Gå til hovedindhold

Ekspertudvalg: Fair og lige konkurrence i havnesektoren

Et enigt ekspertudvalg har færdiggjort deres anbefalinger til en revision af havneloven. Udvalget anbefaler, at kommercielle aktiviteter i de større offentligt ejede erhvervshavne adskilles fra den offentlige infrastrukturopgavevaretagelse med en ny, todelt aktieselskabsmodel. Hermed skal der ifølge udvalget skabes fair og lige konkurrence og overensstemmelse med EU’s statsstøtteregler på havneområdet.

Indhold

  Ekspertudvalget blev nedsat i 2017 af transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen for at give anbefalinger til en revision af den nuværende havnelov. Udvalget har haft deltagelse af eksperter inden for jura, økonomi, statsstøtteregler mm. samt repræsentation fra havnene og de private virksomheder på havnene.  

  Udvalget har i arbejdet haft fokus på, at konkurrencen mellem offentlige og private virksomheder i havnesektoren skal ske på fair og lige vilkår, herunder forslag til klare spilleregler for forholdet mellem kommuner, havne og de private virksomheder på havnene. 

  Det anbefales, at større offentligt ejede erhvervshavne som udgangspunkt fremover organiseres i to aktieselskaber, hvor den offentlige opgavevaretagelse vedrørende havneinfrastruktur placeres i et infrastrukturaktieselskab. Havneinfrastruktur omfatter havnearealer med spor, veje, kajpladser, kajmure, moler og dækkende værker, indre bassiner m.m. Hvis havnen ønsker at varetage kommercielle aktiviteter, skal disse samles i et suprastrukturaktieselskab. Suprastruktur omfatter blandt andet pakhuse, terminalbygninger, kraner, mobilt udstyr til levering af transportrelaterede havnetjenester m.m.. Der skal ifølge udvalget være armslængdevilkår for interaktion mellem selskaberne. 

  Anbefalingen betyder, at havne, der i dag organiseres som kommunale selvstyrehavne, ifølge udvalget skal omdannes til aktieselskabshavne, hvis de er over en vis størrelse. Mindre havne kan ifølge udvalgets anbefalinger fortsætte som kommunale havne under lempeligere regler, men under en øvre grænse for fremtidig gældssætning i forhold til havnens omsætning. 

  Opdelingen vil ifølge udvalget modvirke risikoen for krydssubsidiering mellem offentligt støttede og kommercielle aktiviteter i havnene og skabe fair og lige konkurrence mellem offentligt ejede erhvervshavne og private kommercielle operatører. Samtidig skal strukturen for aktieselskabsmodellen ifølge udvalget sikre overensstemmelse med EU’s nye statsstøtteregler.

  Til styrkelse af private erhvervshavnebrugeres retstilling anbefaler udvalget desuden etablering af et tilsyns- og klageorgan med effektive sanktionsbeføjelser. 

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen udtaler:

  - Jeg vil gerne takke udvalgets medlemmer og formand Peter Maskell for nogle meget konkrete og konstruktive anbefalinger. Jeg er også meget tilfreds med, at udvalget, som har haft repræsentanter fra både de offentligt ejede havne og de private virksomheder på havnene, er nået til enighed om en model, der tager højde for begge parters interesser. 

  - Der er indledt en proces i regeringen, hvor udvalgets rapport skal drøftes, og jeg vil derfor først tage konkret stilling til udvalgets anbefalinger, når denne drøftelse er færdig.

  Udvalgets anbefalinger vil indgå i arbejdet med den kommende revision af den nuværende havnelov fra 2012.

  Kontakt til havneudvalgets formand Peter Maskell kan ske på tlf. 3815 2881