Gå til hovedindhold

Enighed om den videre proces for Signalprogrammet

Forligskredsen noterede sig på dagens møde, at der er fremdrift på en række væsentlige områder i Signalprogrammet og genbekræftede den aftalte udrulningsstrategi. Samtidig tiltrådte forligskredsen igangsættelsen af en indledende screening af en mulig alternativ gennemførelse af immunisering.

Indhold

  Siden beslutningen om en ny strategi for Signalprogrammet i november 2017 har der været fremdrift på en række væsentlige punkter. Signalprogrammet har således i det forgangne år bl.a.:

  • Ibrugtaget det nye signalsystem på den første fjernbanestrækning i Danmark på strækningen Frederikshavn-Lindholm.
  • Installeret nyt signaludstyr i en komplet togflåde (Nordjyske Jernbaners Desiro-tog), 11 af Arrivas Lint-tog og det første IC3-tog. 
  • Udrullet det nye signalsystem på den nye bane København-Ringsted med undtagelse af stationerne.
  • Gennemført de første testkørsler på Roskilde-Køge, som er teststrækning i Østdanmark, uden væsentlige fejl.

  Forligskredsen (V, LA, K, S, DF, RV og SF) noterede sig på mødet fremdriften i programmet og genbekræftede udrulningsstrategien fra november sidste år.  

  Henset til de fortsatte risici i forhold til udrulningen af Signalprogrammet, var der enighed om at bibeholde muligheden for et alternativ til udrustningen af alle IC3-togene. Forligskredsen noterede sig samtidig, at de indkomne bud på en totalentreprise af immuniseringen af strækningen Roskilde-Holbæk indikerer, at immunisering som en generel plan B vil være særdeles omkostningstung og forbundet med store risici. Især har det vist sig, at der i forhold til de eksisterende signaler ikke vil være tilstrækkelige specialiserede ressourcer (validatorer) til at gennemføre alle de immuniseringsprojekter, som pt. undersøges. 

  Forligskredsen bakkede på den baggrund op om, at de forberedende undersøgelser vedrørende immunisering udvides med en indledende screening af en anden tilgang til immuniseringsopgaven, hvor der i videst muligt omfang gøres brug af de nye installationer, som Signalprogrammets leverandører allerede laver i dag. Dette arbejde gennemføres inden for allerede afsatte midler.

  Udbudsprocessen for totalentreprisen Roskilde-Holbæk afsluttes i januar 2019, som forudsat, og i marts 2019 gives en status på arbejdet med immunisering med henblik på at beslutte den videre vej frem for immunisering.

  I november 2019 skal forligskredsen igen vurdere projektets samlede overordnede fremdrift og tage stilling til yderligere næste skridt.

  - Det er positivt, at der har været fremdrift i Signalprogrammet – ikke mindst, at det nye system med succes er gennemført i Nordjylland, hvor systemet fungerer rigtig godt.

  - Det betyder dog ikke, at vi skal lukke øjnene for, at der fortsat er væsentlige risici i projektet – ikke mindst i forhold til at installere det nødvendige signaludstyr i IC3-togene, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen og fortsætter:

  - Vi vil derfor i forligskredsen fortsat følge Signalprogrammets fremdrift tæt, og til marts næste år vil vi skulle tage stilling til, hvilken backup plan der skal arbejdes videre med som alternativ til udrustningen af IC3-togene.

  Nedenfor findes link til materiale fra dagens møde.