Gå til hovedindhold

Bestyrelser, råd mv.

I overensstemmelse med Regeringens ønske om at sikre åbenhed ved ministres udpegninger til bestyrelser, råd, nævn, udvalg mv. gives i det følgende en oversigt over medlemmer af bestyrelser, råd mv. på Transportministeriets område.

Indhold

  Bestyrelser

  Nedenfor følger en oversigt over de af transportministeren udpegede bestyrelsesmedlemmer. En oversigt over det enkelte selskabs samlede bestyrelse findes på selskabernes egne hjemmesider.

  Udviklingsselskabet By & Havn I/S

  Interessentskabets primære formål er at udvikle arealerne i Ørestad og København Havn samt forestå havnedrift i Københavns Havn.

  Bestyrelsen:
  Lars Barfoed (næstformand)
  Marianne Sørensen

  Bornholmstrafikken Holding A/S

  Selskabets formål er at drive rederivirksomhed og anden virksomhed, som har forretningsmæssig sammenhæng med rederivirksomhed.

  Bestyrelsen:
  Christian Th. Kjølbye (formand)
  Orla Grøn Pedersen (næstformand)
  Karen Bladt

  Den 7. april 2022 blev der på selskabets ordinære generalforsamling truffet beslutning om, at selskabet skal opløses ved afgivelse af betalingserklæring over for Erhvervsstyrelsen i henhold til bestemmelserne herom i selskabslovens § 216. Der igangsættes således en opløsning af selskabet efter bestemmelserne og tidsfristerne i selskabslovens § 216.

  DSB

  DSB’s formål er at drive jernbanevirksomhed i medfør af lov om jernbanevirksomhed mv. samt anden virksomhed, som ligger i naturlig forlængelse heraf.

  Bestyrelsen:
  Peter Schütze (formand)
  Anne Hedensted Steffensen (næstformand)
  Carsten Gerner
  Christina Grumstrup Sørensen
  Henrik Amsinck

  Naviair

  Naviair har til formål at udføre luftfartstjeneste i medfør af lov om Naviair. Virksomheden kan endvidere udføre opgaver, som ligger i naturlig forlængelse heraf.

  Bestyrelsen:
  Anne Birgitte Lundholt (formand)
  Per Møller Jensen (næstformand)
  Birthe Høegh Rask
  Christina Rasmussen
  Jørgen Martin Meyer

  Metroselskabet I/S

  Metroselskabets opgaver er at stå for anlæg af Cityringen samt drift af den eksisterende Metro.

  Bestyrelsen:
  Jørn Neergaard Larsen (formand)
  Birgitte Brinch Madsen
  Harald Børsting

  PostNord AB

  PostNord er resultatet af en fusion mellem det danske postselskab Post Danmark A/S og det svenske postselskab Posten AB. PostNord har til formål at drive postvirksomhed i Norden.

  Bestyrelsen:
  Christian Frigast (næstformand)
  Susanne Hundsbæk-Pedersen
  Charlotte Strand
  Peder Lundquist

  Sund og Bælt Holding A/S

  Selskabets formål er at eje aktierne i A/S Storebæltsforbindelsen, A/S Øresundsforbindelsen, Sund & Bælt Partner A/S, A/S Femern Landanlæg og Brobizz A/S og varetage opgaver vedrørende regulering af vejtrafik i overensstemmelse med lov om Sund & Bælt Holding A/S, samt bistå staten med undersøgelser m.v. på de områder, hvor selskabets kompetencer inden for transport og infrastruktur kan komme staten til gavn, efter transportministerens nærmere bestemmelse.

  Bestyrelsen:

  Michael Rasmussen (formand),
  Jørn Tolstrup Rohde (næstformand),
  Lene Holmegaard Lange,
  Claus Jensen,
  Erik Skotting,
  Michael Hannibal og
  Susanne J. Monferré

  Fjordforbindelsen Frederikssund

  Fjordforbindelsen Frederikssunds formål er at etablere en ny vejforbindelse ved Frederikssund, herunder anlæg af en ny højbro, samt et betalingsanlæg til opkrævning af brugerbetaling. Fjordforbindelsen Frederikssund har endvidere til formål at optage lån til finansiering af broforbindelsen udover den del, der dækkes af statens bidrag på 659,5 mio. kr. (2014 – pl.), inkl. 5 mio. kr. afsat til projektets forberedelse.

  Vejdirektoratet er forretningsfører for Fjordforbindelsen Frederikssund.

  Den 25. marts 2022 blev der på et ekstraordinært virksomhedsmøde truffet beslutning om frivillig opløsning ved likvidation. Kammeradvokaten er udpeget som likvidator.

  Råd og nævn:

  Jernbanenævnet

  Jernbanenævnet overvåger konkurrencesituationen på markedet for jernbanetransportydelser og varetager tilsyns- og klagefunktioner på jernbaneområdet i relation til tildeling af infrastruktur, opkrævning af afgifter samt passagerrettigheder.

  Medlemmer:
  Line Kornerup (Formand)
  Per Baltzer Overgaard
  Alex Landex
  Jacob Schaumburg-Müller
  Lars Peter Raahave Østerdal
  Bjarne Kjær Ersbøll
  Birgit Liin

  Suppleanter:
  Anne-Dorte Bruun Nielsen
  John A. Christensen
  Claus Holm
  Henrik Sylvan

  Havneklagenævnet

  Behandling af klager over tildeling af anløbsplads i havne, jf. § 16 i lov nr. 326 af 28. maj 1999 om havne med senere ændringer.

  Medlemmer:
  Jens Fejø (formand)
  Bjarne Mathiesen
  Ole Frie, DFDS
  Jan Gabrielsen, Søfartsstyrelsen
  Kurt Birk Nielsen, Danmarks Fiskeriforening

  Færdselssikkerhedskommissionen

  Det er Færdselssikkerhedskommissionens opgave at komme med forslag til færdselssikkerhedsmæssige initiativer, der kan nedbringe antallet af trafikulykker. Kommissionen skal endvidere afgive vurdering af forslag inden for færdselslovgivningen og administrationen heraf. Transportministeren kan anmode om, at et bestemt emne tages op i kommissionen.

  Andreas Steenberg, R (formand)
  Kristian Pihl Lorentzen, V (næstformand)

  Følgende myndigheder og organisationer inviteres til at sende en repræsentant til at deltage i Færdselssikkerhedskommissionens møder:

  • Dansk Kørelærer-Union, Kørelærerforeningen, Foreningen af Frie Kørelærere, Danske Kørelæreres Landsforbund, Midtsjællands Kørelærerforening eller Helsingør Kørelærerforening
  • Dansk Transport og Logistik (DTL)
  • Fagligt Fælles Forbund 3F
  • Forenede Danske Motorejere (FDM)
  • Cyklistforbundet
  • MC Touring Club Danmark eller Danske Motorcyklister
  • Dansk Fodgænger Forbund
  • Forsikring & Pension
  • Rådet for Sikker Trafik
  • Kommunernes Landsforening (har dog mulighed for at sende to)
  • Styrelsen for Patientsikkerhed
  • Institut for Transport, Danmarks Tekniske Universitet
  • Institut for Byggeri og Anlæg, Aalborg Universitet
  • Rigspolitiet
  • Københavns Politi
  • Politiforbundet
  • Havarikommissionen for vejtrafikulykker (HVU)
  • Vejdirektoratet
  • Færdselsstyrelsen (har dog mulighed for at sende to)
  • Justitsministeriets departement
  • Transportministeriets departement

  Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

  Havarikommissionen for Vejtrafikulykkers hovedformål er at erhverve ny viden, der kan anvendes til forbedring af trafiksikkerheden og i forebyggelse af vejtrafikulykker.

  Havarikommissionen skal foretage tværfaglige dybdeanalyser af hyppigt forekommende alvorlige ulykkestyper (temaer). Målet hermed at få et mere præcist billede af omstændighederne ved ulykkerne og en større viden om de bagvedliggende faktorer, end man får ved traditionel ulykkesanalyse.

  Medlemmer:

  Mette Fynbo, formand, Vejdirektoratet.
  Kim Vejlø, Rigspolitiet, Færdselsafdelingen
  Mette Møller, DTU Transport
  Ib Rasmussen, Trafik- og Byggestyrelsen
  Lars Binderup Larsen, Odense Universitetshospital
  René Juhl Hollen, Vejdirektoratet

  Taksationskommissioner

  Taksationskommissioner nedsættes af transportministeren. Kommissionens opgave er at fastsætte erstatninger i sammenhæng med ekspropriationer foretaget af kommuner. Disse kommissioner er nedsat efter lov om offentlige veje § 105.

  Formænd:
  Hovedstadsområdet: Ulrik Finn Jørgensen
  Bornholm: Dommer Andreas Bøgsted Møller
  Nordsjælland I og II: Dommer Charlotte Meincke
  Roskilde: Dommer Charlotte Meincke
  Vestsjælland: Dommer Svend Erik Hansen
  Sydsjælland og Lolland-Falster: Dommer Henning Larsen
  Fyn: Dommer Jens Schultz-Hansen
  Sønderjylland: Dommer Jens Schultz-Hansen
  Esbjerg: Dommer Niels Jørgen Kaj Pedersen
  Vejle: Dommer Henning Søndergaard Kristoffersen
  Ringkøbing: Dommer Jytte Munkholm Hansen
  Århus: Dommer Poul Holm
  Randers: Dommer Poul Holm
  Viborg: Dommer Niels Bjerre
  Nordjylland: Dommer Poul Erik Nielsen

  Overtaksationskommissioner

  Overtaksationskommissioner har til formål at sikre mulighed for at kære kendelser fra taksationskommissioner under vejloven. Kommissionen er nedsat efter lov om offentlige veje § 106.

  Overtaksationskommissionen for Aarhus og Holstebro
  Formand: Søren H. Mørup (1. januar 2019 – 31. december 2029)
  Supplerende formand: Ole Terkelsen
  Fast medlem: Mikael Dahl-Jensen (1. januar 2017 – 31. december 2022)
  Fast medlem: Eigil Holm Nielsen (1. juli 2016 – 30. juni 2022)
  Suppleant: Niels Erik Borup Poulsen (1. januar 2017 – 31. december 2022)

  Overtaksationskommissionen for Fyn, Sønderjylland og Esbjerg
  Formand: Erling Christensen (1. januar 2016 – 31. december 2021)
  Fast medlem: Knud Warming (1. juli 2016 – 30. juni 2022)
  Fast medlem: Mads Skau (1. juli 2016 – 30. juni 2022)
  Suppleant: Hans Erik Nellegaard (1. juli 2016 – 30. juni 2022)
  Suppleant: Peter From Eriksen (1. juli 2016 – 30. juni 2022)

  Overtaksationskommissionen for Hovedstadsområdet og Bornholm
  Formand: Peter Møgelvang-Hansen (1. januar 2016 – 31. december 2021)
  Fast medlem: Susanne Nielsen (1. juli 2016 – 30. juni 2022)
  Fast medlem: Søren Kjerside Hansen (1. juli 2016 – 30. juni 2022)
  Suppleant: Frank Schor Jørgensen (20. februar 2018 – 19. februar 2024)
  Suppleant: Lars Kristensen (1. juli 2016 – 30. juni 2022)

  Overtaksationskommissionen for Nordjylland og Viborg
  Formand: Søren Højgaard Mørup (1. juli 2016 – 31. december 2021)
  Supplerende formand: Ole Terkelsen
  Fast medlem: Holger Hedegaard (1. juli 2016 – 30. juni 2022)
  Fast medlem: Ole Kjær (1. juli 2016 – 30. juni 2022)
  Suppleant: Albert Vinther Krogh (1. september 2017 – 31. august 2023)

  Overtaksationskommissionen for Nord- og Vestsjælland
  Formand: Bo Tarp (1. august 2015 – 31. juli 2021)
  Fast medlem: Preben Birch (1. juli 2016 – 30. juni 2022)
  Fast medlem: Henrik Carlsen (1. januar 2017 – 31. december 2022)
  Suppleant: Knud Birk Iversen (1. januar 2017 – 31. december 2022)

  Overtaksationskommissionen for Roskilde, Sydsjælland og Lolland-Falster
  Formand: Bo Tarp (1. januar 2016 – 31. december 2021)
  Fast medlem: Poul Erik Salebjerg-Hansen (22. januar 2018 – 30. januar 2024)
  Fast medlem: Kaj Petersen (1. juli 2016 – 30. juni 2022)
  Suppleant: Bent Aagaard Nielsen (1. marts 2017 – 28. februar 2023)

  Overtaksationskommissionen for Vejle og Ringkøbing
  Formand: Erling Christensen (1. januar 2016 – 31. december 2021)
  Fast medlem: Johan Høj Kristensen (1. juli 2016 – 30. juni 2022)
  Fast medlem: Jørgen Østergård (1. juli 2016 – 30. juni 2022)
  Suppleant: Bent Dyrvig (1. juli 2016 – 30. juni 2022)
  Suppleant: Peter Schmidt Hansen (1. juli 2016 – 30. juni 2022)

  Ekspropriationskommissionerne

  Ekspropriationskommissioner nedsættes med det formål at foretage en almindelig prøvelse af ekspropriationer i konkrete sager. Disse kommissioners kompetence dækker statsekspropriationer og nedsættes på baggrund af ekspropriationsproceslovens §§ 4, 5 og 6.

  Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne
  Medlemmer:
  Erik Larsen
  Leif Luxhøj-Pedersen
  Mogens Jensen
  Søren G. Nielsen
  Gunner Lorentsen (suppleant indtil 31. december 2018)
  Helge Sølgaard (suppleant indtil 31. december 2018)
  Ole Christophersen (suppleant)

  Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland
  Medlemmer:
  Holger Hedegaard
  Jens Ole Juhler
  Ole Riber Kjær
  Niels Juel Nielsen
  Niels Wind-Friis (suppleant)

  Periode for udnævnelse: 1. januar 2017 – 31. december 2022.

  Taksationskommissionerne - statslige

  Taksationskommissionernes formål er at kunne efterprøve ekspropriationskommissionernes beslutninger. Taksationskommissionerne er nedsat ved lov jf. ekspropriationsprocesloven § 7.

  Medlemmer:
  Carl Erik Jensen
  Eigil Holm Nielsen
  Frank S. Jørgensen
  Karl Frandsen
  Mikael Dahl-Jensen
  Niels Jørgen Bønløkke
  Niels Knud Eriksen
  Susanne Nielsen

  Periode for udnævnelse: 1. januar 2017 – 31. december 2022.

  Vejtransportrådet

  I henhold til godskørselsloven drøfter Vejtransportrådet generelle og overordnede spørgsmål på transportområdet og kommer med anbefalinger til transportministeren om regulering af rammevilkårene for transporterhvervet.

  Formand:
  Carsten Falk Hansen, Trafik- og Byggestyrelsen

  Medlemmer:

  Lars William Wesch, ATL
  Jesper Højte Stenbæk, Dansk Erhverv
  Erik Østergaard, Dansk Transport og Logistik
  Morten Schønning Madsen , Dansk Erhverv Arbejdsgiver
  Steen Bundgaard, Danske Busvognmænd
  Martin Aabak, Danske Speditører
  Michael Svane, DI
  Anne Kathrine Steenbjerge, DI Transport
  Jørgen Aarestrup, Fagligt Fælles Forbund
  Anders Jessen, International Transport Danmark

  Perioden for udnævnelse: indtil videre

  Rådet for Offentlige bygherrer - ROB

  Rådet for Offentlige Bygherrer er nedsat i henhold til lov om offentlig byggevirksomhed. Rådet har en rådgivende funktion i forhold til lov om offentlig byggevirksomhed og fungerer desuden som et forum for erfaringsudveksling af teknisk, administrativ og økonomisk karakter.

  Signe Primdal Lyndrup, Bygningsstyrelsen (formand).
  Lise Aaen Kobberholm, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (næstformand)

  Medlemmer:

  Udlændinge- og Integrationsministeriet.
  Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.
  Slots- og Kulturstyrelsen.
  Kriminalforsorgen.
  Kommunernes Landsforening.
  Danske Regioner.
  Byggeri København.
  Statens Byggeforskningsinstitut inviteres ad - hoc.

  Rådet for Sikker Trafik

  Rådet for Sikker Trafiks formål er at fremme færdselssikkerheden ved oplysning om farer og vanskeligheder i færdslen, udbrede viden om færdselsregler og sikkerhedsfremmende udstyr samt arbejde for, at trafikanterne aktivt bidrager til opnåelse af større færdselssikkerhed. Rådet for Sikker Trafik skal i øvrigt - inden for lovgivningens rammer - virke for gennemførelse af færdselssikkerhedsmæssige foranstaltninger.

  Forretningsudvalgets medlemmer:

  Borgmester Ole Bjørstorp (formand)
  Politidirektør Kim Christiansen (næstformand)
  Klaus Bondam, Cyklistforbundet
  Michael Svane, DI Transport
  Nis Peder Kolby, Falck Danmark A/S
  Thomas Møller Thomsen, FDM - Forenede Danske Motorejere
  Jacob Winther, Forsikring & Pension
  Stefan Søsted, Færdselsstyrelsen
  Thomas Højgaard, Justitsministeriet
  Lone Johannsen, KL
  Erik Terp, Nationalt Færdselscenter, Rigspolitiet
  Anja Ravn Schmidt Joensen, Skole og Forældre
  Jacob Heinsen, Transportministeriet
  Jens Holmboe, Vejdirektoratet