i Danmark i dag -og slet ikke når vi taler om at investere i vores infrastruktur.

Det mærker man på Sjælland, som længe har trængt til et infrastrukturløft.

Regeringen og Dansk Folkeparti vil derfor give landsdelen den efterspurgte hestesko, så en række af de tiltrængte infrastrukturprojekter kan blive en realitet.

Vi vil prioritere flere større udbygninger og opgraderinger af det sjællandske vejnet med den investeringsplan, vi netop har præsenteret for 2021-2030. Vi vil forlænge Hillerødmotorvejen mellem Allerød og Hillerød med en firesporet motorvej og anlægge en motorvej mellem Næstved og Sydmotorvejen ved Rønnede, ligesom vi vil anlægge en længe ventet motorvej til Frederikssund -og så vil vi sætte gang i en VVM-undersøgelse af en sydlig Ring 5-forbindelse fra Køge til Frederikssundsvej med henblik på at begynde anlægget af motorvejen inden 2030. Den nye motorvej vil aflaste de eksisterende ringforbindelser og Køge Bugt Motorvejen og dermed skabe en bedre infrastruktur til gavn for pendling og erhvervstrafik ind til Hovedstadsområdet.

I Kalundborg er der behov for den tredje og sidste etape af Kalundborgmotorvejen, som blandt andet vil sikre bedre forhold for erhvervslivet på Vestsjælland. Vi vil også prioritere en udbygning af Hillerødmotorvejen fra Motorring 3 til Ring 4 i både nord-og sydgående retning. De to strækninger er trods deres korte længde præget af store trafikale udfordringer, og det påvirker trafikken voldsomt.

En udvidelse af Ring 4 mellem Ballerup C og Hillerødmotorvejen og mellem motorvejskryds Ishøj og motorvejskryds Vallensbæk er også med i investeringsplanen, da begge udvidelser vil reducere trængslen på de store indfaldsveje til og fra København. På Motorring 3 vil kapaciteten blive øget, hvilket ligeledes vil skabe positive effekter for trafikanter på vej ind og ud af Hovedstadsområdet og dermed også for Sjælland -og så må vi ikke glemme Sydsjælland, der kan se frem til en ny vejforbindelse fra Sydmotorvejen til Stevns.

Vi vil med andre ord prioritere en lang række forskellige vejinfrastrukturprojekter på Sjælland, der alle har til formål at sikre, at trafi-kanterne kan komme bedre og hurtigere fra A til B -til gavn for den enkelte borger, for erhvervslivet og for samfundet som et hele. Tænk, hvis I ikke længere skal holde så meget i kø som nu! Det er dog ikke kun vejene, vi investerer i. Jernbanen bliver også prioriteret i den nye investeringsplan. Vi vil opgradere jernbanen mellem Ringsted og Odense, så den maksimale hastighed på op til 200 kilometer/ timen kan reducere rejsetiden for lyntogene med cirka fem minutter til glæde for både pendlere på strækningen og rejsende på tværs af landet. Derudover afsætter vi også penge til flere puljer, der blandt andet skal bruges til støjbekæmpelse og bedre fremkommelighed, trafiksikkerhed og cykelinfrastruktur.

Med den nye investeringsplan vil vi investere i gode, fornuftige projekter, som vil skabe positive effekter for den enkelte og samfundet som hele. Vi vil investere i Sjælland -og vi ser frem til, at I får glæde af den nye infrastruktur.