Gå til hovedindhold
Nyhed
EU-puljer

CEF-ansøgningsrunde for infrastrukturprojekter med fokus på alternative drivmidler

Den 24. september 2024 kl. 17.00 er der frist for den første af tre nye ansøgningsrunder for CEF Transport Alternative Fuels Infrastructure Facility.

17. apr. 2024
Bil, der lader ved en ladepark i Køge

Indhold

  Ansøgningsrunden vedrører infrastrukturprojekter, hvis formål det er at understøtte udrulningen af en alternativ drivmiddelinfrastruktur på det transeuropæiske transportnet (TEN-T). Der kan søges om støtte til alternative drivmidler til vejgods-, luftfarts-, jernbane- og skibsfartstransporten.

  Ansøgningsrunden

  Europa-Kommissionen har offentliggjort en ny ansøgningsrunde for CEF Transport Alternative Fuels Infrastructure Facility. Der er tale om i alt tre løbende ansøgningsrunder, der har frist hvert hver 9. måned frem til udgangen af 2025. Fristen for den første ansøgningsrunde er den 24. september 2024 kl. 17.00.

  Det skal bemærkes, at finansieringen af et projekt, der søges til under denne facilitet, skal være sammensat af tre kilder: Egen finansiering, lånefinansiering og grant finansiering fra CEF.

  Samlet for de tre ansøgningsrunder er der afsat knapt 1 mia. EUR, som er opdelt i to puljer:

  1. 780 mio. EUR fra den generelle pulje (general envelope)
  2. 200 mio. EUR fra samhørigshedspuljen (cohesion envelope)

  Danske støttemodtagere kan alene søge om EU-støtte fra den generelle pulje, idet Danmark ikke er et samhørighedsland.

  Prioriteter

  Ansøgningsrunden giver mulighed for at søge om støtte til transportinfrastrukturprojekter med fokus på alternative drivmidler inden for følgende prioriteter:

  • Projekter, der understøtter udrulningen af elektrisk ladeinfrastruktur til godstransport på land;
  • Projekter, hvor der etableres landstrøm og ladestrøm på havnene, samt til ombygning af visse fartøjer til håndtering heraf;
  • Projekter, der understøtter brugen af el i lufthavne;
  • Projekter, der understøtter drivmiddelinfrastrukturen til ammoniak og metanol i havnene;
  • Projekter, der understøtter udrulningen af brintinfrastruktur til forskellige transportformer.

  Et komplet overblik over ansøgningsrundens betingelser og prioriteter kan læses her: https://cinea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/cef-transport-alternative-fuels-infrastructure-facility-afif-call-proposal_en

  Betingelser og tidsplan for behandling af ansøgninger

  Alle ansøgninger med dansk involvering skal indgives efter aftale med og underskrift af Transportministeriet inden indsendelse af ansøgning til Europa-Kommissionen. Ansøgeren har selv ansvar for at indsende den endelige ansøgning via Europa-Kommissionens elektroniske ansøgningssystem.

  Til brug for Transportministeriets behandling skal ansøger indsende en projektbeskrivelse og samlet ansøgningsmateriale for det pågældende projekt, som ansøger ønsker at søge om CEF-støtte til.

  Fristerne for den første AFIF ansøgningsrunde fremgår nedenfor:

  • 20. juni 2024: Projektbeskrivelse sendes til Transportministeriet og Trafikstyrelsen
  • 26. august 2024: Samlet udkast til ansøgning inklusive bilag sendes til Transportministeriet og Trafikstyrelsen.
  • 24. september 2024 kl. 17.00: Elektronisk indsendelse af ansøgning til Europa-Kommissionen.

  Det er obligatorisk at indsende såvel projektbeskrivelse som det samlede udkast ansøgning inklusive bilag til Transportministeriet og Trafikstyrelsen senest ved de angivne frister. Projektbeskrivelse og samlet ansøgning bedes sendt til trm@trm.dk  kbr@trm.dktmsj@trafikstyrelsen.dk  og htor@trafikstyrelsen.dk.

  Projektbeskrivelser og/eller samlet ansøgningsmateriale, der sendes efter udløb af de angivne frister, bliver ikke behandlet.

  Hvis ansøgere har brug for at få certificeret formatet til dokumentation af miljøhensyn, den såkaldte Environmental Compliance File, skal der tages kontakt til Trafikstyrelsen på ovenstående mailadresser. Dette bør gøres straks efter, at ansøgere har modtaget en tilbagemelding på den indsendte projektbeskrivelse.

  Der henvises endelig til Transportministeriets almindelige ansøgningsbetingelser, hvor skabelon til projektbeskrivelsen også findes - se link til højre. Efter indsendelsen af udkastet til ansøgning, kan ansøger forvente en tilbagemelding på det ansøgte projekt.