Gå til hovedindhold
Artikler

Transeuropæiske transportnet (TEN-T) og Connecting Europe Facility (CEF)

Etableringen af velfungerende, grænseoverskridende transportnet har siden etableringen af det indre marked udgjort en vigtig del af EU-politikken. Arbejdet foregår i rammerne af det transeuropæiske transportnet (TEN-T), som definerer den vigtigste europæiske infrastruktur. Ved hjælp af en række fælleseuropæiske krav og standarder til infrastrukturen fremmer programmet den grænseoverskridende mobilitet og styrker dermed det indre marked og den fri bevægelighed for varer og arbejdskraft.

26. jun. 2023

Indhold

  Det transeuropæiske transportnet (TEN-T) er en EU-politik, der retter sig mod implementering og udvikling af et sammenhængende europæisk netværk af veje, jernbanelinjer, indre vandveje, søtransportruter, havne, lufthavne og jernbaneterminaler.

  Connecting Europe Facility (CEF) er et program for infrastrukturinvesteringer på europæisk plan. CEF’s målsætning er blandt andet at udvikle og modernisere de transeuropæiske net inden for transport, energi og den digitale sektor.

  EU fremmer udbygningen af transportinfrastruktur på TEN-T via støttetildelinger fra CEF.

  I EU’s budgetperiode for 2021-2027 har Connecting Europe Facility (CEF) et budget til transport-infrastruktur på 25,8 mia. EUR (192 mia. kr.).

  Ansøgningsbetingelser

  En betingelse for at kunne søge om støtte fra Connecting Europe Facility er, at ansøgningen indgives af den medlemsstat, hvor projektet finder sted, og medlemsstaten kan selv definere, hvilke betingelser der lægges til grund.

  Ansøgninger, hvor en aftale og underskrift fra Transportministeriet, vurderes på baggrund af følgende kriterier:

  1. Projektet skal være inden for ansøgningsrundens prioriteter og opfylde Kommissionens krav og retningslinjer.
  2. Projektet skal bidrage til en effektiv udnyttelse af budgettet for Connecting Europe Facility i forhold til de transportpolitiske mål i TEN-T forordningen og CEF forordningen.
  3. Ansøgningen skal have en passende kvalitet, dvs. være gennemarbejdet.
  4. Hvis Kommissionen kræver særlige foranalyser gennemført, skal ansøgeren udføre disse og fremsende disse til vurderingen.

  Alle ansøgere bedes udarbejde en projektbeskrivelse, som forholder sig til projektets indhold og formål. Derudover bør ansøgeren forholde sig til ansøgningsrundens relevante prioriteter og aktiviteter, projektets baggrund og formål, estimerede omkostninger og forventede finansieringsmodel.

  Der vedlægges en skabelon, som ansøgerne kan tage udgangspunkt i.

  Den endelige projektbeskrivelse bedes sendt til Transportministeriet til Kristoffer Bang Refberg og til Trafikstyrelsen til Henrik Tornblad via de anførte kontaktoplysninger (til højre).