Gå til hovedindhold
Publikation

Rapport om rejsetidsvariabilitet i vejtrafikken

DTU Transport har på foranledning af Transport- og Bygningsministeriet og Vejdirektoratet udført et projekt om rejsetidsvariabilitet for vejtrafik.

30. nov. 2015

Indhold

    Den stigende mængde trafik på vejene giver mere udbredt trængsel, som medfører dels en stigning i de gennemsnitlige rejsetider, dels at de enkelte rejsetider i stigende grad bliver variable og uforudsigelige. Denne uforudsigelighed kaldes rejsetidsvariabilitet og har potentielt store samfundsmæssige omkostninger.

    DTU Transport har på foranledning af Transport- og Bygningsministeriet og Vejdirektoratet udført et projekt om rejsetidsvariabilitet for vejtrafik. Projektets formål har været at skabe en praktisk anvendelig metode til opgørelse af rejsetidsvariabilitet med henblik på at forbedre den samfundsøkonomiske metode på transportområdet. 

    Projektet blev igangsat som følge af en stigende erkendelse af, at samfundsøkonomiske omkostninger relateret til rejsetidsvariabilitet potentielt kan udgøre en betydelig del af trafikanternes transportomkostninger. Dermed kan rejsetidsvariabilitet udgøre en tilsvarende betydningsfuld samfundsøkonomisk gevinst, såfremt tiltag på vejområdet mindsker uforudsigeligheden.

    Den nuværende samfundsøkonomiske metode indeholder en approksimation for rejsetidsvariabilitet. En forbedring af metoden kræver, at rejsetidsvariabilitet kan værdisættes i kroner og øre, samt at det bliver muligt at opgøre og forudsige ændringer i mængden af rejsetidsvariabilitet. Sidstnævnte har været fokus i projektet.