Gå til hovedindhold

Første evaluering af moderniseringen af taxiloven foreligger

Med den første af i alt tre planlagte evalueringer af den nye taxilov foreslås i lyset af coronakrisen kun nødvendige ændringer af taxiloven. Fokus er på klare, ensrettede krav på overenskomstområdet, at skærpe sprogkravet til chaufføruddannelsen og at sikre finansiering af administrationen af området.

Indhold

  Den nye taxilov trådte i kraft 1. januar 2018. Med den er gennemføret en række ændringer af rammerne for taxibranchen. Blandt andet er den geografiske begrænsning ophævet, begrænsningen af virksomhedsformen er ophævet, antalsbegrænsningen på tilladelser er ophævet (efter en overgangsordning), og der er indført én universaltilladelse til al erhvervsmæssig persontransport. Samtidig er indført et landsdækkende prisloft for taxikørsel, en række krav om dataindsamling og opbevaring og et krav om etablering af et landsdækkende uafhængigt klagenævn.

  I lyset af den korte tid, som taxiloven har været i kraft, og i lyset af corona-krisen, så foreslås med evalueringen, at der på nuværende tidspunkt ikke foretages større ændringer af taxiloven. Der lægges op til udvalgte ændringer på tre områder – overenskomstbestemmelsen i loven, sprogkravet til chaufføruddannelsen og finansieringen af den statslige administration af området.

  - Coronakrisen har haft store konsekvenser for taxibranchen ligesom for mange andre erhverv, og det er derfor ikke hensigtsmæssigt at lave store justeringer i reguleringen af taxiloven på nuværende tidspunkt. Vi foreslår at lave få nødvendige justeringer. Når vi er på den anden side af corona, og taxibranchen forhåbentlig har fået mere gang i hjulene igen, så gennemfører vi en ny evaluering, der vil danne grundlag for politisk stillingtagen til eventuelt større ændringer i loven, siger Benny Engelbrecht

  De tre forslag til justeringer af taxiloven, der med evalueringen lægges op til på den korte bane, er:

  - Ændring af overenskomstbestemmelsen (§ 10) i taxiloven, så den svarer til bestemmelsen i bus- og godskørselsloven, eller præcisering af overenskomstkravene i en vejledning udarbejdet i samarbejde med arbejdsmarkedets parter.

  - Justering af sprogoptagelseskravet på chaufføruddannelsen til et objektivt krav fremfor som nu en subjektiv vurdering.

  - Forhøjelse af gebyr og afgift for behandling af ansøgninger om tilladelser til chaufførkort og til erhvervsmæssig persontransport, idet de nuværende satser ikke dækker omkostningerne til sagsbehandlingen på området.