Gå til hovedindhold

CEF-ansøgningsrunde om EU-midler til transportinfrastruktur

Europa-Kommissionen har opslået en ansøgningsrunde om EU-midler inden for transportdelen af EU's infrastrukturfond, Connecting Europe Facility (CEF). Fonden støtter udbygningen af det transeuropæiske transportnet (TEN-T).

Indhold

  Der er afsat 450 mio. EUR i direkte EU-støtte til ansøgningsrunden, svarende til knapt 3,4 mia. kr. Ansøgningsrunden henvender sig til både offentlige og private aktører. 

  Der kan i denne runde både søges om EU-støtte til ’’works’’ (opførsel af anlæg, bygning af ny infrastruktur eller tilsvarende) og til ’’studies’’ (forarbejder, planlægning, projektering, m.v.).

  Ansøgningsrunden har syv prioriteter, som er:

  • Rail interoperability
  • European Rail Traffic Management Systems (ERTMS)
  • Safe and secure infrastructure
  • Innovation and new technologies
  • Intelligent Transport Services for road (ITS)
  • Multimodal logistics platforms
  • River Information Services (RIS)

  Sidstnævnte kategori, River Information Services (RIS), er ikke relevant for danske ansøgere, da Danmark ikke har indre vandveje i TEN-T-forstand. 

  Se ansøgningsmaterialet for de præcise krav og/eller skriv til Kommissionens Helpdesk (se adressen nederst), hvis du er i tvivl, om du kan søge om EU-støtte til dit projekt.

  Frister:
  Ansøgeren indsender selv ansøgningen elektronisk til Kommissionen (se mere på ansøgningsrundens hjemmeside). 

  Fristen for indsendelse til Kommissionen er den 24. oktober 2018 kl. 17.00. 

  Alle ansøgninger med dansk involvering skal valideres af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, før ansøgningen indsendes til Kommissionen. 

  Den samlede ansøgning, inklusiv den samfundsøkonomiske analyse og andre centrale bilag, skal sendes til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet ved Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen senest den 24. september 2018 til chefkonsulent Henrik Tornblad på: heto@tbst.dk. 

  Ansøgninger indkommet efter denne frist vil ikke blive behandlet. 

  Der opfordres til senest den 24. august 2018 at fremsende en kort projektbeskrivelse til styrelsen på heto@tbst.dk. Fremsendelsen af projektbeskrivelsen er frivillig, men har til formål at hjælpe ansøger med at forberede ansøgningen bedst muligt og fremme sagsbehandlingen. 

  Der bør i projektbeskrivelsen lægges vægt på følgende: 

  - Ansøgningens titel:
  - Ansøger(e): 
  - Baggrund og formål: 
  - Hvilke konkrete aktiviteter der søges om støtte til: 
  - Angivelse af hhv. estimerede støtteberettigede omkostninger, ansøgt støttebeløb og støtteprocentsatsen:
  - Den forventede finansieringsmodel – andel af egen finansiering, eksterne finansieringskilder, m.v. 

  Miljø- og Fødevareministeriet skal kontaktes vedr. ansøgningsformular C. Det sker på følgende måde: 
  Ansøger sender ansøgningsformular C i udfyldt stand til ministeriets hovedpostkasse på mfvm@mfvm.dk  med angivelsen ”Til Natur og Klimatilpasning: CEF-ansøgning for ’projektnavn’ ” med cc til Tobias von Platen-Hallermund på tovpl@mfvm.dk senest den 24.august 2018. 

  I fremsendelsesmailen bedes det angivet, om der tidligere er blevet indsendt oplysninger om projektet til Naturstyrelsen, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning eller Miljøstyrelsen, ligesom ovennævnte projektbeskrivelse, der er indsendt til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, vedlægges. 

  Miljø- og Fødevareministeriet sender ansøgningsformular C med underskrifter og myndighedsstempel tilbage til ansøger – både i original pr. brev og pr. mail. 

  Yderligere information kan findes på:
  Europa-Kommissionens agentur, INEA, er ansvarlig for ansøgningsrunden. 

  Ansøgningsrundens hjemmeside (med alle relevante ansøgningsformularer, frister, ansøgningsguide m.v.) kan findes på INEAs side her

  Ansøgningsrunden hænger sammen med Europa-Kommissionens 3. mobilitetspakke, som blev lanceret den 17. maj 2018. Til baggrund kan der læses mere om 3. mobilitetspakke her

  Der kan læses mere om TEN-T og CEF på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets temaside om det transeuropæiske transportnet (TEN-T) og Connecting Europe Facility (CEF).

  Spørgsmål vedr. ansøgningsrunderne kan sendes til INEAs Helpdesk på INEA-CEF-transport-calls@ec.europa.eu

  For yderligere oplysninger kan chefkonsulent Henrik Tornblad (Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen) kontaktes på heto@tbst.dk