København skal ikke bestemme over Sjællands kollektive trafik

TRAFIK: Kommunerne skal ikke kun, som nu, stå for og have pengene til at bestille transport inden for kommunegrænsen. De skal også have de penge, som regionerne førhen fik, og i et fælleskommunalt trafikselskab skal de bestille og betale for transport hen over kommunegrænserne.

Dagbladet

23. februar 2019

Hvordan indretter vi den kollektive transport, så den bedst muligt imødekommer de behov, man har i forskellige dele af Danmark? Det var spørgsmålet, som vi i regeringen skulle svare på i forbindelse med vores forslag om et nyt og bedre sundhedsvæsen uden regionerne som overflødigt mellemled.

For med nedlæggelsen af regionerne forsvinder også den rolle, de i dag har i den regionale kollektive trafik.

Vores svar er, at kommunerne fremover skal være i centrum for den kollektive transport. Endnu mere end de allerede er det i dag. Kommunerne skal ikke kun, som nu, stå for og have pengene til at bestille transport inden for kommunegrænsen. De skal også have de penge, som regionerne førhen fik, og i et fælleskommunalt trafikselskab skal de bestille og betale for transport hen over kommunegrænserne.

I regeringen er vi overbeviste om, at det kommunale selvstyre grundlæggende er godt. Kommunalpolitikere ved, hvor de lokale sko trykker -og kommunens borgere kender deres kommunale politikere. Man ved, hvem man skal gå til med gode idéer eller klager, når der er noget vigtigt på spil i ens kommune.

I hovedstaden -København med omkringliggende kommuner -er der i forhold til den offentlige transport noget andet på spil. Her er mange kommuner, selvom området reelt fungerer som én by. Her er den kollektive transport også mangeartet med busser, S-tog, metro og om få år også letbane. Så det er nødvendigt for os at skabe en sammenhæng mellem de forskellige transportformer, så de kan supplere hinanden og ligge i forlængelse af hinanden på den bedst mulige måde, fremfor at de modarbejder hinanden.

Simpelt sagt: Når bussen ankommer til stationen, så skal S-toget ikke lige være kørt.

Det er helt forkert
Derfor har regeringen fremlagt ideen om én samlet organisation for Hovedstandens Offentlige Transport, HOT.

Flere borgmestre på Sjælland har udtrykt forståelse for det synspunkt, men har samtidig ærgret sig over, at deres kommuner ikke foreslås at være en del af HOT. Det påstås, at det skulle være udtryk for, at de sjællandske kommuner holdes udenfor. De er ikke HOT, men derimod NOT har en vittig sjæl sagt.

Intet kunne være mere forkert.

HOT kommer i sagens natur til at være domineret af Region Hovedstadens kommuner. Det kan ikke være anderledes, når Københavns og Frederiksberg Kommune kommer med Metro-infrastrukturen til organisationen, og når 11 andre kommuner i Københavns omegn kommer med letbanen.

Til sammenligning ejer Movia, som de sjællandske kommuner er med i, stort set kun de skriveborde, som tra-fikselskabets kontormedarbejdere sidder ved. Busdriften er jo udliciteret til private, som ejer deres egne busser.

Ikke herre i eget hus
Jeg tror ikke, det er klogt at lade det kommende hovedstadsdominerede trafikselskab HOT bestemme over regionale busruter mellem Kalundborg og Slagelse og mellem Næstved og Præstø. Jeg tror, at det vil skabe grobund for en opfattelse af, at man på Sjælland ikke er herre i eget hus.

Tænk, hvis et HOT, som dækker hele Sjælland, på et tidspunkt finder det fornuftigt at nedprioritere en regional rute på Vestsjælland for i stedet at bruge pengene på en anden rute. Vil folk langs den nedprioriterede rute acceptere det som godt for Sjælland som et hele, hvis beslutningen bliver truffet af et HOT, som er domineret af København og umiddelbar omegn? Jeg tror det ikke. Jeg tror, at sådan en konstruktion vil føre til, at mange på Sjælland vil føle sig fremmedgjorte i forhold til deres regionale trafikselskab.

Med god grund.

Det er derfor, regeringen foreslår, at kommunerne på Sjælland skal have deres eget fælleskommunale trafikselskab, i stedet for at de skal være underlagt København. Fordi vi i regeringen tror på, at beslutninger træffes bedst, når de træffes tættest muligt på de mennesker, de handler om.

Transporten fra Sjælland og ind til København vil for langt de fleste foregå helt uændret. Den står DSB's regionaltog nemlig i meget høj grad for, og de bliver ikke lagt ind under HOT, men vil fortsætte med i sidste ende at være Folketingets ansvar.