Gå til hovedindhold

Forligskreds bakker op om ny strategi for Signalprogrammet

På baggrund af Deloittes eksterne review af Signalprogrammet har Banedanmark i dag præsenteret forligskredsen for en ny strategi for programmet. Forligskredsen som består af regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti bakker op om strategien, som har til formål at give passagererne stabil togdrift.

Indhold

  Deloitte, der for Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har gennemført et review af Signalprogrammet, peger på, at installationen af ombordudstyr i den eksisterende togflåde er hovedudfordringen for Signalprogrammets nuværende tidsplan. Alstom er leverandør på denne kontrakt. Deloitte finder, at denne usikkerhed er så betydelig og kan have så stor indflydelse på de andre igangværende togprogrammer, at der behov for handling, indtil nye eltog er indkøbt og sat i drift, da disse fra start er installeret med det nye ombordudstyr og derfor kan køre på de nye signaler.

  Udrustningen af eksisterende tog med ombordudstyr til det nye signalsystem, er en forudsætning for, at det nye signalsystem i infrastrukturen kan tages i brug. Tog, som ikke har fået installeret det nødvendige udstyr, kan ikke køre på strækninger, som har fået installeret nye signaler. Hvis der ikke handles på denne problemstilling, risikerer man at stå med et skinnenet med nye signaler, men uden et tilstrækkeligt antal tog som kan køre på skinnerne. Der er derfor en risiko for markant forringet togtransport for passagererne, hvis der ikke gøres noget.

  Banedanmark har på den baggrund udarbejdet en ny strategi for Signalprogrammet, hvor der er lagt vægt på stabil togdrift og understøttelse af overgangen til elektrisk drift. Samlet set vurderer Deloitte, at denne strategi fremstår som den bedst mulige alternative udrulningsplan, såfremt driftsstabiliteten for jernbanevirksomhederne prioriteres og skal tilgodeses mest muligt.

  Den nye strategi for Signalprogrammet er udformet efter en fasegodkendelsesmodel, hvor der opstilles klare beslutningsporte, hvor der på baggrund af Signalprogrammets fremdrift skal tages stilling til den videre strategi, som det fremadrettet anbefales at følge - ombordudrustning af tog eller immunisering af gamle signaler (så de kan fungere efter elektrificeringen).

  Som led i strategien er der fundet en midlertidig løsning knyttet til brugen af gamle tog, som bortfalder, når de nye tog sættes i drift.

  Det betyder, at den ny bane København-Ringsted i en periode udstyres med konventionelle signaler, så den kan bruges til drift med fem tog i timen i hver retning, og der skal gennemføres en række tilretninger af jernbaneinfrastrukturen i Nordjylland. Endvidere vil de gamle signaler på strækningen mellem Roskilde og Holbæk skulle immuniseres, så de kan tåle elektrificering, og elektrificeringen af strækningen mellem Ringsted og Næstved fremrykkes. Der igangsættes endvidere en indledende forberedelse af immunisering af en række strækninger over hele landet som en sikkerhed for, at der kan skiftes til eldrift med nye eltog som forudsat.

  Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen udtaler:

  - Der er ingen tvivl om, at vi alle i forligskredsen ærgrer os over, at det ikke er lykkedes at få bygget ombordudstyr ind i de planlagte tog. 

  - Men det er en enig forligskreds, der bakker op om en ny strategi for Signalprogrammet for at få størst mulig stabilitet i togdriften.

  - Med den nye strategi rulles Signalprogrammet ud i et tempo, som passer til, at der er tog, der kan køre på de nye signaler. Det tror vi i forligskredsen, er den rigtige tilgang.

  Den ny strategi indebærer, at Signalprogrammet gennemføres i et væsentligt roligere tempo og derfor også, at de gamle signaler skal bruges i længere tid. Det betyder, at der går længere tid inden de økonomiske gevinster fra Signalprogrammet i form af lavere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger slår igennem.

  Selve signalprojektet bliver ikke fordyret, da der er identificeret besparelsesmuligheder. Men den udskudte udrulning af nye signaler giver ifølge Banedanmark meromkostninger på ca. 2,8 milliarder kroner til bl.a. immunisering af gamle signaler og længere tid med vedligehold og trafikstyring af gamle signaler. De gamle signaler er nemlig væsentligt dyrere i drift end det nye signalsystem.

  Banedanmark udarbejder inden årets udgang et konkret beslutningsoplæg for de nødvendige tiltag i henhold til den nye strategi.