Gå til hovedindhold
Artikler

Den faste forbindelse over Femern Bælt

Femern Bælt-forbindelsen bliver en ca. 19 km lang sænketunnel med en firesporet motorvej med nødspor og en dobbeltsporet, elektrificeret jernbane. Forbindelsen forventes at kunne åbne for trafik i 2029.

03. nov. 2022
Visualisering af portalområdet på Lolland

Illustration: Femern A/S

Indhold

  Den 3. september 2008 underskrev Danmark og Tyskland traktaten om en fast forbindelse over Femern Bælt. Traktaten blev den 15. april 2009 ratificeret med lov om projektering af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark (projekteringsloven). En bred kreds af Folketingets partier står bag beslutningen om at bygge Femern Bælt-forbindelsen. Forligskredsen bag Femern Bælt-forbindelsen udgøres af Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance.

  Danmark har ansvaret for planlægning og design, samt finansiering, anlæg og drift af den kommende Femern Bælt-forbindelse. Danmark bliver eneejer af den faste forbindelse. Femern Bælt-forbindelsen bliver brugerbetalt. Udbygningen af de danske landanlæg og driften heraf betales af dels en forhøjet garantiprovision på netto 1,85 pct. p.a. i maksimalt 16 år fra Femern A/S, dels udbytte fra Femern A/S. Tyskland skal opgradere sine vej- og banelandanlæg i tilslutning til den faste forbindelse.

  Den 28. april 2015 vedtog Folketinget lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark. Med loven er der givet formel tilladelse i Danmark til at bygge Femern Bælt-forbindelsen som en sænketunnel med en firesporet motorvej med nødspor og en dobbeltsporet elektrificeret jernbane, og at jernbanen mellem Ringsted og Rødbyhavn bliver udbygget. Denne udbygning indebærer, at jernbanestrækningen mellem Vordingborg og Rødbyhavn udbygges fra enkeltspor til dobbeltspor (Storstrømsbroen er ikke en del af Femern Bælt-projektet), at hele strækningen mellem Ringsted og Rødbyhavn elektrificeres og hastighedsopgraderes til 200 km/t. Endelig vil der blive etableret en ny station ved Holeby på Lolland.

  Femern Bælt-forbindelsen vil lukke et hul i infrastrukturen mellem Skandinavien og det europæiske kontinent og vil medføre større fleksibilitet og væsentlige tidsbesparelser for både persontrafikken og godstrafikken. Projektet vil især styrke rammerne for jernbanetrafikken mellem Skandinavien/Østdanmark og kontinentet.
  For de tog, der i dag kører over Fyn og Jylland, vil turen fra København til Hamborg blive afkortet med ca. 160 km. Rejsetiden med tog mellem København og Hamborg reduceres fra 4½ time i dag til godt 2½ time, og rejsetiden mellem Nykøbing Falster og København vil blive reduceret fra omkring 1½ time til under 1 time. For den vejtrafik, der i dag bruger færgeforbindelsen mellem Rødby og Puttgarden, vil der kunne spares knap en times samlet rejsetid.

  Bedre forbindelser mellem Skandinavien og kontinentet er af stor vigtighed, da dette styrker de trafikale forbindelser til nogle af Danmarks største eksportmarkeder. Som det har været tilfældet med de faste forbindelser over Storebælt og Øresund, vil Femern Bælt-forbindelsen på den måde være en markant opgradering af både nationale og internationale transportkorridorer til gavn for samfundsudviklingen og den økonomiske vækst i Danmark.

  Samtidig vil Femern Bælt-forbindelsen indebære fordele for landsdelstrafikken, idet der vil blive frigjort jernbanekapacitet til trafikken mellem Sjælland, Fyn og Jylland. Femern Bælt-forbindelsen vil dermed yde et vigtigt bidrag til styrkelsen af den samlede infrastruktur mellem Øst- og Vestdanmark.
  Udover de samfundsøkonomiske gevinster, der er forbundet med den kortere transporttid, vil den faste forbindelse også bidrage til en nedbringelse af CO2-udledningen fra transporten sammenlignet med fortsat færgedrift.

  Den 31. januar 2019 forelå en tysk myndighedsgodkendelse af tunnelen under Femern Bælt. Udstedelsen af myndighedsgodkendelsen i Slesvig-Holsten markerede en vigtig milepæl for realisering af Femern Bælt-forbindelsen. Den 3. november 2020 afsagde Forbundsforvaltningsdomstolen i Tyskland dom i de klager, der var blevet indgivet over den tyske myndighedsgodkendelse. Forbundsforvaltningsdomstolen afviste alle klager. Dermed foreligger en endelig tysk tilladelse til at bygge tunnelen under Femern Bælt.

  Femern A/S indgik i maj 2016 betingede kontrakter på de fire store anlægsentrepriser. De syv forligspartier bag Femern Bælt-forbindelsen indgik den 26. marts 2019 en politisk aftale om, at anlægsarbejdet igangsættes på dansk side. Femern A/S fik med aftalen mandat til at forhandle en aftale herom på plads med de to entreprenørkonsortier, Femern A/S har indgået de fire betingede kontrakter med.

  I juni 2020 påbegyndte Fehmarn Belt Contractors arbejdet med at etablere en arbejdshavn ved Rødbyhavn.
  Med en politisk aftale af 23. april 2020 besluttede de syv forligspartier at give Femern A/S mandat til at igangsætte de tre kontrakter med entreprenørkonsortiet Femern Link Contractors. Det drejer sig blandt andet om anlæg af tunnelelementfabrikken ved Rødbyhavn, støbning af og efterfølgende placering af tunnelelementerne under havbunden i Femern Bælt samt etablering af ramper og tunnelportal. Femern Link Contractors påbegyndte formelt sit anlægsarbejde den 1. januar 2021.

  I foråret 2021 blev kontrakten med Fehmarn Belt Contractors igangsat fuldt ud, så også anlægsarbejdet på tysk side kunne påbegyndes. Med en byggetid på 8½ år forventes Femern Bælt-forbindelsen at kunne åbne for trafik midt i 2029.

  Den faste forbindelse over Femern Bælt er et højt prioriteret projekt i forbindelse med udviklingen af det transeuropæiske transportnet (TEN-T). Europa-Kommissionen udbetalte 1.351 mio. kr. i støtte til projektets projekteringsfase og forberedende anlægsarbejder i perioden 2007-2015.

  Europa-Kommissionen har tildelt en støtte på knap 4,4 mia. kr. til projektets anlægsarbejde i perioden 2017-2023 og godt 4 mia. kr. til projektets anlægsarbejde i perioden 2022-2025.

  Europa-Kommissionen har udbetalt 266 mio. kr. i støtte til projektering af udbygningen af de danske jernbanelandanlæg og tildelt en støtte på 875 mio. kr. til det igangværende anlægsarbejde mellem Ringsted og Nykøbing Falster. Hertil kommer en støtte på 29 mio. kr. til detailprojektering af udbygning af jernbanen mellem Nykøbing Falster og syd for Holeby.

  Ifølge den senest offentliggjorte finansielle analyse fra december 2020 kan det samlede Femern Bælt-projekt forventes at være betalt på 28 år.