Gå til hovedindhold

Regeringen vil benytte statslån til almene boliger i stedet for realkreditlån

Finansieringen af almene boliger skal gøres billigere og mere transparent. Derfor foreslår regeringen, at støttet nybyggeri og renovering af almene boliger fremover skal finansieres med statslån.

Indhold

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen udtaler:

  - Omlægningen til statslån vil give staten en besparelse og samtidig tydeliggøre statens forpligtelser i forhold til finansieringen af den almene boligsektor. 

  Forslaget bliver en del af et kommende forslag til ændring af almenboligloven, som fremsættes i Folketinget til efteråret. 

  En kommende lovændring vil gøre det muligt at anvende statslån i forbindelse med nybyggeri med statsstøtte og renovering med støtte fra Landsbyggefonden. Disse byggerier finansieres i dag med støttede realkreditlån og lån fra KommuneKredit.

  Staten vil finansiere udlånene gennem udstedelse af statsobligationer, og en låneadministrator vil administrere lånene til de almene boligafdelinger. Låneadministratoren bliver en økonomisk selvstændig enhed og oprettes gennem et udbud af administratorydelsen.

  Med initiativet ventes staten at opnå betydelige besparelser på långivningen, da renten på statslån er lavere end renten på realkreditlån. Herudover kan der spares gebyrer forbundet med låntagning hos realkreditinstitutterne. Den samlede besparelse forventes at udgøre op til 1,2 pct. af det omlagte låneomfang. Den almene boligsektor har i dag støttede lån for ca. 180 mia. kr. Heraf udgør indekslån 55 mia. kr. En model med statslån vil desuden forbedre statens styring af renterisiko og øge transparensen om statens forpligtelser.

  Bortset fra nødvendige følgetilpasninger ændres den nuværende almene finansieringsmodel ikke. Reglerne for beboernes husleje er uændrede, og beboerbetalingen på lånet er fortsat uafhængig af finansieringen. 

  Den nye låneadministration vil kunne være på plads i 2018, hvor statslån vil kunne anvendes til nyudlån. Og fra 2019 vil staten over en periode på omkring 10 år omlægge eksisterende realkreditlån til statslån. Der vil således i en lang årrække fortsat være støttede realkreditlån i den almene boligsektor. 

  Der vil hurtigst muligt blive taget kontakt til realkreditsektoren med henblik på at sikre en smidig proces omkring overgangen til en ny lånemodel.