Bygningsreglementet bliver mere rimeligt og enkelt for boligejerne

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) vil give større frihed til den enkelte boligejer. Samtidig vil han sætte fokus på at fremme tilgængelighed i større bygninger fx offentlige bygninger, etageboligbyggeri og hoteller.

Foto: Bygningsstyrelsen

19. april 2017

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) vil give større frihed til den enkelte boligejer. Samtidig vil han sætte fokus på at fremme tilgængelighed i større bygninger fx offentlige bygninger, etageboligbyggeri og hoteller.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sender i dag en række ændringer af bygningsreglementet i offentlig høring.

Ændringerne fjerner unødige sagsgange, så eksempelvis en parcelhusejer fremover ikke skal involvere kommunen, hvis vedkommende ønsker at opføre en carport eller et drivhus. Ændringerne giver samtidig kommuner, ejer- og boligforeninger samt bygherrer bedre muligheder for at tilbyde billige, moderne boliger til eksempelvis studerende eller andre grupper.

Som en del af ændringerne fjernes kravet om niveaufri adgang for nybyggede enfamilieshuse. De eksisterende regler er ikke hensigtsmæssige og velfungerende, da der ikke er krav om niveaufri adgang på grunden og frem til huset, men kun ved selve indgangsdørene. Opfyldelse af kravet begrænser den enkelte boligejers mulighed for at bestemme, hvordan man kan udforme sit hus og kan medføre væsentlige merudgifter.

- Reglerne i bygningsreglementet skal være fornuftige og rimelige. Som reglerne er i dag, er det et krav, at alle nye enfamilieshuse opføres med niveaufri adgang. Med ændringen får den enkelte boligejer frihed til selv at vurdere, hvordan adgangen til boligen skal udformes, herunder om der skal være niveaufri adgang, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

Der ændres ikke i de krav, der allerede i dag stilles til tilgængelighed i større bygninger. Tilgængelighed i større bygninger omfatter udover krav om niveaufri adgang også krav om installation af elevatorer, etablering af handicapegnede P-Pladser, etablering af handicaptoiletter, krav om teleslynger, skiltning, brugerbetjente anlæg m.v.

- Det er afgørende, at vi fortsat bygger for alle, når vi opfører nybyggeri, hvor alle færdes. Det gælder fx offentlige bygninger, større boligbyggerier, hoteller, svømmehaller, konference- og andre publikumssteder. Derfor sætter jeg nu fokus på at fremme tilgængelighed i større bygninger. Af den grund har jeg bedt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om at lave et oplæg til en samlet tiltagspakke, som skal fremme tilgængeligheden i større bygninger, siger Ole Birk Olesen.

Ministeren har bedt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om at udarbejde et oplæg, som indeholder følgende elementer:

Styrket vejledningsindsats: Vejledningsindsatsen overfor rådgivere og bygherrer om tilgængelighedskravene i bygningsreglementet som led i opførelsen af større byggeri skal styrkes, fx gennem opsamling af best practice erfaringer og brug af internationale standarder.

Særskilt fokus på tilgængelighed i kommunernes tilsyn med byggeriet.
Undersøgelse af, om der i bygningsreglementet bør stilles krav om en tilgængelighedsstrategi for større bygninger fx hoteller, bygninger med offentlige badefaciliteter, publikumssteder og konferencesteder.

Fakta

Ændringer i bygningsreglementet, som forventes at træde i kraft 1. juli 2017:

  • Afskaffelse af såkaldte anmeldelsessager, hvorved en tredjedel af alle byggesager (ca. 20.000 ud af i alt 60.000 årligt) fjernes.
  • Afskaffelse af krav om elevator ved ombygning i allerede eksisterende boligbyggeri, fx ved indretning af uudnyttede loftrum til beboelse. Kravet er i dag ofte en hindring for at der sker udnyttelse af tagetager til beboelse.
  • Ændring af krav om opbevaringsplads i etageboligbyggeri.
  • Øget fleksibilitet for krav til WC, bad og køkken i nye kollegier, ungdomsboliger og institutionsboliger.
  • Afskaffelse af krav om affaldsskakte i etagebyggeri.
  • For enfamilieshuse ophæves kravet om niveaufri adgang ved indgangsdøre og kravet om WC-rum med niveaufri adgang i stueetagen. Krav om en bestemt dørbredde fastholdes. Såfremt der efterfølgende opstår et behov for at etablere niveaufri adgang kan boligejeren vælge at gøre det. Efterfølgende etablering er i udgangspunktet ikke dyrere, end hvis den niveaufri adgang etableres fra start.
  • Fjernelse af krav om teknisk byggesagsbehandling af alternative ferieboligformer, som fx trætophytter, hobbithuse og mobile homes, så de - ligesom campinghytter, er undtaget fra krav om byggesagsbehandling.
  • Lempelse af energikrav for campinghytter, trætophytter, hobbithuse, mobilhomes mv., så de sidestilles med sommerhuse, der i bygningsreglementet er underlagt lempeligere energikrav end andet nyt byggeri.