Gå til hovedindhold
Artikler

Samfundsøkonomisk analyse på transportområdet

I dette tema kan du blive klogere på den samfundsøkonomiske analyse på transportområdet og de centrale begreber og værktøjer.

13. apr. 2015

Indhold

    Begrebet samfundsøkonomisk analyse dækker over en systematisk vurdering af et tiltags fordele og ulemper for samfundet. Målestokken er en opgørelse af velfærdsændringer i kroner og øre.

    Velfærdsændringerne vurderes ud fra de konsekvenser et tiltag har, og som i sidste ende påvirker den enkelte borger – både i hans eller hendes rolle som bruger af transportsystemet, som skatteyder, som generet af støj og luftforurening eller som ramt af uheld i trafikken mv. Det gør analysen velegnet til at belyse, hvorledes der kan prioriteres mellem forskellige tiltag og løsningsforslag, således at samfundets ressourcer anvendes bedst muligt.

    Analysen anvendes på en række forskellige tiltag på transportområdet. Det kan dreje sig om tiltag på vejområdet rettet mod biltrafikken, tiltag inden for kollektiv trafik på både vej- og baneområdet, tiltag rettet mod cyklister, afgiftsændringer eller andre tiltag, der eksempelvis sigter mod at nedbringe transportens miljø- og klimapåvirkning.

    Analysen skal betragtes som et beslutningsstøtteværktøj, der udgør en central men ikke tilstrækkelig del af beslutningsgrundlaget. Det skyldes bl.a., at analysen ikke forholder sig til fordelingen af fordele og ulemper blandt befolkningsgrupper og regioner. Det er en politisk afvejning.

    Analysen vurderes på nuværende tidspunkt at medregne hovedparten af de direkte og kendte samfundsøkonomiske gevinster og omkostninger. Men der eksisterer fortsat effekter, der ikke kan vurderes på en fagligt så tilfredsstillende måde, at de kan medtages i analysen. Resultatet af analysen kan derfor ikke stå alene, men skal understøttes af mere kvalitative beskrivelser af de effekter, der ikke kvantitativt indgår i analysen, men som er en del af det samlede beslutningsgrundlag.