Transeuropæiske transportnet (TEN-T) og Connecting Europe Facility (CEF)

Etableringen af velfungerende, grænseoverskridende transportnet har siden etableringen af det indre marked udgjort en vigtig del af EU-politikken. Arbejdet foregår i rammerne af det transeuropæiske transportnet (TEN-T), som definerer den vigtigste europæiske infrastruktur. Ved hjælp af en række fælleseuropæiske krav og standarder til infrastrukturen fremmer programmet den grænseoverskridende mobilitet og styrker dermed det indre marked og den fri bevægelighed for varer og arbejdskraft.

Øresundstog
Foto: René Strandbygaard

08. marts 2021

Det transeuropæiske transportnet (TEN-T) er en EU-politik, der retter sig mod implementering og udvikling af et sammenhængende europæisk netværk af veje, jernbanelinjer, indre vandveje, søtransportruter, havne, lufthavne og jernbaneterminaler.

Connecting Europe Facility (CEF) er et program for infrastrukturinvesteringer på europæisk plan. CEF’s målsætning er blandt andet at udvikle og modernisere de transeuropæiske net inden for transport, energi og den digitale sektor.

EU fremmer udbygningen af transportinfrastruktur på TEN-T via støttetildelinger fra CEF.

I EU’s budgetperiode for 2014-2020 har Connecting Europe Facility (CEF) et budget til transportinfrastruktur på 24,1 mia. EUR (179,2 mia. kr.).

Ansøgningsbetingelser

En betingelse for at kunne søge om støtte fra Connecting Europe Facility er, at ansøgningen indgives efter aftale med og underskrives af den medlemsstat, hvor projektet finder sted, og medlemsstaterne kan selv definere, hvilke betin-gelser, der lægges til grund.

Ansøgninger, hvor en aftale og underskrift fra Transportministeriet er nødvendig, vurderes på baggrund af følgende kriterier:

  1. Projektet skal bidrage til en effektiv udnyttelse af budgettet for Connecting Europe Facility i forhold til de transportpolitiske mål i TEN-T-forordningen og CEF-forordningen.
  2. Projektet må ikke være i strid med projekter, der fremgår af CEF-forordningens bilag 1, del 1.
  3. Projektet skal være inden for ansøgningsrundens prioriteter og opfylde de formelle krav
  4. Ansøgningen skal have en passende kvalitet, dvs. være gennemarbejdet
  5. Hvis ansøgningsrunden påkræver det, skal der udarbejdes en samfundsøkonomisk analyse.

Alle ansøgere bedes udarbejde en projektbeskrivelse, som forholder sig til projektets indhold og formål. Derudover bør ansøgeren forholde sig til ansøgningsrundens relevante prioriteter og aktiviteter, projektets baggrund og formål, estimerede omkostninger og forventede finansieringsmodel.

Der vedlægges en skabelon, som ansøgerne kan tage udgangspunkt i.

Den endelige projektbeskrivelse bedes sendt til Trafikstyrelsen til Henrik Tornblad via de anførte kontaktoplysninger.

Bilag

docx

Projektbeskrivelse CEF (formular)

0,05 MB Download

Kontakt

Kueni Melu Aloysius
Transportministeriet
Internationalt Kontor
Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K
kma@trm.dk

Henrik Tornblad
Trafikstyrelsen
Kontor for Plan og Klima
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
heto@tbst.dk