Gå til hovedindhold

Ministeriets enheder

Se kontorernes opgavefordeling m.m.

Indhold

  Direktionen

  Departementschef 
  Jacob Heinsen

  Afdelingschef
  Flemming Schiller

  • Trafikplanlægning for jernbaner og veje , herunder strategiske analyser og VVM’er samt projekterings- og anlægslove
  • Jernbanesektorens organisering og udvikling samt køb af offentlig servicetrafik på baneområdet
  • Faste forbindelser
  • ”TogfondenDK”
  • ”Bedre og billigere kollektiv trafik”
  • Signalprogrammet
  • Vedligeholdelse af baner og veje
  • Jernbane- og vejlovgivning
  • Samfundsbegrundet færgefart
  • Havne
  • Færdsels- og synsområdet
  • Investeringsplan

  Afdelingschef
  Claus Andersen

  • Grøn omstilling på transportområdet
  • Klimatilpasning af transportinfrastruktur
  • Trafikplanlægning for Hovedstadsområdet
  • Metroen, Hovedstadens Letbane
  • Taxi
  • Delemobilitet
  • Grøn bilkommission
  • By & Havn, Lynetteholm
  • Samfundsøkonomiske analyser og trafikmodeller
  • Godstransport
  • Luftfart
  • EU og internationale sager
  • Sekretariatsbetjeningen af ministerens medlemskab af ØU og GU

  Afdelingschef
  Thomas R. Jørgensen

  • Ministerområdets bevillinger
  • Økonomistyring, regnskab, årsrapporter
  • Anlægsbudgettering og opfølgning på anlægsprojekter
  • Budgetkonsekvenser af politiske aftaler
  • Lokal kollektiv transport, herunder lov om trafikselskaber
  • Letbane og BRT uden for Hovedstaden
  • Rejseplan og rejsekort
  • Varetagelse af ejerskabet til selskaber og virksomheder under ministeriet
  • Postområdet
  • Bygningsområdet, herunder Bygningsstyrelsen
  • Koncernrapportering samt direktør- og resultatkontrakter
  • HR, IT, intern service
  • Beredskabet, cybersikkerhed

  Retschef
  Kirstine F. Hindsberger

  • Koordinering af store lovprojekter
  • Ministeriets lovprogram
  • Kvalitetssikring af lovforslag og andre juridiske produkter
  • Ekspropriation af fast ejendom

  Minister- og Ledelsessekretariatet

  Ledende ministersekretær
  Søren Fogh Klausen

  Ministersekretær
  Josefine Søland Pedersen

  Presseenheden

  Pressechef Martin Hein

  Presserådgiver Nanna Tagø

  Retskontoret

  Kontorchef
  Kirstine F. Hindsberger

  Opgaver:
  • Lovprogrammet
  • Generel juridisk rådgivning
  • Aktindsigter
  • Ekspropriation og taksation
  • Køretøjsgodkendelse

  Institutionsansvar:
  • Kommissariaterne

  Færdselskontoret

  Kontorchef
  Lisa Pontoppidan Chahil

  Opgaver:
  • Færdselsloven 
  • Regulering af trafikadfærd
  • Kørekort og køreuddannelsen
  • Færdselssikkerhed, strafferet

  Køretøjskontoret

  Kontorchef
  Lars Damkjær Jespersen

  Opgaver:
  • Køretøjsgodkendelser og syn
  • Køretøjers udstyr og indretning
  • Vægt og dimensioner
  • EU-regler på det køretøjstekniske område
  • Forsøg med selvkørende biler

  Center for Klima og Analyse

  Kontorchef
  Gyrithe Rosenlund
  Kontorchef
  Mette Langhoff

  Opgaver:

  • Transportens miljø- og klimamæssige betydning
  • Lov om infrastruktur for alternative drivmidler (AFI-loven)
  • Analyser af drivmidler og tiltag, der understøtter grøn transport
  • Beskatningsforhold for transport
  • Automatiske kørselsafgiftssystemer
  • Databaserede analyser
  • Samfundsøkonomisk metode på transportområdet
  • Landstrafikmodellen
  • Opgørelse af strukturvirkninger og konsekvensberegninger
  • Transportforskning

  Togkontoret

  Kontorchef
  Lars Olsen

  Opgaver:
  • Strategisk udvikling og organisering af jernbanen
  • Trafikplan og anlægsplan
  • Togmateriel og indkøb af nye tog
  • Stationer

  Institutionsansvar:
  • DSB

  Kollektiv Trafikkontoret

  Kontorchef
  Merete Rønmos Houmann

  Opgaver:
  • Lov om trafikselskaber
  • Organisering af kollektiv transport
  • Takster og billetsystemer
  • Rejsekortet og rejseplanen
  • Letbaner
  • Metrosystemer
  • Fjernbustrafik
  • Taxi-området
  • Tilgængelighed

  Institutionsansvar:
  • Trafikstyrelsen
  • Metroselskabet I/S
  • Rejsekort & Rejseplan A/S

  Bane- og Luftfartskontoret

  Kontorchef
  Christian Haxthausen

  Opgaver:
  • Jernbaneloven
  • Anlægs-, elektrificerings-, opgraderings-, fornyelses- og vedligeholdelsesprojekter
  • Jernbanegods
  • Luftfartsloven
  • Lufthavne og luftfartsselskaber
  • Luftfartssikkerhed
  • Passagerrettigheder inden for luftfart
  • Miljø og klima inden for luftfart

  Institutionsansvar:
  • Banedanmark
  • Naviair
  • Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

  Vej- og Brokontoret

  Kontorchef
  Lasse Winterberg

  Opgaver:
  • Vejloven
  • Vejområdet
  • Parkeringsområdet
  • Cykler
  • Modulvogntog
  • Brugerbetalte faste forbindelser

  Institutionsansvar:
  • Sund og Bælt Holding A/S
  • Vejdirektoratet
  • Fjordforbindelsen Frederikssund

  Internationalt kontor

  Kontorchef
  Caroline Tastesen

  Opgaver:
  • Internationale og EU-transportspørgsmål
  • Cybersikkerhed
  • Beredskab
  • Erhvervstransport (gods- og buskørsel)

  Kontraktkontoret
  Kontorchef
  Rasmus Shermer

  Opgaver:
  • Statslige trafikkøb på jernbaneområdet
  • Statslige trafikkøb på færgeområdet
  • Udbud af samfundsbegrundede færgeruter
  • Kontraktopfølgning
  • Havnepolitik og havnelovgivning.

  Center for Økonomi, HR og Koncernstyring

  Afdelingschef
  Thomas Jørgensen

  Opgaver:
  • TRM’s samlede budget, herunder finanslov og aktstykker
  • Regnskab, årsrapporter og relation til Finansudvalg og Rigsrevision
  • Koncernstyring
  • Anlægsbudgettering og opfølgning på anlægsprojekter.
  • Varetagelse af ejerskabet af selskaber/virksomheder under TRM samt sammensætning af bestyrelser
  • Postregulering
  • Statens ejendoms- og bygherrevirksomhed.
  • Intern Service, IT, sagsstyring, Indkøb og teknisk drift
  • HR-opgaver i departementet samt koncernfælles HR-spørgsmål

  Institutionsansvar:
  • Bygningsstyrelsen
  • By & Havn I/S
  • Bornholmstrafikken Holding A/S
  • PostNord AB

  Selskabsdirektør: Michael Birch
  HR-chef: Erling H. Wulff
  Budgetchef: Poul Østergaard
  Chef for Økonomistyringsenheden: Pia Mikkelsen
  Chef for IT og Service: Erik Stig Hansen