Kommissionen offentliggør vigtig afgørelse vedrørende PostNord

EU-Kommissionen har nu endegyldigt fastslået, at en intern kapitaloverførsel på 3.5 milliarder svenske kroner fra PostNord til Post Danmark er sket på markedsvilkår og derfor ikke udgør statsstøtte. Samtidig er det afgjort, at kapitaltilførsler fra den danske og svenske stat til PostNord på i alt 667 millioner svenske kroner ikke kan godkendes som overførsler, der er sket på markedsvilkår.

To postbiler passerer hianden på bro.
Foto: Postnord/Niels Busch

10. september 2021

EU-Kommissionen har i dag truffet sin afgørelse i to sager om PostNord. Afgørelsen vedrører en intern kapitaloverførsel i PostNord på 3,5 milliarder svenske kroner, der fandt sted 2018-2019 og kapitaltilførsler fra den danske og den svenske stat på hhv. 267 og 400 millioner svenske kroner til PostNord (i alt 667 millioner svenske kroner). Disse skete i slutningen af 2018.

Kommissionen har godkendt PostNords interne overførsel, mens staternes kapitalindskud på den anden side ikke kan godkendes, idet indskuddene efter Kommissionens opfattelse ikke er sket på markedsvilkår. Kommissionen vurderer derimod, at der er tale om statsstøtte, som skulle have været anmeldt som sådan.

- Jeg er glad for, at den store interne overførsel fra PostNord til Post Danmark på 3,5 milliarder svenske kroner er godkendt. Overførslen var en central forudsætning for en yderst nødvendig transformation af PostNords danske forretning, fra primært brevdistribution til – fremover – primært pakkedistribution, men stadig således, at alle danskere kan sende og modtage breve. I forhold til staternes indskud, som også blev besluttet i 2017, af den daværende VLAK-regering med bred politisk opbakning, er det selvfølgelig skuffende, at Kommissionen er uenig i, at indskuddene lever op til kravene for overførsler på markedsvilkår. Vi har selvfølgelig haft en anden vurdering, og jeg vil nu studere præmisserne for afgørelsen nærmere, siger transportminister Benny Engelbrecht.

Afgørelsen vil nu blive nærlæst, og sagen vil blive drøftet med den svenske medejer, inden der tages stilling til videre skridt.

Fakta:

Kommissionen har fredag truffet sin afgørelse i forlængelse af en formel undersøgelse, der vedrører følgende forhold:

1. Koncerninterne overførsler fra PostNord AB til Post Danmark A/S på i alt 3,5 mia. SEK i perioden 2018-2019.

2. Kapitalindskuddene i PostNord AB fra den danske og den svenske stat på hhv. 267 og 400 mio. SEK, der blev betalt i 2019, og dermed udmøntede en del af aftalen mellem de to stater fra oktober 2017.

Overførslerne blev foretaget som led i udmøntningen af en aftale mellem den danske og den svenske regering i 2017. Aftalen blev indgået af den daværende regering med bred støtte fra Folketingets partier. Aftalen indebar, at ejerne, den danske og den svenske stat, gav deres tilslutning til, at PostNord kunne gennemføre en gennemgribende modernisering og effektivisering af Post Danmarks produktionsapparat.

Implementeringen af denne beslutning indebar en række dispositioner:

  • En kapitaloverførsel på 3,5 mia. SEK fra PostNord AB til Post Danmark A/S.
  • En betaling fra den danske stat til Post Danmark A/S på 1,5 mia. SEK, som kompensation for varetagelsen af befordringspligten i 2017-2019, herunder til delvis dækning af omkostningerne forbundet med afskedigelsen af et antal tidligere tjenestemænd i virksomheden.
  • Den danske og den svenske stat indskyder i alt 667 mio. SEK i PostNord AB.

Kommissionens afgørelse vedrørende de to statslige indskud på i alt 667 mio. SEK indebærer som udgangspunkt, at PostNord skal tilbagebetale pengene. Dette er virksomheden opmærksom på.

Kommissionen har tidligere godkendt den danske stats betaling af de 1,5 mia. SEK til Post Danmark. Retten har efterfølgende stadfæstet denne afgørelse.