Gå til hovedindhold
Artikler

Bestyrelser, råd mv.

I overensstemmelse med Regeringens ønske om at sikre åbenhed ved ministres udpegninger til bestyrelser, råd, nævn, udvalg mv. gives i det følgende en oversigt over medlemmer af bestyrelser, råd mv. på Transportministeriets område.

Indhold

  Bestyrelser

  Nedenfor følger en oversigt over de af transportministeren udpegede bestyrelsesmedlemmer. En oversigt over det enkelte selskabs samlede bestyrelse findes på selskabernes egne hjemmesider.

  Udviklingsselskabet By & Havn I/S

  Interessentskabets primære formål er at udvikle arealerne i Ørestad og København Havn samt forestå havnedrift i Københavns Havn.

  Bestyrelsen:
  Lars Barfoed (næstformand)

  DSB

  DSB’s formål er at drive jernbanevirksomhed i medfør af lov om jernbanevirksomhed mv. samt anden virksomhed, som ligger i naturlig forlængelse heraf.

  Bestyrelsen:
  Peter Schütze (formand)
  Anne Hedensted Steffensen (næstformand)
  Lene Espersen
  Christina Grumstrup Sørensen
  Henrik Amsinck

  Naviair

  Naviair har til formål at udføre luftfartstjeneste i medfør af lov om Naviair. Virksomheden kan endvidere udføre opgaver, som ligger i naturlig forlængelse heraf.

  Bestyrelsen:
  Flemming Jensen (formand)
  Per Møller Jensen (næstformand)
  Jørgen Martin Meyer
  Anne Charlotte Mark
  Pernille Dahlgaard
  Ellen Trane Nørby

  Metroselskabet I/S

  Metroselskabets opgaver er at stå for anlæg af Cityringen samt drift af den eksisterende Metro.

  Bestyrelsen:
  Jørn Neergaard Larsen (formand)
  Birgitte Brinch Madsen
  Harald Børsting

  PostNord AB

  PostNord er resultatet af en fusion mellem det danske postselskab Post Danmark A/S og det svenske postselskab Posten AB. PostNord har til formål at drive postvirksomhed i Norden.

  Bestyrelsen:
  Christian Frigast (næstformand)
  Eva Kjer Hansen
  Charlotte Møller 
  Thomas Voss 

  Sund og Bælt Holding A/S

  Selskabets formål er at eje aktierne i A/S Storebæltsforbindelsen, A/S Øresundsforbindelsen, Sund & Bælt Partner A/S, A/S Femern Landanlæg og Brobizz A/S og varetage opgaver vedrørende regulering af vejtrafik i overensstemmelse med lov om Sund & Bælt Holding A/S, samt bistå staten med undersøgelser m.v. på de områder, hvor selskabets kompetencer inden for transport og infrastruktur kan komme staten til gavn, efter transportministerens nærmere bestemmelse.

  Bestyrelsen:

  Michael Rasmussen (formand)
  Jørn Tolstrup Rohde (næstformand)
  Claus Jensen
  Erik Skotting
  Michael Hannibal og
  Susanne J. Monferré
  Claus Von Elling
  Karen Hækkerup
  Jens Heimburger

  Råd og nævn:

  Jernbanenævnet

  Jernbanenævnet overvåger konkurrencesituationen på markedet for jernbanetransportydelser og varetager tilsyns- og klagefunktioner på jernbaneområdet i relation til tildeling af infrastruktur, opkrævning af afgifter samt passagerrettigheder.

  Medlemmer:
  Line Kornerup (Formand)
  Per Baltzer Overgaard
  Alex Landex
  Jacob Schaumburg-Müller
  Lars Peter Raahave Østerdal
  Bjarne Kjær Ersbøll
  Birgit Liin

  Suppleanter:
  Anne-Dorte Bruun Nielsen
  John A. Christensen
  Claus Holm
  Henrik Sylvan

  Havneklagenævnet

  Behandling af klager over tildeling af anløbsplads i havne, jf. § 16 i lov nr. 326 af 28. maj 1999 om havne med senere ændringer.

  Medlemmer:
  Jens Fejø (formand)
  Bjarne Mathiesen
  Ole Frie, DFDS
  Jan Gabrielsen, Søfartsstyrelsen
  Kurt Birk Nielsen, Danmarks Fiskeriforening

  Færdselssikkerhedskommissionen

  Det er Færdselssikkerhedskommissionens opgave at komme med forslag til færdselssikkerhedsmæssige initiativer, der kan nedbringe antallet af trafikulykker. Kommissionen skal endvidere afgive vurdering af forslag inden for færdselslovgivningen og administrationen heraf. Transportministeren kan anmode om, at et bestemt emne tages op i kommissionen.

  Niels Flemming Hansen, K (formand)
  Thomas Jensen, S (næstformand)

  Følgende myndigheder og organisationer inviteres til at sende en repræsentant til at deltage i Færdselssikkerhedskommissionens møder:

  • Dansk Kørelærer-Union, Kørelærerforeningen, Foreningen af Frie Kørelærere, Danske Kørelæreres Landsforbund, Midtsjællands Kørelærerforening eller Helsingør Kørelærerforening
  • Dansk Transport og Logistik (DTL)
  • Fagligt Fælles Forbund 3F
  • Forenede Danske Motorejere (FDM)
  • Cyklistforbundet
  • MC Touring Club Danmark eller Danske Motorcyklister
  • Dansk Fodgænger Forbund
  • Forsikring & Pension
  • Rådet for Sikker Trafik
  • Kommunernes Landsforening (har dog mulighed for at sende to)
  • Styrelsen for Patientsikkerhed
  • Institut for Transport, Danmarks Tekniske Universitet
  • Institut for Byggeri og Anlæg, Aalborg Universitet
  • Rigspolitiet
  • Københavns Politi
  • Politiforbundet
  • Havarikommissionen for vejtrafikulykker (HVU)
  • Vejdirektoratet
  • Færdselsstyrelsen (har dog mulighed for at sende to)
  • Justitsministeriets departement
  • Transportministeriets departement

  Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

  Havarikommissionen for Vejtrafikulykkers hovedformål er at erhverve ny viden, der kan anvendes til forbedring af trafiksikkerheden og i forebyggelse af vejtrafikulykker.

  Havarikommissionen skal foretage tværfaglige dybdeanalyser af hyppigt forekommende alvorlige ulykkestyper (temaer). Målet hermed at få et mere præcist billede af omstændighederne ved ulykkerne og en større viden om de bagvedliggende faktorer, end man får ved traditionel ulykkesanalyse.

  Medlemmer:

  Mette Fynbo, formand, Vejdirektoratet.
  Kim Vejlø, Rigspolitiet, Færdselsafdelingen
  Mette Møller, DTU Transport
  Ib Rasmussen, Trafik- og Byggestyrelsen
  Lars Binderup Larsen, Odense Universitetshospital
  René Juhl Hollen, Vejdirektoratet

  Vejtransportrådet

  I henhold til godskørselsloven drøfter Vejtransportrådet generelle og overordnede spørgsmål på transportområdet og kommer med anbefalinger til transportministeren om regulering af rammevilkårene for transporterhvervet.

  Formand:
  Stefan Søsted, Færdselsstyrelsen

  Medlemmer:

  Lars William Wesch, ATL
  Jesper Højte Stenbæk, Dansk Erhverv
  Erik Østergaard, Dansk Transport og Logistik
  Morten Schønning Madsen , Dansk Erhverv Arbejdsgiver
  Michael Møller Nielsen, Dansk PersonTransport, (tidl. Danske Busvognmænd)
  Martin Aabak, Danske Speditører
  Rune Noack, DI
  Andreas Karl Færgemann, DI
  Karsten Lauritzen, DI Transport
  Flemming Overgaard, Fagligt Fælles Forbund
  Stefan K. Schou, International Transport Danmark (ITD)

  Perioden for udnævnelse: indtil videre

  Rådet for Sikker Trafik

  Rådet for Sikker Trafiks formål er at fremme færdselssikkerheden ved oplysning om farer og vanskeligheder i færdslen, udbrede viden om færdselsregler og sikkerhedsfremmende udstyr samt arbejde for, at trafikanterne aktivt bidrager til opnåelse af større færdselssikkerhed. Rådet for Sikker Trafik skal i øvrigt - inden for lovgivningens rammer - virke for gennemførelse af færdselssikkerhedsmæssige foranstaltninger.

  Forretningsudvalgets medlemmer:

  Michael Svane (formand)
  Politidirektør Kim Christiansen (næstformand)
  Kenneth Øhrberg Kragh, Cyklistforbundet
  Karsten Lauritzen, DI Transport
  Bent Grue, Dansk Kørelærer-Union
  Stina Glavind, FDM - Forenede Danske Motorejere
  Pia Holm Steffensen, Forsikring & Pension
  Stefan Søsted, Færdselsstyrelsen
  Maria Carlsson, Justitsministeriet
  Julie Leth, KL
  Peter-Chresten Ekebjærg, Rigspolitiet
  Anja Ravn Schmidt Joensen, Skole og Forældre
  Jacob Heinsen, Transportministeriet
  Jens Holmboe, Vejdirektoratet

  Kommissarierne ved statens ekspropriationer og ekspropriationskommissioner (statslige ekspropriationer)

  Ekspropriationskommissionernes opgave er at foretage en almindelig prøvelse af statslige ekspropriationer i konkrete sager og at fastsætte erstatning i forbindelse med disse ekspropriationer.

  Ekspropriationskommissionerne er nedsat af transportministeren efter § 6 i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.

  Ekspropriationskommissionerne ledes af kommissarierne ved statens ekspropriationer.

  De enkelte sager behandles af en ekspropriationskommission, der består af 5 medlemmer. Kommissarius er formand for kommissionen, og kommissionen består i øvrigt af 2 medlemmer, som formanden udtager fra en liste over statslige medlemmer, der er udpeget af transportministeren, og 2 medlemmer, som formanden udtager fra en liste over medlemmer, der er udpeget af kommunalbestyrelserne.

  Statens Ekspropriationer på Øerne

  Kommissarius: Charlotte Münter

  Statslige medlemmer:
  Leif Luxhøj-Pedersen
  Mogens Jensen
  Lene Hatt
  Helle Lysholm

  Statslige suppleanter:

  Ole Flemming Christophersen
  Bjarke Stig Abel
  Henning Alfred Rasmussen
  Kaj Piilgaard Nielsen
  Jørgen Poulstrup
  Søren G. Nielsen

  Statens Ekspropriationer i Jylland

  Kommissarius: Mette Plejdrup Nielsen

  Statslige medlemmer:
  Ole Riber Kjær
  Uffe Winther Henneberg
  Albert Vinther Krogh
  Søren Chr. Green

  Statslige suppleanter:
  Eva Pinnerup
  Jens Ole Juhler
  Niels Wind Friis

  Taksationskommissioner (statslige ekspropriationer)

  Taksationskommissionernes opgave er at behandle klager over ekspropriationskommissionernes afgørelser om erstatning i forbindelse med ekspropriation.

  Taksationskommissionerne er nedsat af transportministeren efter § 7 i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.

  Taksationskommissionerne ledes af en formand, der er udnævnt af dronningen.

  De enkelte sager behandles af en taksationskommission, der består af 5 medlemmer. Medlemmerne er formanden og 2 medlemmer, som formanden udtager fra en liste over statslige medlemmer, der er udpeget af transportministeren, og 2 medlemmer, som formanden udtager fra en liste over medlemmer, der er udpeget af kommunalbestyrelserne.

  Taksationskommissionen for Fyn og sydlige Jylland

  Formand: Ole Terkelsen
  Supplerende formand: Louise Halleskov
  Supplerende formand: Michael Hansen Jensen

  Taksationskommissionen for Sjælland m.v.

  Formand: Rasmus Grønved Nielsen
  Supplerende formand: Peter Møgelvang-Hansen
  Supplerende formand: Thomas Riis

  Taksationskommissionen for Nord- og Midtjylland

  Formand: Ole Terkelsen
  Supplerende formand: Michael Hansen Jensen

  Statslige medlemmer:
  Preben Thorvig
  Karl Frandsen
  Mikael Dahl-Jensen
  Niels Jørgen Bønløkke
  Niels Knud Eriksen
  Susanne Nielsen
  Allan Buch

  Taksationskommissioner (kommunale ekspropriationer)

  Taksationskommissionernes opgave er at fastsætte erstatninger i forbindelse med ekspropriationer foretaget af kommuner.

  Taksationskommissionerne er nedsat af transportministeren efter § 105 i lov om offentlige veje.
  Taksationskommissionernes formænd er udnævnt af transportministeren.

  De enkelte sager behandles af en taksationskommission, der består af 3 medlemmer. Medlemmerne er formanden og 2 medlemmer, som formanden vælger fra en liste over medlemmer, der er udpeget af kommunalbestyrelserne.

  Formænd:
  Hovedstadsområdet: Lene Sigvardt
  Bornholm: Andreas Bøgsted Møller
  Nordsjælland I og II: Charlotte Meincke
  Roskilde: Jens Schultz-Hansen
  Vestsjælland: Svend Erik Hansen
  Sydsjælland og Lolland-Falster: Henning Larsen
  Fyn: Jens Schultz-Hansen
  Sønderjylland: Jens Schultz-Hansen
  Esbjerg: 
  Vejle: Henning Søndergaard Kristoffersen
  Ringkøbing: Jens Schultz-Hansen
  Aarhus: Poul Holm
  Randers: Poul Holm
  Viborg: Niels Bjerre
  Nordjylland: 

  Overtaksationskommissioner (kommunale ekspropriationer)

  Overtaksationskommissionernes opgave er at behandle klager over afgørelser truffet af taksationskommissionerne på det kommunale område.

  Overtaksationskommissionerne er nedsat af transportministeren efter § 106 i lov om offentlige veje.

  Ovartaksationskommissionernes formænd og 2 faste medlemmer med suppleanter er udnævnt af transportministeren.

  De enkelte sager behandles af en overtaksationskommission, der består af 5 medlemmer. Medlemmerne er formanden, 2 faste medlemmer og 2 medlemmer, som formanden udtager fra en liste over medlemmer, der er udpeget af kommunalbestyrelserne.

  Overtaksationskommissionen for Aarhus og Holstebro

  Formand: Ole Terkelsen
  Supplerende formand: Michael Hansen Jensen
  Fast medlem: Mikael Dahl-Jensen
  Suppleant: Niels Erik Borup Poulsen
  Suppleant: Holger Hedegaard

  Overtaksationskommissionen for Fyn, Sønderjylland og Esbjerg

  Formand: Erling Christensen
  Fast medlem: Knud Warming
  Fast medlem: Hans Erik Nellegaard
  Suppleant: Peter From Eriksen
  Suppleant: Maibritt Rasmussen

  Overtaksationskommissionen for Hovedstadsområdet og Bornholm

  Formand: Peter Møgelvang-Hansen
  Fast medlem: Susanne Nielsen
  Fast medlem: Søren Kjerside Hansen
  Suppleant: Frank Schor Jørgensen
  Suppleant: Lars Kristensen

  Overtaksationskommissionen for Nordjylland og Viborg

  Formand: Ole Terkelsen
  Supplerende formand: Michael Hansen Jensen
  Fast medlem: Holger Hedegaard
  Fast medlem: Ole Kjær
  Suppleant: Albert Vinther Krogh

  Overtaksationskommissionen for Nord- og Vestsjælland

  Formand: Ivan Skaaning Hansen
  Fast medlem: Preben Birch
  Fast medlem: Henrik Carlsen
  Suppleant: Rikke Glise Mikkelsen

  Overtaksationskommissionen for Roskilde, Sydsjælland og Lolland-Falster

  Formand: Ivan Skaaning Hansen
  Fast medlem: Poul Erik Salebjerg-Hansen
  Fast medlem: Kaj Petersen
  Suppleant: Rikke Glise Mikkelsen

  Overtaksationskommissionen for Vejle og Ringkøbing

  Formand: Erling Christensen
  Fast medlem: Johan Høj Kristensen
  Fast medlem: Allan Leth
  Suppleant: Peter Schmidt Hansen
  Suppleant: Lene Jørgensen